Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Poniedziałek, 20 Listopada 2017

Zarządzenie Rektora nr 6 z dnia 2007-10-19
w sprawie: realizacji w Uniwersytecie Łódzkim projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych

Zmienione zarządzeniem nr 38 Rektora UŁ z 13.01.2012 r.

Zmienione zarządzeniem nr 127 Rektora UŁ z 22.07.2011 r.

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Niniejsze Zarządzenie reguluje sprawy związane z postępowaniem w sprawie przygotowania i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych.

§ 2


Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:
1) „funduszach” - oznacza to wszelkie środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej (dalej: UE) z przeznaczeniem na finansowanie celów Programów Ramowych lub Funduszy Strukturalnych, jak również wykorzystania środków finansowych pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszu Spójności;
2) „projekcie” - oznacza to przedsięwzięcia badawcze, edukacyjne lub inne związane z działalnością UŁ, finansowane lub współfinansowane z funduszy, realizowane w oparciu o niniejsze Zarządzenie zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach UE i polskich, jak również projekty partnerskie oznaczające wspólny projekt jednostek organizacyjnych UŁ i innych podmiotów prawnych tworzących partnerstwo powołane w celu opracowania i realizacji określonego projektu zgłaszanego do finansowania z funduszy;
3) „okresie realizacji projektu” - oznacza to czas realizacji projektu, począwszy od dnia wskazanego w podpisanej umowie na dofinansowanie projektu aż do dnia całkowitego rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu oraz złożenia sprawozdań i raportów końcowych;
4) „jednostce organizacyjnej UŁ” - oznacza to każdą jednostkę organizacyjną UŁ w rozumieniu Statutu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2006 r.(z późn. zm.), która realizuje lub zamierza realizować projekt;
5) „BMPB” - oznacza Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych, jednostkę administracji centralnej UŁ koordynującą obsługę spraw związanych z realizacją projektów;
6) „kosztach kwalifikowanych” - oznacza to wszelkie koszty poniesione w ramach realizacji projektu, które zgodnie z wytycznymi dokumentów programowych kwalifikują się do finansowania ze środków funduszy;
7) „pre-finansowaniu” - oznacza to konieczność przejściowego finansowania całości lub części wydatków na realizację projektu ze środków własnych wydziału lub samodzielnej jednostki poza lub międzywydziałowej, wynikającą z zasady okresowej refundacji wydatków, obowiązującej w ramach niektórych funduszy. Refundacja ponoszonych przez projektodawców wydatków wynikających z realizacji zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu następuje na podstawie wniosków o płatność sprawozdań finansowych i merytorycznych;
8) „wkładzie własnym” - oznacza to nakłady finansowo-rzeczowe ponoszone przez wykonawcę projektu w celu współfinansowania projektu, których źródłem finansowania są środki własne wydziału lub samodzielnej jednostki poza lub międzywydziałowej;
9) „środkach własnych jednostki” - oznacza to środki będące w dyspozycji wydziału lub innej samodzielnej jednostki poza lub międzywydziałowej, a pochodzące z dotacji na finansowanie nauki, z dotacji na działalność dydaktyczną, a także innych źródeł finansowania działalności tej jednostki.

§ 3


Nadzór nad czynnościami wynikającymi z § 1 sprawuje Prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą.

§ 4


1. Projekt może być wnioskowany przez jednostki organizacyjne UŁ, jak również, w przypadku projektów indywidualnych, przez pracowników UŁ.
2. Złożenie wniosku do instytucji finansującej winno być poprzedzone:
1) uzyskaniem przez jednostki planujące udział w projekcie zgody dziekana lub kierownika samodzielnej jednostki, stosownie do ust. 3 (wzór wniosku o wydanie zgody na wystąpienie o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia),
2) uzyskaniem opinii BMPB na podstawie dokonanej oceny projektu pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym,
3) uzyskaniem pisemnego wskazania przez Biuro Zamówień Publicznych UŁ procedur postępowania w odniesieniu do planowanych w projekcie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) uzyskaniem akceptacji Kwestora lub osoby przez niego upoważnionej w zakresie kosztorysu projektu.
3. Wniosek projektowy o przyznanie dotacji na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia może być składany do właściwej instytucji finansującej pod warunkiem uzyskania zgody dziekana wydziału lub kierownika samodzielnej jednostki poza/międzywydziałowej.
4. Dziekan lub kierownik samodzielnej jednostki poza/międzywydziałowej podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 3, na podstawie danych dotyczących możliwości pre-finansowania bądź finansowania wkładu własnego ze środków własnych jednostki oraz na podstawie danych dotyczących stopnia zaangażowania środków własnych na realizację projektów w stosunku do stopnia ich refundacji z instytucji finansujących.
5. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna UŁ nie dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do pokrycia wkładu własnego lub pre-finansowania projektu, przysługuje jej prawo ubiegania się o zabezpieczenie finansowe ze środków będących w dyspozycji Rektora.
6. W przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest kilka jednostek organizacyjnych UŁ z różnych wydziałów, samodzielnych jednostek poza/międzywydziałowych lub też taka jednostka, która z racji swej struktury organizacyjnej nie posiada własnych środków, decyzja w sprawie ubiegania się o dotację na realizację projektu uzależniona jest od wartości (wielkości) wnioskowanej dotacji i podejmowana jest przez Rektora UŁ na wniosek osoby będącej koordynatorem całości przedsięwzięcia (w przypadku projektów o skali ogólnouczelnianej) albo kolegialnie przez dziekanów wydziałów i kierowników samodzielnych jednostek poza/międzywydziałowych stosowanie do posiadanych przez nich środków własnych; w przypadku jednostki, która z racji swej struktury organizacyjnej nie posiada takich środków, decyzję podejmuje Rektor UŁ.

§ 5


1. Wnioski projektowe, umowy w sprawie dofinansowania projektów oraz wymagane dokumenty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umów podpisuje dziekan, kierownik samodzielnej jednostki poza/międzywydziałowej lub inna osoba na podstawie udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa, łącznie z Kwestorem UŁ (wzór wniosku o wydanie właściwego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia). Przed podpisaniem, umowa winna być sprawdzona przez właściwe służby administracji centralnej pod względem merytorycznym i prawno-formalnym. Osoby sprawdzające składają parafy pod tekstem umowy.
2. Koszt przygotowania i wydania zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu ponosi jednostka organizacyjna UŁ realizująca projekt.

§ 6


1. W celu należytego zarządzania projektem dziekan lub kierownik samodzielnej jednostki poza/międzywydziałowej powołuje, na wniosek jednostki organizacyjnej UŁ realizującej projekt, zespół projektowy składający się z:
a) kierownika projektu (stosowane zamiennie nazewnictwo - koordynator projektu)
b) osoby/osób odpowiedzialnych za czynności finansowe i księgowe,
c) innych osób, których udział w realizacji projektu, z uwagi na charakter i zaplanowaną strukturę organizacyjną projektu jest konieczny, w tym osoby/osób odpowiedzialnych za monitoring projektu oraz informację i promocję.
2. Członkowie zespołu projektowego w szczególności zobowiązani są do:
a) sporządzania dokumentów związanych z realizacją projektu z zachowaniem obowiązujących terminów,
b) realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania kierownika projektu o powstałych nieprawidłowościach,
d) przygotowywania sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych z realizacji projektu,
e) przekazywania dokumentacji do poszczególnych jednostek UŁ zgodnie z wytycznymi programowymi oraz niniejszym zarządzeniem,
f) udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy w trakcie kontroli zewnętrznej dokonywanej w zakresie prawidłowości realizacji projektu,
g) wykonywanie innych poleceń kierownika projektu związanych z jego realizacją.
3. Zespół projektowy powoływany jest na okres realizacji projektu.
4. Zespół projektowy współpracuje z innymi jednostkami UŁ w celu prawidłowej realizacji projektu.
5. Kierownikiem projektu może być osoba zatrudniona w UŁ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub osoba mianowana na czas nieokreślony.
1) Rektor udziela na wniosek dziekana lub kierownika samodzielnej jednostki poza/międzywydziałowej pełnomocnictwa kierownikowi projektu do reprezentowania UŁ w zakresie czynności związanych wyłącznie z realizacją projektu, wynikających z określonego w projekcie planu działań, harmonogramu finansowo-rzeczowego i czasowego. Wzór wniosku o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania UŁ w zakresie czynności związanych z realizacją projektu określa załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
2) Kierownik projektu odpowiada za pracę zespołu projektowego oraz jest zobowiązany do:
a) złożenia w BMPB kopii wniosku projektowego stanowiącego załącznik do umowy w sprawie dofinansowania projektu,
b) informowania kierownika BMPB o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg,
c) wyznaczenia w zespole projektowym osoby odpowiedzialnej za działania finansowe i księgowe,
d) określenia zadań zespołu projektowego i sprawowania kontroli nad ich realizacją,
e) wyznaczania spotkań roboczych zespołu projektowego;
3) Kierownik projektu ponosi odpowiedzialność za:
a) poprawność wykonania projektu pod względem finansowym i merytorycznym zgodnie z zakresem harmonogramu finansowo-rzeczowego projektu,
b) wyznaczenie zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnym członkom zespołu projektowego oraz kontrolę poprawności wykonywania powierzonych zadań,
c) zobowiązania związane z realizacją projektu, tj. terminową realizację zadań zgodnie z harmonogramem finansowym, rzeczowym i wytycznymi dot. kwalifikowalności ponoszonych wydatków,
d) w zakresie gospodarki finansowej, tj. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
e) sporządzanie sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu i przekazywanie ich do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,
f) przekazywanie kopii tych dokumentów do BMPB.

§ 7


Jednostka organizacyjna UŁ realizująca projekt ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kanclerza UŁ o terminie kontroli w zakresie oceny rzeczowej, operacji finansowych oraz systemów zarządzania i kontroli projektu.

§ 8


1. Jednostką administracyjną UŁ koordynującą obsługę spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych jest Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UŁ, zgodnie z zakresem jego kompetencji.
2. Do obowiązków BMPB należy:
1) zapewnienie pomocy merytorycznej i administracyjnej w procesie przygotowania wniosku projektowego poprzez:
a) udzielanie i rozpowszechnianie informacji na temat istniejących możliwości ubiegania się o środki funduszy,
b) instruowanie w zakresie procedur aplikowania o środki funduszy,
c) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UŁ zabiegającymi o uzyskanie środków z funduszy w procesie tworzenia administracyjno-finansowej części projektu,
d) faktyczną pomoc w przygotowaniu dokumentacji projektowej i aktywne współdziałanie przy przygotowywaniu wniosku projektowego po raz pierwszy;
2) zapewnienie pomocy merytorycznej i administracyjnej w poprawnym zarządzaniu projektami przez kierowników projektów i powołane zespoły poprzez:
a) udzielanie i rozpowszechnianie informacji na temat zasad, procedur, przepisów i stosowanych rozwiązań w programach finansowanych ze środków Funduszy, oraz procedur i zasad związanych z zarządzaniem środkami finansowymi,
b) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UŁ, realizującymi projekty, w procesie przygotowywania i negocjowania umów, w tym umów konsorcyjnych,
c) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UŁ, realizującymi projekty, w procesie przygotowywania i opracowywania raportów,
d) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UŁ, realizującymi projekty, w okresie ich realizacji;
3) współdziałanie z jednostkami administracji UŁ obsługującymi sprawy związane z realizacją projektów finansowanych ze środków funduszy poprzez:
a) udzielanie jednostkom administracyjnym UŁ odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji finansowej i księgowej pełnej informacji na temat zasad i wymagań dotyczących zarządzania środkami funduszy,
b) podejmowanie, w porozumieniu z instytucją finansującą lub innymi organami decyzyjnymi, działań wymagających rozstrzygnięć w przypadkach wątpliwych, a które nie leżą w kompetencji właściwych służb UŁ;
4) prowadzenie rejestru projektów realizowanych przez UŁ, a administrowanych przez BMPB.

§ 9


1. Ustala się następujący sposób procedowania i przechowania dokumentów związanych z uzyskaniem dofinansowania i realizacji projektu:
1) obowiązuje Instrukcja obiegu dokumentów wg załącznika nr 4 do niniejszego Zarządzenia, jako instrument postępowania w procesie wnioskowania i realizacji projektu,
2) oryginały dowodów księgowych (tj. rachunki, faktury, itp. dokumenty) przechowywane są w Kwesturze UŁ na zasadzie wyodrębnionej księgowości,
3) oryginały dokumentów dotyczących procedur przetargowych przechowywane są zgodnie z Zarządzeniem UŁ w sprawie zamówień publicznych,
4) oryginały dokumentów technicznych (np. umowy o usługę szkoleniową z beneficjentami ostatecznymi, oficjalna korespondencja z instytucjami finansującymi, itp.) i pozostałych dokumentów przechowywane są w jednostce realizującej projekt (Biuro projektu),
5) kopie dokumentów związanych z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu ewidencjonuje i przechowuje Kwestura UŁ,
6) jednostka realizująca projekt zobowiązana jest przekazywać do BMBP kopie dokumentów sprawozdawczych przygotowywanych dla właściwych instytucji, w tym także korespondencji istotnej dla przebiegu realizacji projektu,
7) wszystkie dokumenty dotyczące projektu są archiwizowane zgodnie z warunkami umowy i przez okres wskazany w zawartej umowie.
2. Jeżeli umowa w sprawie dofinansowania projektu przewiduje inne warunki obiegu i przechowywania dokumentacji projektu niż przewidziane w ust. 1, jednostka organizacyjna UŁ realizująca projekt zobowiązana jest je wypełnić.

§ 10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Wiesław Puś

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX