Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 20 Marca 2018

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 2012-05-15
w sprawie: monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

zmienione zarządzeniem nr 133 Rektora UŁ z 03.07.2013 r.

zmienione zarządzeniem nr 122 Rektora UŁ z 11.06.2013 r.


Na podstawie art. 13a oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.), zarządzam co następuje:


§1

1. Wprowadza się system monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy (monitorowanie).
2. Odpowiedzialnym za monitorowanie jest Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

§2

Monitorowanie dotyczy następujących zakresów:
a) predyspozycji absolwentów do poruszania się po rynku
b) poziomu i strukturze zatrudnialności absolwentów
c) specyfiki zawodowej absolwentów.

§3

1. Monitorowanie odbywa się w ciągu roku, oraz po upływie 3 i 5 lat po ukończeniu studiów
2. Monitorowanie przeprowadza się w formie ankiety rozesłanej drogą elektroniczną do absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualny wzór ankiety po zatwierdzeniu przez Prorektora UŁ ds. programów i jakości kształcenia, umieszczany jest na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ.

§4

1. Wyniki badań będą brane pod uwagę przy opracowywaniu oferty edukacyjnej uczelni celem należytego przygotowania absolwenta do podjęcia pracy oraz zwiększenia jego konkurencyjności na rynku pracy.
2. Wyniki badań, w formie raportu sporządzanego przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ, przedstawiane będą do wiadomości Senatu UŁ.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2011 r.


Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX