Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 26 Kwietnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 457 podjeta na 36 roboczym posiedzeniu w kadencji 208-2012 z dnia 2012-04-02
w sprawie: zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

zmieniona uchwałą nr 336 Senatu UŁ z 28.04.2014 r.

zmieniona uchwałą Senatu UŁ z 8.04.2013 r.

zmieniona uchwałą Senatu UŁ z 10.06.2013 r.Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), Senat UŁ postanawia, co następuje:

§ 1


1. Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

1) opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych;
2) opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
3) opłaty za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów /indywidualnym planem studiów i programem kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 3 - 4;
5) opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie przedmiotów objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów;
6) opłaty za studia prowadzone w języku obcym;
7) opłaty za studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia.


2. Opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3 nie pobiera się:

1) od studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego;
2) za pierwszy rok studiów od studentów studiujących na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych, którzy za pierwszy rok tych studiów uzyskali wysoką średnią ocen (uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów) lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w rozumieniu przepisów regulujących przyznawanie pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Łódzkiego; w przypadku takim opłaty nie pobiera się za kształcenie w granicach limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) za kolejny rok studiów od studentów studiujących na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych, którzy w poprzednim roku tych studiów uzyskali wysoką średnią ocen (uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów) lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w rozumieniu przepisów regulujących przyznawanie pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Łódzkiego i którym na tej podstawie przyznane zostało stypendium Rektora UŁ dla najlepszych studentów, albo którym stypendium to zostałoby przyznane , gdyby nie okoliczności, o których mowa w art. 184 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; w przypadku takim opłaty nie pobiera się za kształcenie w granicach limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
4) od studentów, którzy rozpoczęli studia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 nie później niż w roku akademickim 2012/2013, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów;

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 pobierane są od studentów studiów stacjonarnych w przypadku zajęć odbywanych poza dodatkowym limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przy czym w Uniwersytecie Łódzkim limit ten dla studentów jednolitych studiów magisterskich wynosi 60 punktów ECTS. Studenci, korzystający z zajęć nieobjętych planem studiów poza dodatkowym limitem punktów ECTS, o którym wyżej mowa, nie ponoszą w danym roku akademickim opłat za te zajęcia, jeżeli średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, liczona na koniec poprzedniego roku akademickiego, a w przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia – średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, wyniosła co najmniej 4,75.
4. Dodatkowy limit punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przysługuje studentom, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r. Studenci ci wnoszą opłaty za wszystkie zajęcia nieobjęte planem studiów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, chyba że średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, liczona na koniec poprzedniego roku akademickiego, a w przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia – średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, wyniosła co najmniej 4,75. W takim przypadku studenci ci są zwolnieni w danym roku akademickim z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, początek okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 4 wyznacza pierwszy dzień roku akademickiego, w którym student rozpoczął studia, a koniec – ostatni dzień roku akademickiego, który zgodnie z nominalnym (wynikającym z programu i planu studiów) okresem studiów stanowić powinien ostatni rok tych studiów. Wydłużenie procesu kształcenia, w tym w szczególności spowodowane powtarzaniem przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce lub urlopem, nie powoduje wydłużenia okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów. W przypadku upłynięcia okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, student zamierzający kontynuować kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim zobowiązany jest zawrzeć nową umowę, o której mowa w § 2.
6. W przypadku studentów, którzy do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, w rozumieniu przyjętym w ust. 5, a w przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej - do końca terminu przedłużenia, zaliczyli ostatni semestr/rok studiów i oczekują jedynie na egzamin dyplomowy, za koniec okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 4, uznaje się dzień pierwszego terminu egzaminu dyplomowego albo dzień drugiego terminu egzaminu dyplomowego (w przypadku uzyskania przez studenta w pierwszym terminie oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego).

7. Uprawnienie studenta lub absolwenta pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej do podjęcia studiów na drugim kierunku studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat, na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3, jest jednorazowe. W ramach tego uprawnienia student może bez wnoszenia opłat korzystać z zajęć, za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS, o których mowa w art. 164a. Uprawnienie to nie obejmuje dodatkowego limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 2


1. Warunki odpłatności za studia lub za usługi edukacyjne regulują umowy zawierane przez Uniwersytet Łódzki ze studentami.
2. Zawarcie przez studenta umowy , o której mowa w ust. 1 jest warunkiem immatrykulacji.
3. Osoba przyjęta na studia doktoranckie ma obowiązek zawarcia umowy regulującej warunki odpłatności za studia lub za usługi edukacyjne przed rozpoczęciem korzystania ze świadczeń edukacyjnych UŁ.
4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3 zawierane są w formie pisemnej według wzoru ustalonego zarządzeniem Rektora UŁ.
§ 3


1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-6 ustalana jest zarządzeniem Rektora UŁ.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 uiszczane są przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe.

3. Za datę uiszczenia przez studenta opłaty uważa się datę jej wpływu na konto, o którym mowa w ust. 2. Nieuiszczenie opłaty w terminie określonym w niniejszej uchwale rodzi obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Nie dotyczy to przypadków, gdy termin uiszczenia opłaty został zmieniony decyzją odpowiedniego organu UŁ.


4. Opłaty o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-2 i 6 mogą być uiszczane, według wyboru studenta, jednorazowo albo w ratach.

5. Ustala się następujące terminy uiszczania w ratach opłaty za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 6:

1) dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym:

- 15 października,
- 15 listopada,
- 15 grudnia,
- 25 lutego,
- 15 marca,
- 15 kwietnia,
- 15 maja;

2) dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim:

- 25 lutego,
- 15 marca,
- 15 kwietnia,
- 15 maja;
- 15 października,
- 15 listopada,
- 15 grudnia,

6. W razie uiszczenia opłaty jednorazowo za cały rok studiów w terminie do 15 października w przypadku studentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 albo do 25 lutego w przypadku studentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2, studentowi przysługuje bonifikata w wysokości 5%.

7. W razie uiszczenia jednorazowo opłaty za cały semestr studiów w terminie do 15 października za semestr zimowy i odpowiednio do 25 lutego za semestr letni, studentowi przysługuje bonifikata w wysokości 2,5% za każdy semestr, za który jednorazowa opłata została uiszczona.

8. W przypadku studentów studiujących na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych, którzy nie spełnili warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uiszczenie opłaty za odbyte już kształcenie na pierwszym roku dokonywane jest jednorazowo, w terminie do końca pierwszego semestru drugiego roku tych studiów. W przypadkach takich przepisy ust. 6-7 nie znajdują zastosowania. Przepisy § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio. W przypadku skreślenia z listy studentów przed końcem pierwszego semestru drugiego roku, w tym również w przypadku skreślenia z listy studentów na pierwszym roku studiów, należna opłata uiszczona powinna zostać w terminie miesiąca od dnia skreślenia.


9. Do studentów studiujących na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych, którzy nie spełnili warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio ust 5, z zastrzeżeniem, że pierwsza wpłata, odpowiadająca kwocie trzech pierwszych rat, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, dokonana powinna być do 15 grudnia a pierwsza wpłata, odpowiadająca kwocie trzech pierwszych rat, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, dokonana powinna być do 15 kwietnia. W przypadkach takich przepisy ust. 6-7 nie znajdują zastosowania. Przepisy § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio.

10. Uiszczenie należnej opłaty jest warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

11. Na wniosek studenta będącego w trudnej sytuacji materialnej dziekan w drodze decyzji, o której mowa w § 8, może zmienić terminy uiszczania opłat.

12. Osoba, która uiściła opłatę za kształcenie, a studiów nie podjęła (tj. nie była immatrykulowana lub nie złożyła ślubowania) otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty. Warunkiem zwrotu jest złożenie do właściwego dziekana wniosku w tej sprawie.

13. W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego, na wniosek złożony do właściwego dziekana student otrzymuje zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu odbytej nauki. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę tygodni w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych studentowi do zakończenia semestru albo roku. W wyjątkowych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o zwrocie całości albo części uiszczonej opłaty za kształcenie. Przepis ten stosowany jest odpowiednio dla ustalania opłaty za studia w odniesieniu do osób skreślonych z listy studentów, o których mowa ust. 8 zdanie trzecie.

14. Student zobowiązany do ponoszenia opłaty za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 i 6, zaliczający przedmioty na poczet dalszego toku studiów (poza przedmiotami objętymi planem semestru/roku studiów, na który jest wpisany), opłatę za te zajęcia ponosi w ramach opłaty za rok studiów, w trakcie którego, zgodnie z planem studiów, przedmioty te powinny być zaliczone. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów następującego przed terminem powstania obowiązku wniesienia opłaty za rok studiów, o którym wyżej mowa, zaliczone wcześniej na poczet dalszego toku studiów przedmioty, traktowane są jako zajęcia nieobjęte planem studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4.

§ 4


1. Opłaty związane z powtarzaniem określonych przedmiotów w przypadku rozliczenia rocznego uiszcza się jednorazowo do 15 października. W przypadku rozliczenia semestralnego opłaty związane z powtarzaniem przedmiotów należy uiścić do 15 października ze semestr zimowy oraz do 25 lutego za semestr letni.
2. Suma opłat związanych z powtarzaniem przedmiotów z powodu niezadowalających wyników w nauce przez studentów studiów stacjonarnych nie może być wyższa od kwot określonych zarządzeniem Rektora UŁ.
3. Suma opłat związanych z powtarzaniem przedmiotów z powodu niezadowalających wyników w nauce przez studentów studiów niestacjonarnych nie może być wyższa niż opłata za kształcenie odpowiednio za rok albo semestr studiów w zależności od przyjętego dla danych studiów semestralnego albo rocznego systemu rozliczania.
4. Dziekan, może wyrazić zgodę na uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1, w ratach, określając terminy i wysokość rat.
5. Opłatę za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym należy uiścić przed terminem egzaminu, nie później jednak niż do 15 grudnia w przypadku egzaminu przewidzianego na semestr zimowy oraz do 15 maja w przypadku egzaminu przewidzianego na semestr letni.
§ 5


1. Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 , w tym opłaty za blok pedagogiczny, określa zarządzenie Rektora UŁ.

2. Koszty wyżywienia i zakwaterowania w czasie trwania ćwiczeń terenowych student pokrywa we własnym zakresie.

3. Od studentów, podejmujących studia w roku akademickim 2012/2013 oraz w latach następnych nie pobiera się dodatkowych opłat za odbywane w ramach studiów i ujęte w planach tych studiów i programach kształcenia praktyki pedagogiczne.
4. Studenci studiów niestacjonarnych oraz odpłatnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku obcym, wyjeżdżający na studia za granicę w ramach programów wymiany studenckiej, wnoszą w UŁ opłatę za studia w wysokości 50% stawki ustalonej dla danego semestru albo roku studiów.
§ 6


1. Ulgi w opłatach za zajęcia dydaktyczne mogą polegać w szczególności na:

1) zwolnieniu z części opłaty,
2) odroczeniu terminu uiszczenia opłaty,
3) rozłożeniu opłaty na raty.

2. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi pierwszego semestru studiów.

§ 7


1.Ulga w postaci zwolnienia z części opłat może zostać przyznana studentowi, który:
1) na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości, lub
2) osiąga wybitne wyniki w nauce.

2. Podejmując decyzję w sprawie przyznania ulgi polegającej na zwolnieniu z części opłaty, dziekan uwzględnia zasady współżycia społecznego oraz możliwości finansowe wydziału (podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ). Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, decyzja dziekana oparta powinna być na zasadzie równości wszystkich studentów UŁ.

§ 8


1. Wniosek w sprawie ulgi w opłatach za zajęcia dydaktyczne należy składać we właściwym dziekanacie do 10 października za semestr zimowy oraz do 20 lutego za semestr letni, a w przypadku studentów, o których mowa w § 3 ust. 8 zdanie pierwsze oraz w przypadku studentów, o których mowa w § 3 ust. 9 – do 10 grudnia roku, w którym student wpisany został na semestr trzeci (drugi rok) studiów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na formularzu, którego wzór określa Rektor UŁ w drodze zarządzenia.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie czyni zadość wymaganiom formalnym, wzywa się wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie ich spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 9


1. Decyzję w sprawie udzielenia ulgi w opłatach za zajęcia dydaktyczne podejmuje dziekan.
2. Wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.
3. Decyzja dziekana wydawana jest w formie pisemnej według wzoru określonego w zarządzeniu Rektora.
4. Decyzję dziekana należy niezwłocznie przekazać studentowi.

§ 10


1. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora UŁ. Odwołanie składa się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji studentowi.

2. Jeżeli dziekan, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której zmieni zaskarżoną decyzję. Od nowej decyzji studentowi służy odwołanie na zasadach określonych w ust. 1.

3. Dziekan, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy Rektorowi UŁ w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie w myśl ust. 2 nie wydał nowej decyzji.

4. Decyzja Rektora UŁ wydawana jest w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania odwołania przez dziekana.

5. Przed wydaniem decyzji na żądanie strony bądź z własnej inicjatywy Rektor UŁ może przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające. W przypadku takim, termin, o którym mowa w ust. 4 wynosi jeden miesiąc.

6. Decyzja Rektora UŁ wydana w wyniku odwołania, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczna.

§ 11


1. Decyzje podejmowane przez dziekanów i Rektora UŁ w sprawach ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne doręczane są studentom we właściwych dziekanatach. Jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności decyzja może być doręczona za pokwitowaniem przez pocztę.

2. Dziekanaty prowadzą rejestry decyzji wydawanych w sprawach ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne.

§ 12


1. Rozstrzygnięcia w sprawach prawa studenta do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 oraz prawa do nieodpłatnego korzystania z zajęć w ramach dodatkowego limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dokonywane jest w drodze decyzji administracyjnej Rektora UŁ. Postępowanie w takich sprawach wszczynane jest na wniosek studenta zaopiniowany przez właściwego dziekana.
2. Student niezadowolony z decyzji, o której mowa w ust. 1 może zwrócić się do Rektora UŁ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy .

§ 13


Zasady odpłatności za studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia a także zasady odpłatności za studia cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Łódzki regulują przepisy odrębne.
§ 14


Postanowienia § 3 ust. 5 – 9 i ust. 12 – 13, § 4 oraz § 5 ust. 1 – 3 nie znajdują zastosowania do studiów prowadzonych w ramach programów Unii Europejskiej, jeżeli nie da się ich pogodzić z warunkami określonymi w umowie o dofinansowaniu projektu.
§ 15


1. Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne określone w niniejszej uchwale, w tym zasady i tryb udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne, odnoszą się odpowiednio do uczestników studiów doktoranckich w UŁ.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o dziekanie, rozumie się przez to również kierownika innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ.
§ 16


Traci moc uchwała nr 181 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.
§ 17


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r., z zastrzeżeniem, że terminy uiszczania opłat za studia określone w § 3 ust. 5 nie obowiązują w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia na UŁ przed rokiem akademickim 2009/2010, terminy określone w § 3 ust. 7 oraz w § 4 ust. 1 nie obowiązują w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia na UŁ przed rokiem akademickim 2010/2011, a terminy określone w § 4 ust. 5 nie obowiązują w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia na UŁ przed rokiem akademickim 2011/2012. Studenci ci uiszczają opłaty zgodnie z umową zawartą z UŁ.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX