Aktualnie:

Władze UŁ

Czwartek, 21 Lutego 2019

Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski - Prorektor ds. studenckich i toku studiów

W UŁ pracuje od 1976 r. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego a w 1996 r. tytuł naukowy profesora. Od 1997 r. kieruje Zakładem Immunobiologii Bakterii. W 2002 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego w UŁ. Od 2010 jest kuratorem w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ. Zainteresowania naukowe: badania immunochemiczne lipopolisacharydu (endotoksyny) bakterii, czynniki wirulencji bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych. Kierownik w 4 grantach KBN/MNSW i wykonawca w kolejnych czterech grantach. Odbył dwa długoterminowe staże naukowe w Forschungszentrum Borstel w Niemczech. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Chemii Organicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie a od niedawana także z School of Biological Sciences and Biotechnology Nankai University w Tianjin w Chinach. Autor lub współautor 114 oryginalnych prac doświadczalnych i 33 artykułów przeglądowych, 27 innych opracowań oraz 190 komunikatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych, a także skryptu (4 wydania) i przekładu z języka angielskiego podręcznika. Wypromował 7 doktorów (2 doktoraty w toku) oraz 69 magistrów i 6 licencjatów mikrobiologii. Recenzent w 36 przewodach doktorskich, 5 habilitacyjnych oraz 3 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego. Recenzent ponad 140 grantów KBN, MNSW i NCN oraz 58 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Na Uniwersytecie Łódzkim pełnił funkcje prodziekana (1991-1993) a następnie dziekana (1996-2002) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. W latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Od roku 2008 pełni funkcję Prorektora ds. nauki na kadencję 2008-2012. Od 1997 r. reprezentant UŁ w Komisji ds. Dotacji i Grantów Badawczych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2003-2009 Przewodniczący Wydziału III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych ŁTN; od 2009 członek Prezydium Zarządu ŁTN). Od 2004 r. członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi (V-ce Przewodniczący). Koordynator realizacji dwóch projektów inwestycyjnych: "Modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego" oraz "Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego" finansowanych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Nagrody naukowe: zespołowe za cykle publikacji - Sekretarza Naukowego PAN, Ministra - dwukrotnie i Rektora UŁ - sześciokrotnie; Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki (2004). Odznaczenia: Złota Odznaka UŁ (1996), Medal Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2000), Złoty Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006).