Aktualnie:

Studia podyplomowe na UŁ

Poniedziałek, 25 Lipca 2016

Wydział Nauk o Wychowaniu


Podyplomowe studia:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Tematyka:

Studia kwalifikacyjne - przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I - III szkoły podstawowej.
Podstawowy cel studiów:
przygotowanie merytoryczne absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu kształcenia ogólnego z uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego.
Zakres tematyczny:
- Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
- Metodyki prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole (edukacja polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, artystyczna, motoryczno-zdrowotna)
- Diagnoza i wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Praca opiekuńczo-wychowawcza z uwzględnieniem procesu adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły
- Projektowanie i dokumentowanie działań edukacyjnych
- Wykorzystanie technologii informacyjnej we wczesnej edukacji
- Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

Kandydaci:

Absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania:

3 semestry (360 godzin dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk).

Ilość miejsc:

30 miejsc

Koszty uczestnictwa:

3100 zł

Kierownik studiów:

dr Anna Tyl

Osoba/y kontaktowa:

Dane w trakcie aktualizacji

Dane teleadresowe:

Adres: Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
Telefon: (48 42) 665 57 56
Fax: (48 42) 665 57 56
Email: podyplomowe_ppiw@uni.lodz.pl 
WWW: wnow.uni.lodz.pl 

Inne informacje:

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
- kwestionariusz osobowy UŁ,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kopię dyplomu,
- potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych (nie dotyczy absolwentów studiów pedagogicznych),
- 1 fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm


Zgłoszenia przyjmujemy do 15.02.2016 r. w godzinach pracy biura studiów
lub elektronicznie na adres e-mail podyplomowe_ppiw@uni.lodz.plBiuro studiów podyplomowych czynne:
w poniedziałki - w godz. 7.30 - 15.30
w środy - w godz. 15.00 - 19.00
w piątki - w godz. 15.00 - 18.00

Sekretariat studiów podyplomowych - Aneta Rek-Patela, tel. 42 665-57-56

 

bezpłatne szkolenia

bezpłatne szkoleniaCentrum Upowszechniania Informacji

Edukacja Regiony Regionalizacja

Akademickie Centrum Językowe

Alliance Francaise

Studia podyplomoweenglish language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne