Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Niedziela, 20 Stycznia 2019

Zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 2010-02-09
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 21 Rektora UŁ z dnia 28.12.2007 r. w sprawie pokrywania przez wydziały Uniwersytetu Łódzkiego niektórych kosztów związanych z organizacją ćwiczeń terenowych.

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


W zarządzeniu nr 21 Rektora UŁ z dnia 28.12.2007 r. w sprawie pokrywania przez wydziały Uniwersytetu Łódzkiego niektórych kosztów związanych z organizacją ćwiczeń terenowych wprowadzam następujące zmiany:

1.słowo „wydział” zastępuje się każdorazowo słowami „podstawowa jednostka organizacyjna UŁ”;
2.słowa „dziekan wydziału” zastępuje się każdorazowo słowami „kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ”;
3.słowa „rady wydziałów” zastępuje się słowami „rady podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ”;
4.w § 2 dodaję ust. 2a i 2b o następującym brzmieniu:
„2a. W przypadku przejazdu wspólnym autokarem, podstawowa jednostka organizacyjna UŁ pokrywa koszty przejazdu studentów w trakcie ćwiczeń terenowych objazdowych do wysokości iloczynu liczby uczestników ćwiczeń i:
1)ceny najtańszego dostępnego tygodniowego imiennego sieciowego biletu kolejowego zgodnie z tabelą opłat za bilety sieciowe imienne na przejazdy pociągami spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. , w przypadku ćwiczeń trwających 7 dni;
2)1/7 ceny określonej w pkt. 1) za każdy dzień, w przypadku ćwiczeń trwających krócej
niż 7 dni;
3)minimalnych kosztów wyliczonych na podstawie stawek wymienionych w pkt. 1) i 2) w przypadku ćwiczeń trwających powyżej 7 dni.
2b. Koszty transportu, przekraczające kwotę wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2a, mogą zostać pokryte przez jednostkę organizacyjną UŁ, dysponującą odpowiednimi środkami lub studentów uczestniczących w ćwiczeniach”.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego


Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX