Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Poniedziałek, 18 Czerwca 2018

Zarządzenie Rektora nr 100 z dnia 2012-06-06
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

uchylone zarządzeniem nr 71 Rektora UŁ z 05.05.2014 r.

zmienione zarządzeniem nr 6 Rektora UŁ z dnia 31.10.2013 r.

zmienione zarządzeniem nr 157 Rektora UŁ z 19.07.2013 r.

zmienione zarządzeniem nr 38 Rektora UŁ z 04.12.2012 r.

zmienione zarządzeniem nr 134 Rektora UŁ z 30.07.2012 r.

zmienione zarządzeniem nr 15 Rektora UŁ z 24.10.2012 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), 186 ust. 1 oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), a także z § 22 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2006 r. ze zm. zarządzam, co następuje:


§ 1


Wprowadzam Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego wraz z dziewiętnastoma załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Traci moc Zarządzenie nr 139 Rektora UŁ z dnia 30.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego wraz z późniejszymi zmianami i zarządzeniami wydanymi na jego podstawie.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2012 r. z zastrzeżeniem, że załączniki nr 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 obowiązują od 1 stycznia 2012; załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 obowiązują od 1 czerwca 2012, a Załącznik nr 9 obowiązuje z dniem 1 października 2012.Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego


Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX