Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 26 Kwietnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 17 podjeta na 3 roboczym posiedzeniu z dnia 2005-12-05
w sprawie: korekty planu finansowego Uniwersytetu Łódzkiego na 2005 r. przyjętego uchwałą Senatu z dnia 11 kwietnia 2005 roku.

W planie przychodów i kosztów na 2005 rok w Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów nie uwzględnia się nw. pozycji:
1) przychody
- wpłaty z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej –
kwota 1.100.000 zł
2) koszty
­ stypendia dla cudzoziemców – kwota 1.100.000 zł
W związku z tym w planie przychodów i kosztów Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów za 2005 rok ulegają zmianie o kwotę 1.100.000 zł następujące pozycje:
­ razem przychody – kwota 41.786.480 zł ulega zmianie na kwotę 40.686.480 zł
­ razem koszty – kwota 43.437.500 zł ulega zmianie na kwotę 42.337.500 zł
Nie ulega zmianie wykazany w planie finansowym niedobór.
W 2005 roku ww. pozycje zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczane są do wydatków i przychodów działalności dydaktycznej i w związku z powyższym również ulega zmianie plan finansowy w ramach tej działalności.

W planie wydatków i przychodów w ramach działalności dydaktycznej w 2005 roku
dodaje się pozycje:
­ wydatki - stypendia dla cudzoziemców w kwocie 1.100.000 zł
­ przychody - wpłaty z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w kwocie 1.100.000 zł
Ponadto w ww. planie na 2005 rok w pozycji:
1) wydatki
­ wynagrodzenia z narzutami - kwota 178.553.500 zł zostaje zmieniona
na kwotę 181.020.700 zł (z uwagi na wzrost wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe wraz z narzutami)
­ usługi – kwota 9.330.000 zł zostaje zmieniona na kwotę 9.413.800 zł (w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie działań związanych z realizacją przedmiotu przysposobienie obronne studentów)
2) przychody
- dotacja budżetowa – kwota 173.842.800 zł zostaje zmieniona na kwotę 176.393.800 zł
- przychody pozabudżetowe – kwota 88.840.000 zł zostaje zmieniona na
kwotę 89.940.000 zł
W związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 1
w pozycji pozostałe usługi – kwota 350.000 zł zostaje zmieniona na kwotę 433.800 zł.

Wobec powyższego ulegają zmianie o kwotę 3.651.000 zł następujące pozycje w planie wydatków i przychodów w ramach działalności dydaktycznej w 2005 r.
­ razem wydatki – kwota 277.856.850 zł ulega zmianie na kwotę 281.507.850 zł
­ ogółem wydatki – kwota 270.209.850 zł ulega zmianie na kwotę 273.860.850 zł
­ przychody ogółem – kwota 262.682.800 zł ulega zmianie na kwotę 266.333.800 zł
Nie ulega zmianie wykazany w planie finansowym niedobór.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX