Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Zarządzenie Rektora nr 101 z dnia 2012-06-06
w sprawie: powołania kursów dokształcających z języka angielskiego dla doktorantów i młodych pracowników nauki.

uchylone zarządzeniem nr 10 Rektora UŁ z 19.10.2012 r.

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r., Regulaminu Kursów Dokształcających w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą nr 361 Senatu UŁ z dnia 6 czerwca 2011 r. (ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję kursy dokształcające z języka angielskiego dla doktorantów i młodych pracowników nauki w Studium Języków Obcych:

a) z języka angielskiego ogólnego na poziomie A1/A2 w wymiarze 120 godzin rocznie,
b) z języka angielskiego ogólnego na poziomie A2/B1 w wymiarze 120 godzin rocznie,
c) z języka angielskiego ogólnego na poziomie B1/B2 w wymiarze 120 godzin rocznie

§ 2


1. Uczestnikiem kursów dokształcających, o których mowa w § 1, może być osoba posiadająca znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie A1.
2. Przyjęcie na kurs dokształcający następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego, dokonania opłaty za kurs w wysokości minimum pierwszej raty oraz przedłożenia dowodu wpłaty.

§ 3


1. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne.
2. Ustalony zostaje limit miejsc na poziomie 10-12 miejsc w danej grupie.

§ 4


Warunkiem zaliczenia kursu jest napisanie pracy końcowej i regularne uczęszczanie na zajęcia.

§ 5


1. Cel i program powołanego kursu określa załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Skład Rady Programowej powołanego kursu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego


Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX