Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Zarządzenie Rektora nr 68 z dnia 2012-04-26
w sprawie: zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Uniwersytecie Łódzkim.

uchylone zarządzeniem nr 18 Rektora UŁ z 25.11.2013 r.


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 roku zarządzam, co następuje:

§ 1


1.ECTS – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) jest stosowany w Uniwersytecie Łódzkim jako system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych (punktów ECTS).
2.Poza zaliczeniem merytorycznym, wykazanym wynikami wyrażonymi ocenami i zaliczeniami, okresy studiów w UŁ rozliczane są za pomocą punktów ECTS.

§ 2


1.W Uniwersytecie Łódzkim ECTS stosowany jest na wszystkich kierunkach i formach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
2.Jednostki organizacyjne UŁ są zobowiązane stosować ECTS również w ramach studiów doktoranckich (studiów III stopnia) oraz podyplomowych.

§ 3


1.Punkty ECTS przypisane do poszczególnych przedmiotów odpowiadać powinny nakładowi pracy studenta podejmowanej na terenie Uczelni i poza nią w celu osiągnięcia określonych dla danego przedmiotu efektów kształcenia.

2.Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy.

§ 4


1.Wszystkie przedmioty w UŁ powinny posiadać przypisane punkty ECTS.
2.Liczba punktów ECTS przypisana do poszczególnych przedmiotów określana jest przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ.
3.Przez przedmiot rozumieć należy pojedynczy kurs albo moduł złożony z co najmniej 2 rodzajów zajęć składowych (np. wykład i ćwiczenia) prowadzonych pod jedną nazwą, seminarium dyplomowe, staż/praktyki zawodowe a także inne uznane przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ formy kształcenia (również pozauczelniane).
4.Ocena z egzaminu lub zaliczenia nie ma wpływu na liczbę punktów ECTS uzyskiwanych z określonego przedmiotu, z wyjątkiem kończącej przedmiot oceny niedostatecznej, której otrzymanie skutkuje nieuzyskaniem punktów ECTS za dany przedmiot.

§ 51.Przewidziana w planach studiów liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów powinna wynosić:
1)dla studiów I stopnia co najmniej 180 w systemie studiów 6-semestralnych oraz co najmniej 210 w systemie studiów 7-semestralnych;
3)dla studiów II stopnia co najmniej 90 w systemie studiów 3-semestralnych oraz co najmniej 120 w systemie studiów 4-semestralnych;
4)dla jednolitych studiów magisterskich co najmniej 300.
2.Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego powinna wynosić nie mniej niż 60.

§ 6


1. Nie uchybiając przepisom regulującym osiąganie określonych w danym obszarze studiów efektów kształcenia przyjętych dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, zachowując reguły określone w § 3, przy konstruowaniu planów studiów uwzględniać należy poniższe parametry stosowania punktów ECTS:
1)z zastrzeżeniem punktów 2-5 za przedmiot kończący się zaliczeniem na ocenę przyznać można co najmniej 1 punkt, a za przedmiot kończący się egzaminem co najmniej 2 punkty;
2)za 30-godzinne zajęcia seminaryjne można przyznać do 10 punktów;
3) na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (do poziomu kształcenia B2) przyznaje się łącznie 7 punktów ECTS za lektoraty oraz egzamin końcowy, za kształcenie na jednolitych studiach magisterskich do poziomu B2+ dodatkowo przyznaje się co najmniej 3 punkty ECTS;
4) na studiach II stopnia przyznaje się 3 punkty ECTS za egzamin końcowy albo 3 punkty ECTS za egzamin z przedmiotu prowadzonego w nowożytnym języku obcym; rada podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ może ustalić inną liczbę punktów ECTS za egzamin z przedmiotu prowadzonego w nowożytnym języku obcym, nie mniejszą jednak niż 3 punkty;
5)za 30-godzinne zajęcia z wychowania fizycznego należy przyznać 1 punkt. Jeśli zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego wymaga dodatkowego nakładu pracy studenta, Rada Wydziału może odpowiednio zwiększyć liczbę punktów przypisanych do tych zajęć;
6)z zastrzeżeniem punktu 7 w przypadku studiów I stopnia za przygotowanie do egzaminu dyplomowego i przygotowanie pracy dyplomowej, student otrzymuje co najmniej 10 punktów ECTS;
7)na studiach inżynierskich za przygotowanie do egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej student otrzymuje co najmniej 15 punktów ECTS;
8)za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje co najmniej 20 punktów ECTS;
9)za 30 godzin nakładu pracy związanej z odbywaniem stażu lub praktyk studenckich (krajowych lub zagranicznych) przyznaje się 1 punkt (uwzględniany jest czas spędzony w placówce oraz poza nią w związku z przygotowaniem do stażu/praktyki studenckiej);
10)za przedmioty, które realizowane są w ramach nielimitowanych czasem ćwiczeń terenowych przyznaje się punkty według reguł określonych w § 3.
2. Punkty przyznawane za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego mogą być przypisane do seminarium dyplomowego w semestrach (latach), na które jest ono zaplanowane lub doliczane do punktów za ostatni rok studiów po zdaniu egzaminu dyplomowego.
3.Nie przyznaje się części ułamkowych punktów ECTS.
4. W bilansie punktów ECTS uznaje się, że punkty za zajęcia kontaktowe dotyczą czasu spędzonego przez studenta na zajęciach, konsultacjach, zaliczeniach i egzaminach.

§ 7


1.Uniwersytet Łódzki gwarantuje studentowi korzystającemu z programów Erasmus, Campus Europae, MOST lub innych programów wymiany uznanie uzyskanych osiągnięć (w tym ocen) w zakresie, w jakim odpowiadają one efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w UŁ.
2.Dopuszczalne jest uznanie osiągnięć zdobytych przez studentów poza programami, o których mowa w § 7 ust.1 w innych uczelniach, w innych niż macierzysta podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ lub na innych kierunkach studiów prowadzonych w macierzystej podstawowej jednostce organizacyjnej UŁ.
3.Uniwersytet Łódzki umożliwia studentowi przenoszącemu się do UŁ z innej uczelni krajowej lub zagranicznej uznanie uzyskanych osiągnięć ( w tym ocen) w zakresie, w jakim odpowiadają one efektom kształcenia wymaganym na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w UŁ.
4. Decyzję o zaliczeniu przedmiotu i uznaniu osiągnięć w przypadkach, o których mowa w § 7 ust.1-3 podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ, który jednocześnie przypisuje uznanym efektom kształcenia punkty określone w programach kształcenia UŁ za zajęcia przewidujące te same lub podobne efekty kształcenia.
5.Uniwersytet Łódzki gwarantuje studentowi przenoszącemu się z UŁ do innej uczelni krajowej lub zagranicznej udostępnienie wykazu osiągnięć (ocen i punktów ECTS) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w UŁ.
6.Merytorycznego rozliczenia studenta w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1-3 dokonuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ. Rozliczenie dokonywane jest na osobnej karcie generowanej przez system USOS. Dane dotyczące wyników kształcenia studenta w uczelni zagranicznej wpisywane są do USOS przez osoby wyznaczone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ.
7.Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ może przekazać kompetencje określone w ust. 6 wydziałowemu albo kierunkowemu koordynatorowi ECTS.
8. W przypadku wymiany międzyuczelnianej uznaje się przedmioty zaliczane przez studenta w innej uczelni, w głównej mierze biorąc pod uwagę efekty kształcenia wykazywane w sylabusach zaliczonych przedmiotów, zbieżne z efektami kształcenia przyporządkowanymi przedmiotom w programie studiów na kierunku macierzystym.

§ 8


Dla każdego kierunku prowadzonego w UŁ powinien zostać sporządzony informator ECTS (katalog informacyjny o prowadzonych zajęciach, warunkach i trybie studiowania) w języku polskim i obcym. Opisy przedmiotów powinny spełniać wymogi określone w Zarządzeniu Rektora UŁ nr 66 z dnia 13 maja 2011r. w sprawie opisu przedmiotów w UŁ.

§ 9


Traci moc Zarządzenie Rektora nr 25 z dnia 18 stycznia 2010r.

§ 10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego


Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX