Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Poniedziałek, 20 Listopada 2017

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 9 podjeta na 1 roboczym posiedzeniu z dnia 2008-09-22
w sprawie: zasad przyznawania dodatkowych wynagrodzeń pracownikom UŁ biorącym udział w projektach badawczych, edukacyjnych i innych przedsięwzięciach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Na podstawie art.151 ust.8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje:

§ 1


1. Senat UŁ wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków uzyskanych przez uczelnię z innych źródeł, niż określonych w art. 94 ust. 1 w/w ustawy na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852 z późn. zm.), pracownikom UŁ, którzy biorą udział w projektach badawczych, edukacyjnych i innych przedsięwzięciach.
2. Warunkiem przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników jest zawarta umowa o dofinansowanie projektu lub przedsięwzięcia wraz z kosztorysem określającym wielkość kwot przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia uwzględniają obligatoryjne narzuty zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwot zaplanowanych na ten cel w kosztorysie projektu lub przedsięwzięcia.
3. Zwiększenie wynagrodzenia może być przyznane za wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres obowiązków ustalonych dla danego pracownika, związanych z udziałem w realizacji projektów badawczych, edukacyjnych i innych przedsięwzięć.
4. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla Kierownika projektu ustala Rektor, a dla pracowników Rektor lub Kanclerz na wniosek kierownika projektu
5. Dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników przyznawane są na okres nie dłuższy, niż czas realizacji projektu i wypłacane w okresie,
w którym zgodnie z zasadami realizacji projektu można ponosić koszty rozliczane w ramach budżetu projektu.
6. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników o których mowa wyżej, przyznawane są w następujących formach:
a) zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego,
b) dodatku funkcyjnego dla pracowników pełniących funkcję kierownika lub koordynatora projektu,
c) dodatku specjalnego.
7. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia zwiększające – uzupełniające wynagrodzenie zasadnicze nie może być wyższa niż 300% stawki wynagrodzenia zasadniczego, albo ustalonej dla danego pracownika stawki godzinowej.
8. Dodatek funkcyjny nie może być wyższy niż 300% wynagrodzenia zasadniczego.
9. Wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczyć 300% stawki określonej zgodnie z § 22 pkt.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia.
10. Realizacja zadań uwzględnianych przy przyznawaniu dodatkowego wynagrodzenia w formie zwiększenia-uzupełnienia wynagrodzenia zasadniczego, może być przedmiotem praw autorskich, jeśli stanowić one będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i sprawach pokrewnych (tj. Dz. U. Nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późn. zm.). Odpowiednią klauzulę należy umieścić w umowie o pracę lub aneksie do umowy.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 września 2008 r.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX