Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Zarządzenie Rektora nr 66 z dnia 2011-05-13
w sprawie: opisu przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim.

uchylone zarządzeniem nr 11 Rektora UŁ z 14.11.2013 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. W Uniwersytecie Łódzkim obowiązuje jednorodny w zakresie konstrukcji schemat opisu przedmiotu (sylabusa przedmiotu).
2. Opisu przedmiotu dokonuje się w odniesieniu do założonych efektów kształcenia, wskazujących na wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, które studenci będą w stanie wykazać po ukończeniu kursu.

§ 2


Opis przedmiotu poza informacjami wynikającymi z planu studiów, takich jak nazwa przedmiotu, liczba godzin, typ zajęć, forma zaliczenia powinien obejmować:
1. skrócony opis, stanowiący przybliżenie celów przedmiotu;
2. wymagania wstępne, stanowiące określenie wiedzy i umiejętności, jakie musi posiadać student zapisujący się na dany przedmiot;
3. efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw; przy czym opis powinien:
a) zawierać od 5 do 15 efektów kształcenia;
b) być dostosowany do poziomu osiągalnego przez przeciętnego studenta;
c) obejmować cały przedmiot objęty jednym kodem;
d) uwzględniać efekty kształcenia dla danego obszaru;

4. treści kształcenia, określone w punktach lub jednolitym tekstem - razem albo osobno dla poszczególnych zajęć objętych przedmiotem;
5. sposoby i kryteria oceniania sformułowane precyzyjnie i jednoznacznie, wskazujące na sposób weryfikacji i oceniania wymienionych efektów kształcenia z uwzględnieniem wszystkich form zajęć;
6. metody dydaktyczne w tym w szczególności metody aktywizujące studenta;
7. literaturę (optymalnie 2-8 pozycji);
8. informacje dodatkowe, obejmujące treści dotyczące m.in. praktyk zawodowych czy też zaleceń fakultatywnych.

§ 3


1. Opis przedmiotu jest wprowadzany do elektronicznego systemu uczelnianego USOSweb.
2. Opis przedmiotu jest opracowywany w języku polskim i języku angielskim. W przypadku filologii obcych drugim językiem opisów może być język właściwy dla tych filologii.

§ 4


1. Każdy przedmiot o unikatowym kodzie ma przydzielonego koordynatora przedmiotu, odpowiedzialnego za opisy przedmiotów, ich aktualizację i wprowadzanie do systemu. Ustalenie koordynatora przedmiotu dokonywane jest z uwzględnieniem następujących zasad:
a) w przypadku, gdy zajęcia z określonego przedmiotu prowadzone są przez jednego nauczyciela akademickiego, nauczyciel ten pełni funkcję koordynatora przedmiotu;
b) w przypadku, gdy wśród form, w jakich prowadzony jest określony przedmiot, znajduje się wykład prowadzony przez jednego nauczyciela akademickiego, nauczyciel ten pełni funkcję koordynatora przedmiotu.
c) w pozostałych przypadkach ustalenia koordynatora przedmiotu dokonuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ. Listy koordynatorów przedmiotów kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ przekazują na adres dso@uni.lodz.pl lub osobom odpowiedzialnym za obsługę USOSweba w danej podstawowej jednostce organizacyjnej UŁ do 10 września każdego roku.
d) lista koordynatorów sporządzona w pliku Excel powinna wskazywać na dane dotyczące przedmiotu (nazwa i kod przedmiotu) oraz dane dotyczące koordynatora (imię i nazwisko, kod pracownika, o ile to konieczne nr ewidencyjny PESEL).
2. Koordynatorzy przedmiotów zobowiązani są aktualizować opisy każdego roku do dnia 20 września.

§ 5


Opisy aktualnie prowadzonych przedmiotów, sporządzone wg zasad określonych w § 2, powinny być zaktualizowane w systemie USOSweb do 20 września 2012 r., przy czym w przypadku kierunków i specjalności nowych albo modyfikowanych, uruchamianych przed 1 października 2012, opis przedmiotu sporządzony wg zasad określonych w § 2 powinien zostać wpisany do systemu USOSweb przed ich uruchomieniem.

§ 6


Centrum Obsługi Studenta UŁ zamieszcza na stronach internetowych UŁ instrukcję edycji opisów przedmiotów w systemie USOSweb, a w razie potrzeby również szczegółowe wyjaśnienia dotyczące treści, o których mowa w § 2.

§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX