Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 podjeta na 36 roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 z dnia 2012-04-02
w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

zmieniona uchwałą nr 247 Senatu UŁ z 09.12.2013 r.


§ 1Absolwenci studiów prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim spełniać powinni odpowiednie dla obszaru oraz profilu kształcenia wymogi w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym przewidziane w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, w tym w szczególności:

1) absolwent studiów I stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
2) absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;


§ 2


1. Uniwersytet Łódzki zapewnia każdemu studentowi stacjonarnych studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich nieodpłatną naukę języka obcego w wymiarze 104 godzin a także nieodpłatny egzamin uniwersytecki na studiach I stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach II stopnia, jeżeli egzamin taki przewidziany jest w planie tych studiów i programie kształcenia. Wymiar godzin nauki języka obcego na studiach niestacjonarnych określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ.
2. W przypadku studiów II stopnia, osiągnięcie wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 weryfikowane jest poprzez zdanie egzaminu z przedmiotu prowadzonego w nowożytnym języku obcym lub poprzez zdanie egzaminu z nowożytnego języka obcego na poziomie B2+. O sposobie realizacji wymogów w zakresie znajomości i umiejętności językowych na studiach II stopnia decyduje rada podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ.
3. W przypadku, gdy weryfikacja osiągnięcia wymogów, o których mowa w ust. 2 dokonywana ma być poprzez egzamin na poziomie B2+, studentowi zapewnia się co najmniej piętnastogodzinne zajęcia, których zadaniem jest ukierunkowanie samodzielnej nauki języka obcego, pod kątem przyszłego egzaminu lub zajęcia, o których mowa w ust. 4.
4. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ może uchwalić zwiększenie liczby godzin nieodpłatnej nauki języka , o których mowa w ust. 1, jak również uchwalić wprowadzenie zajęć z języka obcego na studiach II stopnia. W takich przypadkach koszty dodatkowego kształcenia językowego ponosi podstawowa jednostka organizacyjna UŁ. Podstawowa jednostka organizacyjna UŁ ponosi również koszty weryfikacji umiejętności językowych, o której mowa w § 4 ust. 1.
5. O ile rada podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ nie postanowi inaczej, 104 godziny nauki języka obcego, o których mowa w ust. 1, realizowanych jest przez 2 semestry (po 52 godziny w semestrze) a zajęcia rozpoczynają się w drugim semestrze studiów. Do studiów niestacjonarnych przepis stosuje się odpowiednio.
6. Lektoraty z języków obcych nowożytnych w Uniwersytecie Łódzkim organizuje Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w porozumieniu z władzami podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ.§ 3


1. Z zastrzeżeniem ust. 2, najpóźniej w semestrze poprzedzającym semestr, w którym zgodnie z planem studiów rozpoczyna się lektorat na studiach I-go stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, Studium Języków Obcych UŁ w porozumieniu z władzami podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ organizuje obowiązkowy dla wszystkich studentów test określający poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego. W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka odpowiednio B2 dla studentów studiów I stopnia i B2+ w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z lektoratu z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.
2. Przepis ust. 1 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do studentów, o których mowa w § 4, jeżeli przed terminem testu, o którym mowa w ust. 1 student zgłosi na piśmie kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ wolę skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Egzamin dla studentów studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia, jeżeli egzamin taki przewidziany jest w planie tych studiów i programie kształcenia, jest egzaminem wspólnym - wydziałowym, kierunkowym albo specjalizacyjnym, w zależności od decyzji jaką w tym zakresie podejmie rada podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ.
4. Egzamin z języka obcego składa się z części pisemnej oraz ustnej i odbywa się zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin taki powinien uwzględniać wymogi w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym przewidziane dla obszaru oraz profilu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w planie studiów i programie kształcenia. Egzamin przeprowadzany jest dla wszystkich studentów wydziału, kierunku lub specjalności w jednym terminie. O terminie egzaminu i składzie egzaminowanej grupy decyduje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ w porozumieniu z Kierownikiem Studium Języków Obcych UŁ.


§ 4


1. Uzyskanie przez studenta kwalifikacji z języka obcego nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 lub wyższego, potwierdzone egzaminem przeprowadzonym w Studium Języka Angielskiego UŁ, Alliance Francaise albo w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego, jest uznawane za równoważne ze zdaniem egzaminu z nowożytnego języka obcego, przeprowadzanego w Uniwersytecie Łódzkim, pod warunkiem posiadania przez studenta umiejętności językowych przewidzianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (dla danego obszaru oraz profilu kształcenia) oraz w planie studiów i programie kształcenia. Zaliczenia przedmiotu w takich przypadkach, w oparciu o wyniki egzaminu, o którym wyżej mowa dokonuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ lub upoważniony pełnomocnik. Zasady weryfikacji umiejętności językowych, o których wyżej mowa, ustala rada podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku studentów posiadających certyfikat językowy ujęty w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 204, poz.1200).
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku studentów studiujących na drugim (kolejnym) kierunku w Uniwersytecie Łódzkim, którzy w trakcie studiów na pierwszym kierunku spełnili już wymogi w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym, o którym mowa w § 1 ust. 1 w trakcie odbywania studiów na pierwszym kierunku.


§ 5


Na życzenie studenta odpowiednio Studium Języków Obcych UŁ, Studium Języka Angielskiego UŁ, Alliance Francaise albo w Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego wydaje nieodpłatnie zaświadczenie o poziomie językowym, osiągniętym przez studenta w Uniwersytecie Łódzkim.


§ 6


1. Traci moc uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 39 z dnia 6 lutego 2006 r.
w sprawie rozpoczynania lektoratów języków obcych nowożytnych od II roku studiów w wymiarze określonym w standardach nauczania, przy czym jej postanowienia stosowane są nadal w odniesieniu do studentów, którzy rozpoczęli studia w Uniwersytecie Łódzkim przed 1 października 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX