Aktualnie:

Studia podyplomowe na UŁ

Niedziela, 24 Lipca 2016

Wydział Zarządzania


Podyplomowe studia:

Zarządzanie oświatą

Tematyka:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej na potrzeby zarządzania wszelkiego rodzaju placówkami oświatowymi.
Ponadto studia rozwijają umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania oświatą, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

UWAGA !!! Trwa rekrutacja na studia zaczynające się w semestrze letnim (od marca).

Dodatkowe informacje:
http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/Studiapodyplomowe/PodyplomoweStudiumZarz%C4%85dzaniaO%C5%9Bwiat%C4%85/tabid/1601/language/pl-PL/Default.aspx

Kandydaci:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Program studiów:
Semestr I
- Rola i zadania samorządu w prowadzeniu placówek oświatowych
- Promocja i marketing placówki oświatowej
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
- Zarządzanie finansami i majątkiem placówki oświatowej
- Prawo oświatowe i prawo pracy
- Wybrane zagadnienia dotyczące szkolnictwa niepublicznego
- Budowa prawa wewnętrznego
- BHP w placówkach oświatowych

Semestr II
- Nadzór pedagogiczny
- Pomiar dydaktyczny a egzaminy zewnętrzne
- Przywództwo i zmiana edukacyjna
- Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora
- Planowanie, organizacja pracy i kierowanie szkołą/przedszkolem
- Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
- Wybrane zagadnienia kształcenia zawodowego
- Programy unijne w edukacji
- Komunikacja interpersonalna
- Seminarium końcowe

Czas trwania:

Dwa semestry, 223 godziny zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdowym, co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.

Ilość miejsc:

60-minimalna ilość zgłoszeń konieczna do uruchomienia edycji-30

Koszty uczestnictwa:

3200 zł

Kierownik studiów:

dr hab. Justyna Danielewicz

Osoba/y kontaktowa:

mgr Renata Rybarczyk

Dane teleadresowe:

Adres: Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon: (48 42) 635 51 98, 635 62 89
Fax: (48 42) 66 55 631
Email: justynada@gmail.com 
WWW: zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/Studiapodyplomowe/PodyplomoweStudiumZarz%C4%85dzaniaO%C5%9Bwiat%C4%85/tabid/1601/language/pl-PL/Default.aspx 

Inne informacje:

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu
- 1 zdjęcie o formacie legitymacyjnym,
- skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Termin składania zgłoszeń do 16 lutego 2016 r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Miasta i Regionu na Wydziale Zarządzania UŁ.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

 

bezpłatne szkolenia

bezpłatne szkoleniaCentrum Upowszechniania Informacji

Edukacja Regiony Regionalizacja

Akademickie Centrum Językowe

Alliance Francaise

Studia podyplomoweenglish language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne