Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Zarządzenie Rektora nr 7 z dnia 2010-10-29
w sprawie: organizacji praktyk studenckich, zasad dodatkowego wynagradzania osób kierujących studenckimi praktykami zawodowymi w Uniwersytecie Łódzkim oraz zasad wynagradzania nauczycieli sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki lub ćwiczenia metodyczne.

Uchylone zarządzeniem nr 116 Rektora UŁ z dnia 14.05.2013 r.

Na podstawie: art. 66, art. 166 ust. 2 i ust. 3, art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. nr 164, poz. 1166), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207, poz. 2110), § 12 ust. 2 w zw. z § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 251 r., poz. 1852 ze zm.) oraz § 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:


Postanowienia ogólne

§ 1


1. Uniwersytet Łódzki organizuje przewidziane w planach studiów praktyki studenckie.

2. Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia objętego planem studiów danego kierunku lub specjalności.


§ 21. Przez praktyki studenckie rozumie się:

1) praktyki zawodowe pedagogiczne, zwane dalej praktykami pedagogicznymi, tj. praktyki przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela danego przedmiotu odbywające się w szkołach; praktyki pedagogiczne obejmują przewidziane w planach studiów praktyki dydaktyczno-wychowawcze, których celem jest przygotowanie studenta do obowiązków wychowawczych nauczyciela;

2) praktyki zawodowe kierunkowe, zwane dalej praktykami kierunkowymi, tj. praktyki przygotowujące do wykonywania zawodu związanego ze studiowanym kierunkiem.

2. Nie są praktykami studenckimi przewidziane w planach studiów ćwiczenia metodyczne, które stanowią część zajęć z dydaktyki szczegółowej.

3. Praktyki studenckie odbywają się w trybach:

1) praktyk ciągłych – odbywanych w okresie obejmującym następujące po sobie tygodnie;

2) praktyk śródrocznych – odbywanych w wybrane dni tygodnia.

4. Przez przewidziany planem studiów tydzień praktyk śródrocznych rozumie się 5 dni praktyk.

5. Praktyki studenckie nie mogą kolidować z zajęciami przewidzianymi rozkładem zajęć.

6. Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z regulaminami i programami praktyk opracowywanymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ i zatwierdzanymi przez kierowników tych jednostek.

7. Przebieg praktyk dokumentowany jest w dziennikach praktyk. Po zaliczeniu praktyk, dziennik praktyk przechowywany jest w teczce akt osobowych studenta.

8. Uniwersytet Łódzki umożliwia studentowi korzystającemu z programów wymiany, np. Erasmus, Campus Europae, MOST, uznanie praktyk odbytych w ramach tych programów, pod warunkiem, że odpowiadają one standardom i programom kształcenia na jego kierunku studiów lub specjalności. Uznanie praktyk, o których wyżej mowa, dokonywane jest w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 3


1. Praktyki pedagogiczne powinny odbywać się na terenie Łodzi.

2. Na podstawie decyzji opiekuna kierunkowego studenckich praktyk zawodowych, praktyki pedagogiczne mogą się odbywać w innych miejscowościach województwa łódzkiego, pod warunkiem zapewnienia nadzoru dydaktyczno – wychowawczego Uniwersytetu Łódzkiego nad przebiegiem tych praktyk.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna kierunkowego studenckich praktyk zawodowych, wydziałowy kierownik studenckich praktyk zawodowych może wyrazić zgodę na odbywanie przez studenta praktyk pedagogicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza województwem łódzkim, pod warunkiem zapewnienia nadzoru dydaktyczno – wychowawczego Uniwersytetu Łódzkiego nad przebiegiem tych praktyk.

§ 4


1. Praktyki studenckie odbywają się na podstawie:

1) porozumienia zawartego przez Uniwersytet Łódzki z jednostką, do której student jest kierowany oraz skierowania wystawionego przez UŁ, albo

2) umowy o pracę zawartej pomiędzy studentem a jednostką zatrudniającą go oraz skierowania wystawionego przez UŁ.

2. Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich z jednostkami, w których mają się one odbywać, podpisują kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ.


3. Wzory porozumień w sprawie prowadzenia praktyk studenckich stanowią odpowiednio załączniki nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór skierowania na praktyki studenckie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Podstawą odbywania przez studenta UŁ praktyk w Uniwersytecie Łódzkim jest porozumienie zawarte przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ z osobą posiadającą kompetencje pracodawcy w jednostce, do której student jest kierowany oraz skierowanie, a w przypadku odbywania praktyk w macierzystej podstawowej jednostce organizacyjnej UŁ – samo skierowanie.

§ 5


1. Pieczę nad organizowaniem i odbywaniem praktyk studenckich sprawują w szczególności:

1) Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Studenckich Praktyk Zawodowych i Kształcenia Nauczycieli;

2) wydziałowi kierownicy studenckich praktyk zawodowych,

3) opiekunowie kierunkowi studenckich praktyk zawodowych.

2. Funkcje określone w ust. 1 pełnić mogą wyłącznie nauczyciele akademiccy UŁ.


§ 6


1. Wydziałowi kierownicy studenckich praktyk zawodowych i opiekunowie kierunkowi studenckich praktyk zawodowych powoływani i odwoływani są przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ.

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ może nie powoływać wydziałowego kierownika studenckich praktyk zawodowych. W takim przypadku zadania wydziałowego kierownika studenckich praktyk zawodowych wykonywane są przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ.

3. Listę wydziałowych kierowników studenckich praktyk zawodowych i opiekunów kierunkowych studenckich praktyk zawodowych kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ przesyłają do Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i Tok Studiów corocznie w terminie do 15 listopada.

§ 7


Opiekunowie kierunkowi studenckich praktyk zawodowych i wydziałowi kierownicy studenckich praktyk zawodowych składają sprawozdania z przebiegu praktyk, w zależności od terminu zakończenia praktyk, odpowiednio do 15 kwietnia lub 15 listopada, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) opiekunowie kierunkowi studenckich praktyk zawodowych – 1 egz. do wydziałowego kierownika studenckich praktyk zawodowych, 1 egz. do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

2) wydziałowi kierownicy studenckich praktyk zawodowych – 1 egz. do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ, 1 egz. do Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i Tok Studiów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.


Obowiązki Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Studenckich Praktyk Zawodowych i Kształcenia Nauczycieli

§ 8


Do obowiązków Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Studenckich Praktyk Zawodowych i Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Łódzkim, należy w szczególności:

1) koordynacja organizacji studenckich praktyk zawodowych;

2) przygotowywanie, na zlecenie Rektora UŁ, opracowań, informacji oraz innych dokumentów dotyczących praktyk studenckich w Uniwersytecie Łódzkim;

3) kontrola terminowości składania i prawidłowości sprawozdań z przebiegu praktyk studenckich w Uniwersytecie Łódzkim;

4) monitorowanie kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Łódzkim.


Obowiązki wydziałowego kierownika studenckich praktyk zawodowych

§ 9


Do obowiązków wydziałowego kierownika studenckich praktyk zawodowych należy w szczególności:

1) koordynacja i nadzór nad pracą opiekunów kierunkowych studenckich praktyk zawodowych w podstawowej jednostce organizacyjnej UŁ;

2) współpraca z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ w zakresie realizacji zadań wynikających z prowadzenia w jednostce studenckich praktyk zawodowych oraz nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów związanych z przebiegiem studenckich praktyk zawodowych w podstawowej jednostce organizacyjnej UŁ;

3) sporządzanie sprawozdań, o których mowa w § 7 pkt.2;

4) przygotowywanie, we współpracy z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ, wniosków o wynagrodzenie dla opiekunów kierunkowych studenckich praktyk zawodowych;

5) przygotowanie regulaminu i programu studenckich praktyk zawodowych oraz umożliwienie zapoznania się z nim osobom zainteresowany, w tym przeprowadzenie zebrania informacyjnego ze studentami.


Obowiązki opiekuna kierunkowego studenckich praktyk zawodowych

§ 10


Do obowiązków opiekuna kierunkowego studenckich praktyk zawodowych należy w szczególności:

1) sporządzanie skierowań na praktyki studenckie oraz przekazywanie ich studentom;

2) wprowadzanie do USOS danych dotyczących praktyk;

3) sporządzanie i przekazywanie do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ porozumień o prowadzeniu praktyk studenckich (w dwóch egzemplarzach);

4) koordynacja pracy nauczycieli akademickich hospitujących studenckie praktyki zawodowe;

5) hospitacje studenckich praktyk zawodowych;

6) zaliczanie odbytych studenckich praktyk zawodowych oraz dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku praktyk, dokumentach przebiegu studiów oraz w USOS;

7) sporządzenie sprawozdań, o którym mowa w § 7 pkt. 1.


Zasady odbywania praktyk w szkołach

§ 11


1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o szkole należy przez to rozumieć również placówkę w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o nauczycielu należy przez to rozumieć nauczyciela w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,pełniącego funkcję opiekuna studentów odbywających w szkole praktyki studenckie.

§ 12


1. Praktyki pedagogiczne i praktyki kierunkowe odbywane w szkole obejmować powinny w szczególności:

1) zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem szkoły, z wszystkimi formami pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela danego przedmiotu oraz z pracą nauczyciela – wychowawcy;

2) uczestnictwo studenta w prowadzonych przez nauczyciela zajęciach otwartych;

3) pomoc w przygotowaniu studenta do prowadzenia zajęć oraz samodzielne prowadzenie przez studenta zajęć;

4) hospitacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez studenta w czasie praktyk;

5) omówienie osiągnięć studenta i trudności jakie wystąpiły w trakcie praktyk po ich zakończeniu.

2. Oprócz poświadczenia odbycia praktyk pedagogicznych w dzienniku praktyk wpisywana jest również recenzja działalności dydaktyczno – wychowawczej studenta, uwzględniająca w szczególności:
- stopień przygotowania merytoryczno-metodycznego,
- ocenę umiejętności w zakresie działalności dydaktycznej,
- ocenę umiejętności w zakresie działalności wychowawczej,
- stosunek do obowiązków.
Konkluzję recenzji stanowi ogólna ocena, wyrażona w skali ocen przyjętej w UŁ.


Obowiązki pracowników administracji UŁ

§ 13


1. Za obsługę administracyjną w zakresie organizacji i dokumentowania studenckich praktyk zawodowych odpowiedzialne są na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych dziekanaty a na poziomie ogólnouczelnianym w zakresie swej właściwości Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i Tok Studiów oraz Dział Płac.

2. Obowiązki określone w ust. 1 realizowane są w ścisłej współpracy odpowiednio z opiekunami kierunkowymi studenckich praktyk zawodowych, wydziałowymi kierownikami studenckich praktyk zawodowych oraz Pełnomocnikiem Rektora UŁ ds. Studenckich Praktyk Zawodowych i Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Łódzkim.


Zasady dodatkowego wynagradzania osób kierujących studenckimi praktykami zawodowymi w Uniwersytecie Łódzkim oraz wynagradzania nauczycieli sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne, praktyki kierunkowe lub ćwiczenia metodyczne

§ 141. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Studenckich Praktyk Zawodowych i Kształcenia Nauczycieli z tytułu wykonywania swoich obowiązków otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1100 zł brutto za każdy zakończony cykl praktyk, wypłacane z wynagrodzeniem za grudzień i maj.

2. Wydziałowy kierownik studenckich praktyk zawodowych oraz opiekun kierunkowy studenckich praktyk zawodowych z tytułu wykonywania swych obowiązków otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez odpowiedniego kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ z uwzględnieniem przepisów regulujących warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

3. Wniosek o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 przekazywany jest do Działu Płac UŁ.

§ 15


1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej zawiera umowy o dzieło z nauczycielami mającymi sprawować opiekę nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne albo ćwiczenia metodyczne w szkole.
2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zawierać umowy o dzieło z innymi osobami, które sprawują opiekę nad studentami odbywającymi praktyki kierunkowe.


Postanowienia końcowe

§ 16


Warunki zwalniania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z obowiązku odbywania praktyk studenckich określa uchwała Senatu UŁ.

§ 17


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 18


Traci moc zarządzenie nr 2 Rektora UŁ z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zawodowych praktyk studenckich studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz zarządzenie nr 3 Rektora UŁ z dnia
8 października 2007 r. w sprawie zasad dodatkowego wynagradzania osób kierujących zawodowymi praktykami studenckimi w Uniwersytecie Łódzkim.Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego


Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX