Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Poniedziałek, 18 Czerwca 2018

Zarządzenie Rektora nr 98 z dnia 2011-06-29
w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym UŁ Podyplomowego Studium „Usługi i Doradztwo Finansowe”

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.), § 9 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą nr 179 Senatu UŁ z dnia 16 kwietnia 2007 r. oraz uchwały nr 240 Senatu UŁ z dnia 20 września 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Od roku akademickiego 2011/2012 powołuję na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym UŁ Podyplomowe Studium „Usługi i Doradztwo Finansowe”.

§ 2


Celem Studium jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu finansów, przygotowujące do wykonywania czynności z zakresu pośrednictwa i doradztwa finansowego, świadczonych przez instytucje finansowe.

§ 3


1. Uczestnikami Studium mogą być absolwenci studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia.
2. Warunkiem ukończenia Studium jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywne zaliczenie testów z poszczególnych bloków przedmiotów oraz napisanie pracy dyplomowej.

§ 4


1. Studium trwa 2 semestry (218 godzin zajęć).
2. Studium dysponuje 50 miejscami. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 25 osób.
3. Zajęcia w Studium odbywają się w systemie zaocznym i są odpłatne.

§ 5


1. Ramowy Program Studium określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Skład Rady Programowej Studium określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX