Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Środa, 12 Grudnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 282 podjeta na 26 roboczym posiedzeniu z dnia 2008-04-14
w sprawie: warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych.

Na podstawie art. 166 p. 3. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat UŁ uchwala:

§ 1


Z obowiązku odbywania zawodowych praktyk studenckich mogą być zwolnione następujące osoby:

I. Z zawodowych praktyk studenckich pedagogicznych (nauczycielskich) mogą być zwolnieni:
1. czynni nauczyciele - dotyczy studiów niestacjonarnych,
2. studenci, którzy pracowali w szkole w charakterze nauczyciela przedmiotu przynajmniej przez rok,
3. studenci, którzy prowadzą zajęcia w szkole jako wolontariusze, o ile ich działalność trwała przynajmniej rok.

II. Z zawodowych praktyk studenckich kierunkowych mogą być zwolnieni:
1. studenci, którzy brali udział w pracach obozu naukowego, o ile wymiar tygodniowy obozu jest zgodny z obowiązującym na danym kierunku studiów wymiarem praktyk,
2. studenci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne, lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile w czasie pracy w wyżej wspomnianych jednostkach realizowane są cele praktyk danego kierunku studiów,
3. studenci, którzy odbyli staż zawodowy w wymaganym dla kierunku studiów wymiarze i Instytucji.

§ 2


Zwolnienia z praktyk wymienionych w § 1 pkt. I i II udziela Dziekan Wydziału na udokumentowaną prośbę studenta.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX