Aktualnie:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2010

Wtorek, 19 Lutego 2019

Dodano: 2011-04-01

Bookmark and Share

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej

,tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
-wiarygodności sprawozdań,
-ochrony zasobów,
-przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
-efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj. na Uniwersytecie Łódzkim w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

-monitoringu realizacji celów i zadań,
-samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
-procesu zarządzania ryzykiem,
-audytu wewnętrznego,
-kontroli wewnętrznych,
-kontroli zewnętrznych,
-innych źródeł informacji tj. audytów zewnętrznych i ocen zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W celu uzyskania niezbędnych informacji o stanie kontroli zarządczej, Dział Audytu
i Kontroli Wewnętrznej dokonał oceny procedur obowiązujących w kierowanej przeze mnie jednostce. W wyniku tej oceny wydałem w dniu 30 XII 2010 r. zarządzenie w sprawie opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim oraz zatwierdziłem procedury wymagające wprowadzenia lub aktualizacji.
Słabością kontroli zarządczej w 2010 r. był brak sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem, a także nieprzeprowadzenie pełnej samooceny kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników uczelni.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W związku z kontynuowaniem prac w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim, opracowane zostaną założenia polityki zarządzania ryzykiem. Kompleksowy system zarządzania ryzykiem powinien zostać wdrożony do końca 2012 r.
W 2011 r. nastąpi opracowanie planu samooceny kontroli zarządczej, zostaną również przeprowadzone niezbędne szkolenia dla kadry kierowniczej. W dalszym ciągu trwać będzie bieżąca analiza procedur wewnętrznych uczelni w celu zapewnienia ich zgodności ze standardami kontroli zarządczej, wydanymi przez Ministra Finansów.

Pobierz pliki:

Rzecznik Prasowy

Adres i dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 65, pok. 112
90-131 Łódź
tel. 48 42 635 40 91
tel. 48 604 166 223

tboruszczak@uni.lodz.pl

Mapa