Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 221 podjeta na 19 roboczym posiedzeniu z dnia 2010-06-21
w sprawie: zapewnienia jakości kształcenia w UŁ.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 ze zm.) w związku z uchwałą nr 141 Senatu UŁ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie misji i strategii UŁ, Senat Uniwersytetu Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa cele i zasady funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w UŁ.
§ 2

System Jakości Kształcenia w UŁ uwzględnia:
1) założenia Europejskich Ram Kwalifikacji i Krajowych Ram Kwalifikacji,
2) postanowienia Konferencji Ministrów państw uczestniczących w Procesie Bolońskim,
3) zalecenia Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (European Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA).
§ 3

Celem Systemu Jakości Kształcenia w UŁ jest tworzenie warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu wykształcenia akademickiego i zawodowego osób podejmujących studia w Uniwersytecie Łódzkim, a w szczególności:
1) monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia,
2) podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
3)stworzenie procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz programów studiów uwzględniających modele stosowane w innych uczelniach polskich oraz w uczelniach innych krajów,
4) zwiększanie mobilności studentów w kraju i za granicą,
5) zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o metodach oceny kształcenia w UŁ.
§ 4

System Jakości Kształcenia w UŁ obejmuje w szczególności:
1) monitorowanie standardów akademickich,
2) ocenę procesu nauczania,
3) ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
4) ocenę dostępności informacji na temat kształcenia,
5) ocenę mobilności studentów,
6) ocenę warunków socjalnych studentów,
7) gromadzenie opinii absolwentów o przebiegu studiów,
8) gromadzenie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów.
§ 5

Zasady i tryb zasięgania opinii studentów przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego, w tym wzór ankiety oceniającej określa Rektor w drodze zarządzenia.

§ 6

1 Przy Rektorze UŁ jako organ opiniodawczo-doradczy działa powoływana przez niego Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia.
2. W skład Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
1) Prorektor ds. programów i jakości kształcenia UŁ,
2) Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Procesu Bolońskiego,
3) siedmiu przedstawicieli wydziałów rekomendowanych przez Uczelnianą Komisję Dydaktyczną, reprezentujących różne obszary kształcenia (nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki przyrodniczo-ścisłe),
4) dwóch przedstawicieli zespołu koordynatorów wydziałowych ds. ECTS wskazanych przez Prorektora ds. programów i jakości kształcenia UŁ,
5) jeden przedstawiciel społeczności studentów i doktorantów,
6) inne osoby wskazane przez Rektora UŁ.
3. Przewodniczącym Rady ds. Jakości Kształcenia jest Prorektor ds. programów i jakości kształcenia UŁ.
4. Sekretarzem Rady ds. Jakości Kształcenia jest pracownik administracyjny rektoratu.

§ 7

Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:
1) opracowanie jednolitych dla Uczelni procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia, uwzględniających specyfikę autonomicznie funkcjonujących podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ i dotychczas wypracowanych narzędzi zapewniania i zarządzania jakością kształcenia,
2) ustalanie harmonogramu prac na okres kilkuletni oraz na każdy rok akademicki,
3) ocena form działania w celu podnoszenia jakości kształcenia w Uczelni oraz sporządzanie okresowych raportów z ogólnouczelnianej działalności na rzecz jakości procesu kształcenia,
4) przygotowywanie rocznych raportów dotyczących efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w UŁ oraz przedstawianie ich Senatowi UŁ.

§ 8

1. Przy kierownikach podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ działają powoływane przez tych kierowników w drodze zarządzenia komisje ds. jakości kształcenia poszczególnych samodzielnych jednostek organizacyjnych UŁ. Powołując komisję, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ określa jej skład oraz zadania.
2. Co najmniej raz w roku akademickim przedmiotem posiedzenia rady podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ powinna być ocena jakości kształcenia w tej jednostce.

§ 9

Senat UŁ dokonuje rocznej oceny funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w UŁ, podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia raportu, o którym mowa w § 7 pkt 4.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2010 r.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX