Aktualnie:

Konkurs fotograficzny UŁ "OUT OF SCHOOL”.

Sobota, 22 Lipca 2017

Dodano: 2011-01-24

Bookmark and Share

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Łódzki.
Konkurs odbywa się pod patronatem Fotofestwialu.

To już trzecia edycja konkursu fotograficznego UŁ. Serdecznie zachęcamy do udziału i nadsyłania prac. Poniżej znajdą Państwo regulamin:


I.
Warunki udziału w konkursie "OUT OF SCHOOL".

1.
Konkurs ma charakter otwarty.

2.
Kategoria prac jest dowolna (obejmuje zatem ludzi, portret, krajobraz, architekturę, przyrodę, ekologię, zdjęcia reporterskie i in.) Wymogiem jest, aby wszelkie obiekty na zdjęciach pozostawały w związku z Uniwersytetem Łódzkim (UŁ), znajdowały się na terenie uczelni, dokumentowały lub portretowały jej życie.

3.
Jury wyłoni 20 uczestników, których prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w reprezentacyjnych obiektach UŁ. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja pokonkursowa.

4.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 5 pojedynczych prac lub w zestawie.

5.
Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD z których po zakwalifikowaniu przez jury zostaną wykonane powiększenia (na papierze fotograficznym o wymiarach maksymalnie 70x70cm) na wystawę na koszt organizatora.

6.
Warunki techniczne nadsyłanych prac:

a. pliki pochodzące z aparatów cyfrowych:
- rozdzielczość min. 2500x1900 pikseli (ok. 5 Mpikseli)
- akceptowalne formaty plików to: JPG
- nazwa pliku powinna zawierać godło autora i numer fotografii oraz ewentualnie tytuł pracy.

b. fotografie wykonane w innych technikach poddane skanowaniu oraz zapisane jako plik cyfrowy:
- rozdzielczość krótszego boku min. 2000 pikseli
- akceptowalne formaty plików: JPG
- nazwa pliku powinna zawierać godło autora i numer fotografii oraz ewentualnie tytuł pracy.

7.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

8.
Nadesłane prace fotograficzne zapisane na płytach CD lub DVD opatrzone godłem autora powinny mieć dołączoną kopertę zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy, e-mail, telefon. Mile widziany będzie także odautorski komentarz do zdjęcia, nazwa fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia itp. informacje, które można będzie wykorzystać przy opisie prac zakwalifikowanych na wystawę

9.
Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć:

a. oświadczenie, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanych prac fotograficznych;
b. oświadczenie woli o bezpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac fotograficznych na polach eksploatacji wskazanych przez organizatorów konkursu związanych tylko i wyłącznie z konkursem;
c. powyższe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem;
d. osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie oświadczenia, o których mowa powyżej w ppkt. a, b, c.

10.
Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie i ewentualnie tylko jedna nagroda.

11.
Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.

12.
Nadesłanych na konkurs płyt CD lub DVD organizatorzy nie odsyłają.

13.
Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach: www.uni.lodz.pl

Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: konkursfoto@uni.lodz.pl. W tytule maila należy napisać "Konkurs fotograficzny UŁ".

II.
Prawa organizatorów

Organizatorowi będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nadesłanych w ramach niniejszego konkursu prac fotograficznych, które zostały nagrodzone i wyróżnione. Organizator ma prawo do zamieszczania zakwalifikowanych na wystawę prac fotograficznych na własnej stronie internetowej, w albumie i kalendarzu promującym konkurs oraz organizatora. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

III.
Jury

Konkurs będzie oceniało Jury w skład którego wejdą fotograficy, ludzie świata kultury i przedstawiciele organizatora.
Decyzje jury są ostateczne. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.


IV.
Nagrody
Jury wyłoni 20 uczestników, których prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizo-wanej w reprezentacyjnych obiektach UŁ. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja pokonkursowa. 20 wyłonionych uczestników otrzyma gadżety i publikacje Fotofestiwalu oraz UŁ.

Nagrodę w konkursie stanowi wysokiej klasy sprzęt fotograficzny.

W ramach puli nagród jury ma prawo do innego podziału.

V. Terminy konkursu
- ogłoszenie konkursu: 01.02.2011 r.
- ostateczny termin przyjmowania prac do 31.03.2011 r.
- posiedzenie Jury konkursu do 08.04.2011 r.
- powiadomienie autorów o wynikach do 15.04.2011 r.
- ekspozycja prac połączona z uroczystym otwarciem wystawy oraz wręczeniem nagród:
maj 2011 r.

VI. Adres nadsyłania prac

Centrum Promocji UŁ
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
p. 6
Z dopiskiem: "Konkurs fotograficzny UŁ".

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

fax: 042 635-40-43, 042 665-57-71