Aktualnie:

Obowiązki Centrum Promocji

Czwartek, 21 Lutego 2019

1.Promocja oferty edukacyjnej UŁ:
- przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z rekrutacją na UŁ (ulotki, plakaty, prezentacje, systemy wystawiennicze, animacje, foldery i informatory rekrutacyjne),
- opracowywanie spójnej linii graficznej ww. materiałów (skład, korekta, druk),
- dystrybucja ww. materiałów poprzez kanały takie jak: targi edukacyjne, spotkania z młodzieżą w ramach podejmowanych akcji promocyjnych, wysyłka i in.,
- prowadzenie i koordynacja akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty,
- udział w targach edukacyjnych i imprezach związanych z promocją studiów na UŁ.

2.Kampanie reklamowe
- opracowywanie linii graficznej i całości materiałów na potrzeby kampanii reklamowych,
- opracowywanie strategii kampanii, wyznaczanie czasokresów, nośników i metod,
- zawieranie i nadzór nad umowami związanymi z działalnością reklamową UŁ,
- stały monitoring jakości i efektywności podejmowanych działań,
- wyszukiwanie nieszablonowych, nowych i interesujących form dotarcia do zainteresowanych szeroko pojmowaną ofertą uczelni.

3.Kreowanie wizerunku Uczelni i przekazywanie informacji nt. UŁ:
- bieżąca informacja nt. uczelni,
- przygotowywanie graficzne i merytoryczne oficjalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych UŁ oraz ich dystrybucja,
- zawieranie umów i merytoryczny nadzór nad informacjami nt. uczelni w portalach edukacyjnych,
- stała obecność w Internecie, przekazywanie informacji za pomocą kont na portalach goldenline, Flickr, youtube, facebook, twitter, student news.pl i in.,
- utrzymanie już funkcjonujących kanałów informacyjnych,
- uruchamianie nowych dróg, sposobów na promowanie i informowanie nt. uczelni,
- szukanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych sposobów na promowanie i informowanie nt. uczelni,
- kampanie wspierane przez studentów (marketing szeptany, virale).

4.Nadzór merytoryczny i reklamowy nad stroną internetową UŁ:
- bieżące aktualizacje, dodawanie aktualności, zmiany i modyfikacje poprzez CMS, aktualizacja informacji nt. studiów podyplomowych, doktoranckich i in,
- kampanie bannerowe, zarządzanie elementami graficzno-reklamowymi na stronie uczelni,
- koordynacja prac nad nowymi wersjami serwisu, projekty graficzne i funkcjonalne,
- uruchamianie nowych sekcji serwisu i kształtowanie strategii obecności UŁ w sieci www.

5.Wsparcie dla jednostek uczelni w zakresie promocji:
- przygotowywanie wybranych (kluczowych dla promocji uczelni) projektów graficznych, reklamowych i identyfikacji,
- pomoc w promocji wybranych imprez i wydarzeń organizowanych przez jednostki UŁ poprzez przygotowywanie plakatów, bannerów, reklam i in.,
- wsparcie merytoryczne,
- kontakt i wsparcie dla prac wydziałowych pełnomocników ds. promocji.


6.Organizacja spotkań, wydarzeń i imprez:
- organizacja spotkań z zaproszonymi gośćmi UŁ w ramach Klubu Spotkań UŁ,
- organizacja spotkań z wybitnymi postaciami uczelni,
- zapewnienie i nadzór nad dokumentacją fotograficzną, audio i video,
- promocja wydarzeń,
- udostępnianie materiałów ze spotkań w formie elektronicznej.

7.Upominki UŁ:
- wybór asortymentu,
- nadzór nad wykonaniem i dostarczeniem oraz pełna dystrybucja,
- prowadzenie rozliczeń związanych z dystrybucją upominków,
- przygotowywanie zestawów upominkowych dla władz UŁ.

8.Zamówienia publiczne:
- merytoryczne przygotowywanie postępowań przetargowych na materiały drukowane i reklamowe z logo UŁ w skali całej uczelni,
- nadzór nad wykonaniem umów,
- bieżąca pomoc i informacja dla jednostek UŁ w zakresie postępowań przetargowych na materiały drukowane i reklamowe z logo UŁ w skali całej uczelni,
- zapewnienie możliwości wykonania takich materiałów dla UŁ.

9.Nawiązywanie relacji partnerskich z renomowanymi ośrodkami nauki, sztuki i kultury.

10.Współpraca ze służbami promocji Łodzi, działami UMŁ, Urzędu Marszałkowskiego i in.:
- współpraca w ramach promocji różnego rodzaju kampanii i akcji,
- współpraca przy organizacji wybranych konferencji,
- wymiana informacji z sekcjami ds. obsługi inwestorów.

11.Kompleksowa opieka nad czasopismem UŁ Kronika:
- przygotowywanie składu i projektów graficznych,
- przygotowywanie zawartości kolejnych numerów czasopisma,
- zapewnienie realizacji druku (przetarg, nadzór nad realizacją umowy),
- dystrybucja,
- koordynacja prac studentów-wolontariuszy (dziennikarze Kroniki).

12.Gromadzenie i udostępnianie informacji na potrzeby ankiet, rankingów i zestawień.

13.Akcje charytatywne.

14.Koordynacja wolontariatu studenckiego na rzecz UŁ oraz przygotowanie programu praktyk studenckich w Centrum Promocji.

15.Nadzór nad elementami systemów wystawienniczych z identyfikacją, stoisk i punktów informacyjnych oraz promocyjnych.