Aktualnie:

Zajęcia ogólnouczelniane

Czwartek, 21 Lutego 2019

ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE W SEMESTRZE LETNIM 2015/2016

SZANOWNI STUDENCI
Rejestracja internetowa na zajęcia w semestrze letnim 2015/2016 była prowadzona w terminie od 6 lutego do 21 lutego br.
Proszę pamiętać o tym, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia. Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 29 lutego br. - NIE PÓŹNIEJ !!!


WAŻNE !
Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.

Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 43 Regulaminu studiów w UŁ ze zmianami obowiązującymi od 1.10.2015 r.) podlega opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.
Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Jedynie przedmiot Podstawy bezpieczeństwa narodowego to
PRZEDMIOT BEZPŁATNY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UŁ

Pewnym wyjątkiem jest też Akademia Polskiego Filmu. Zajęcia te organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który pobiera opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera).


Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.


Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:
mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studenta UŁ
tel. 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl
Rektorat UŁ
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
pok. 011 (piwnica)

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 665-52-61, 665-52-53 iwonanie@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Małgorzata Wojdal, tel. 665-56-90 malgorzata.wojdal@uni.lodz.pl

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 635-45-07, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji:
Lista przedmiotów – mgr Zuzanna Adamusik, tel. 635-46-36, zadamusik@wpia.uni.lodz.pl
Kodowanie w USOS – mgr Piotr Topolski, tel. 635-47-05, ptopolski@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Magdalena Górska, tel. 635-55-30 magdalena.gorska@uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 665-57-31, krygier@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 635-53-61, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 635-59-31 salska@math.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 635-43-78, hubertsm@uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel. 665-59-12, angelika@geo.uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Drabik, tel. 635-57-42, mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.plW ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2015/2016 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku angielskim oraz polskim (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Stowarzyszenie Filmowców Polskich)


Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który organizuje kurs - Akademia Polskiego Filmu.

W ciągu czterech semestrów, cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych, 48 wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

W semestrze letnim 2015/2016 będzie realizowany I semestr Akademii, który obejmuje temat rozwoju kina na ziemiach polskich w ciągu półwiecza – od Pruskiej kultury, filmu powstałego w 1908 roku, do Popiołu i diamentu (1958) i Pociągu (1959), sukcesów o międzynarodowym zasięgu.

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Termin sprzedaży karnetów na semestr letni 2015/2016 będzie podany później.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Można realizować pojedyncze semestry.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/program-lodz

Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni jedynie zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2015/2016 jest prowadzona w terminie od 6 lutego do 21 lutego 2016 r. i odbywa się poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L15/16


WYKAZ ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2015/2016


1. Tytuł zajęć - Sex, Gender and Family in Antiquity and the
Middle Ages

Prowadzący - dr Andrzej Kompa
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course aims at discussing gender issues with reference to development and changes in civilisations of the ancient and medieval Middle East and Southern Europe (civilisations and cultures of the Near and Middle East, Syro-Palestine, ancient Greece and Rome, the eastern Roman / Byzantine empire). The classes integrate the methods and findings of both classical and gender studies, and are not restricted to but one paradigm. That enables to emphasize the vast diversity of patterns and changeability of microstructures within societies. Among the most important issues are: the gender roles in the respective cultures, situation of women, a family, its models and its characters, LGBT issues, a notion the third sex/gender.
Miejsce i termin -Instytut Historii, ul. Kamińskiego 27a, sala 47, czwartki godz. 16,00.
Pierwsze zajęcia - 18 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS0252. Tytuł zajęć - Muzyczne arcydzieła epoki klasycyzmu wiedeńskiego II: Beethoven
Prowadzący - prof. Marek Rosiak
Język - polski
Opis przedmiotu - Prezentacja i analiza najważniejszych kompozycji Ludwiga van Beethovena w aspekcie teorii muzyki, estetyki oraz w kontekście biografii kompozytora i wydarzeń społeczno-politycznych epoki.
Miejsce i termin - Instytut Filozofii, ul. Kopcińskiego 16/18, sala 31, poniedziałki godz. 17.15.
Pierwsze zajęcia - 15 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0023. Tytuł zajęć - Grzeczność językowa dawniej i dziś
Prowadzący - prof. Marek Cybulski; prof. Elżbieta Umińska-Tytoń
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem zajęć jest ukazanie historycznej zmienności językowych zachowań grzecznościowych oraz uświadomienie źródeł współcześnie funkcjonujących w polszczyźnie form. Na wykładzie przedstawia się zasady polskiej grzeczności oraz jej językowe wykładniki. Omawia się formy zwracania się do osób drugich, zasady tytułowania w różnych środowiskach i typach kontaktu (prywatnych i publicznych, oficjalnych i nieoficjalnych) autonomiczne grzecznościowe akty mowy (np. przeproszenie, gratulacje), oraz elementy grzecznościowej obudowy wypowiedzi (np. czasowniki ośmielam się, zechciej, racz). Uwzględnia się też niewerbalne zachowania komunikacyjne o wymowie grzecznościowej (np. gesty, postawa ciała, mimika), a także przestrzeganie tabu językowego uwarunkowanego względami grzeczności. Wykład ukaże swoistość polskiej grzeczności na tle zachowań przyjętych w innych kulturach.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, Aula A1, czwartki w godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 18 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP0094. Tytuł zajęć - Żydzi w Łodzi 1918 - 1950. Kultura, literatura, życie społeczne
Prowadzący - prof. Krystyna Radziszewska
Język - polski
Opis przedmiotu - Wykład ma na celu prezentację kultury żydowskiej w Łodzi w okresie międzywojennym, w czasie okupacji niemieckiej (kultura w Getcie łódzkim) oraz w czasie tuż po drugiej wojnie światowej.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 27, środy godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 17 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny -L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP008
5. Tytuł zajęć - Glony "narzędziem" w ocenie warunków środowiska
Prowadzący - prof. J. Żelazna-Wieczorek
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest przedstawienie cech charakteryzujących glony, które pozwalają na ich stosowanie w ocenie warunków środowiska.
W ramach wykładów zostanie przedstawiona wiedza z zakresu nowoczesnej taksonomii glonów, metod współcześnie stosowanych do ich rzetelnej identyfikacji oraz wszechstronne zastosowanie glonów do identyfikacji warunków środowiska wykorzystywane w monitoringu wód, paleoekologii i kryminalistyce.
Miejsce i termin -Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, sala A, środy 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 24 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - Z-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0002


6. Tytuł zajęć - Ecohydrology and ecological biotechnologies as a key for bioeconomy and adaptation to global changes
Prowadzący - prof. M. Zalewski
Język - angielski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A, wtorki godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 23 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0003


7. Tytuł zajęć - Wybrane zagadnienia z mikrobiologii. Histora odkryć naukowych generujących postęp
Prowadzący - prof. M. Mikołajczyk-Chmiela, prof. K. Lisowska, dr hab. B. Sadowska, prof. K. Paraszkiewicz, prof. A. Różalski
Język - polski
Opis przedmiotu - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami naukowymi o kluczowym znaczeniu dla postępu w mikrobiologii, epidemiologii, immunologii i genetyce, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy w zakresie tych dyscyplin, w kontekście współczesnych osiągnięć naukowych.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A, poniedziałki godz. 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - 22 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-B1M71D


8. Tytuł zajęć - Ewolucja stosowana
Prowadzący - dr Marek Michalski
Język - polski
Opis przedmiotu -
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie do ewolucji stosowanej.
2. Darwinowska teoria ewolucji. Pojęcie doboru naturalnego.
3. Zmienność genetyczna.
4. Optymalizacja ewolucyjna.
5. Koncepcje gatunku. Typy specjacji.
6. Ewolucja strategii życiowych.
7. Koewolucja.
8. Dobór sztuczny.
9. Oporność na leki i oporność chemiczna u drobnoustrojów, roślin i zwierząt.
10. Ubożenie różnorodności biologicznej.
11. Medycyna darwinowska (ewolucyjna).
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A, poniedziałki godz. 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - od II połowy semestru
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 13 godzin, 1 punkt ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0001


9. Tytuł zajęć - CSI - zagadki kryminalne a biologia środowiskowa
Prowadzący - prof. J. Żelazna-Wieczorek
Język - polski
Opis przedmiotu - W ramach wykładu zostanie przedstawiona możliwości szerokiego zastosowania metod biologii środowiskowej w kryminalistyce, głównie analizy okrzemkowej, mykologii, entomologii, palinologii, dendrochronologii i analizy szczątków roślinnych.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Pomorska 141/143 (wejście od ul. Matejki), Aula D (sala W-13), wtorki godz. 16.15 - 17.45
Pierwsze zajęcia - 23 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 26 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO000510. Tytuł zajęć - Law of the Internet
Prowadzący - dr Joanna Kulesza
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course is dedicated to key issues of international Internet law (IIL) - international law framework for Internet Governance. Internet Governance is an interdisciplinary area of research and practice. Its main goal is to provide for a uniform, multi-stakeholder regime applicable to cyberspace and all its “netizens”. It encompasses a number of issues, ranging from sociology, through philosophy, corporate management and economy, all leading up to crucial and difficult legal questions. Most controversial areas of various national legislations are indicated during the lecture (including copyright, privacy protection, regulation of converging media, cybercrime and cyberterrorism and legal status of domain names), key problems are identified and some solutions are offered for debate.
Miejsce i termin - Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, aula 2.45, czwartki 10.15 - 11.45
Pierwsze zajęcia - 18 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 20 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0500-LINTWM


11. Tytuł zajęć - Contemporary Problems in the World Economy
Prowadzący - dr Bogdan Buczkowski
Język - angielski
Opis przedmiotu - celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi wydarzeniami i problemami ekonomicznymi w świecie.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. P.O.W. 3/5, sala D 207, wtorki 13.15 - 14.50
Pierwsze zajęcia - 16 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-WW564B


12. Tytuł zajęć - Internet Psychology
Prowadzący - dr Marta Jabłońska
Język - angielski
Opis przedmiotu - Celem wykładu jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień z zakresu Psychologii Internetu oraz oddziaływania tego medium na jednostkę.
Miejsce i termin - Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, sala E 217,
czwartki 13.15 - 14.50.
Pierwsze zajęcia - 18 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - Z-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0600-WO113B


13. Tytuł zajęć - Intelligence and Success in Life
Prowadzący - dr Tomasz Drabowicz
Język - angielski
Opis przedmiotu - Charakter tego kursu jest zarazem eksploracyjny i wprowadzający, jego celem jest wprowadzenie do zgodnych z najnowszym stanem wiedzy w socjologii (i dyscyplinach pokrewnych) ustaleń na temat roli, jaką inteligencja (zdolności poznawcze) odgrywa w kształtowaniu struktury społecznej współczesnych, technologicznie zaawansowanych społeczeństw. Kurs zajmuje się także problemem, do jakiego stopnia inteligencja wpływa na prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu (albo ryzyko narażenia się na porażkę) w takich sferach współczesnego życia, jak: edukacja, rynek pracy czy rynek matrymonialny. Tematem kursu będzie także rola, odgrywana przez rozmaite instytucje (np. instytucje edukacyjne) we wpływie na poziom inteligencji u jednostek.
Miejsce i termin- Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, sala E 216,
czwartki 11.30 - 13.05.
Pierwsze zajęcia - 18 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0600-WO025B


14. Tytuł zajęć - Gospodarka odpadami i ich recykling (CHEMONIT)
Prowadzący - dr Marek Zieliński
Język - polski
Opis przedmiotu - Przedmiot prowadzony jest w ramach projektu CHEMONIT finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Wprowadzenie do gospodarki odpadami. Regulacje prawne dotyczące odpadów w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Organizacja gospodarki odpadami (ograniczenia powstawania odpadów, ekoinnowacje w technologii przedsiębiorstw). Odpady komunalne (charakterystyka i właściwości technologiczne odpadów komunalnych, raport zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, perspektywa 2030, kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11). Odpady przemysłowe (stan gospodarki odpadami przemysłowymi, odpady górnicze, odpady przemysłu metalowego, odpady przemysłu paliwowo-energetycznego, odpady przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, odpady przemysłu celulozowo-papierniczego, odpady przemysłu chemicznego, odpady niebezpieczne). Odpady budowlane.
Odpady radioaktywne. Odpady organiczne (odpady przemysłu spożywczego, osady ściekowe). Odpady biodegradowalne. Odpady chemiczne. Metody badań odpadów. Składowanie, segregacja i recykling. Utylizacja odpadów (kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów). Kompleksowa gospodarka odpadami (budowanie systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie, instalacje do biostabilizacji, innowacyjna technologia mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych, hybrydowy proces oczyszczania odcieków składowiskowych, zastosowanie najnowszych oraz innowacyjnych urządzeń i technologii, ewolucyjne przejście ze starego do nowego systemu). Urządzenia stosowane w gospodarce odpadami. Nowości z kraju i ze świata odpadów. Strony internetowe poświęcone odpadom i ochronie środowiska. Firmy zajmujące się gospodarką odpadami.
Miejsce i termin- Wydział Chemii, ul. Tamka 12, Duża Aula, piątki od godz. 8.15 do 10.00.
Pierwsze zajęcia - 19 lutego 2016 r.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 28 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1600-DUCW2GOZ


15. Tytuł zajęć - Podstawy bezpieczeństwa narodowego
PRZEDMIOT BEZPŁATNY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UŁ
Prowadzący - prof. Robert Łoś
Język - polski
Opis przedmiotu - Wykłady z tego przedmiotu obejmują elementy współczesnych teorii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Studenci zostaną zapoznani z zakresem/zakresami pojęcia bezpieczeństwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych i jego typologiami. Omówione zostaną obecne oraz prognozowane zagrożenia pojawiające się przed państwami i społeczeństwami we współczesnym świecie, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące aktualnych wizji ładu międzynarodowego i wynikających z nich konsekwencji. Przedstawione i przeanalizowane zostaną podstawowe pojęcia związane z budowaniem strategii bezpieczeństwa oraz tworzeniem systemu obronnego i ochronnego państwa. Dotyczyć to będzie zarówno funkcji zewnętrznych państwa (możliwość działań w sferze różnych metod polityki zagranicznej), jak i wewnętrznych (służby państwowe i specjalne, administracja). Ćwiczenia realizowane na platformie zdalnego nauczania (dalej ZN), mają na celu ukazanie praktycznych zastosowań zdobywanej wiedzy, nabywanie i utrwalanie umiejętności oraz postaw związanych z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa narodowego.
Miejsce i termin - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Lindleya 5a, sala nr 13 (multimedialna), środy godz. 14.00 - 16.00
Pierwsze zajęcia -17 lutego br.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godz. wyk. + 15 godz. na platformie e-learningowej, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1300-DXO0001


16. Tytuł zajęć - Street Gangs and the Media
Prowadzący - prof. Kole Kleeman
Język - angielski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Lindleya 5a, sala 12, wtorki w godz. 14.30 - 16.00
Pierwsze zajęcia - 16 lutego br.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1300-D2W0063


17. Tytuł zajęć - Shakespeare's Hamlet or Sex, Lies and YouTube
Prowadzący - prof. Krystyna Kujawińska-Courtney
Język - angielski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Narutowicza 59a, sala 216, poniedziałki w godz. od 11.00 - 12.30
Pierwsze zajęcia - 15 lutego br.
Cykl dydaktyczny - L-15/16
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1300-DXO0002


 

english language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne