Aktualnie:

Władze UŁ

Czwartek, 21 Lutego 2019

Prof. dr hab. Bogdan Gregor - Prorektor ds. ekonomicznych UŁ

Pracuje w UŁ od 1968 r. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1971 r., doktora habilitowanego w 1987 r. a tytuł profesora w 2002 r. Od 2004 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego UŁ. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w UŁ. Był min. p.o. z-cą dyrektora Instytutu Obrotu Towarowego (1973-1981), prodziekanem (1990-1993) a następnie dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (1993-1994), jednym z inicjatorów utworzenia Wydziału Zarządzania, jego pierwszym i długoletnim dziekanem (funkcję tę pełnił w latach 1994-2002 oraz 2005-2008). W kadencji 2008-2012 prorektor UŁ ds. ekonomicznych. Od 1992 r. kieruje Katedrą Marketingu. Od 2009 r. przewodniczy Radzie Fundacji UŁ. Ceniony autorytet naukowy z zakresu marketingu. Stypendysta Fundacji Humboldta (1980-1982) i DAAD (2000). Przebywał na licznych stażach naukowych za granicą (min. na uniwersytetach w USA, Niemczech, Hiszpanii, Holandii). Dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji (w tym kilkanaście książek). Za osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymał: dwie nagrody Ministra (1972r., 1999r.), nagrodę Prezydenta m. Łodzi (1975r.), nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1980r.), nagrodę Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2004r.) oraz 11 nagród (indywidualnych i zespołowych) Rektora UŁ. Aktywnie uczestniczył w organizacji badań naukowych w ramach PAN. Był min. sekretarzem naukowym: Sekcji Łódzkiej Komitetu Badań Regionów Uprzemysławianych PAN (1972-1980) oraz Komisji Organizacji Przestrzennej Obszarów Wiejskich w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1977-1979). Sprawował ważne funkcje doradcze na szczeblu centralnym. Był min. członkiem zespołu doradców Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Senacie RP (1989-1993), członkiem zespołu doradców Prezesa Agencji Rynku Rolnego (1990-1993), oraz członkiem Zespołu ds. Rynku Rolnego i Spółdzielczości w Radzie ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP (1990 -1994). Wniósł duży wkład w rozwój młodej kadry naukowej. Wypromował 18 doktorów (w tym jeden obywatel z Niemiec). Był promotorem Doktoratu Honorowego nadanego przez UŁ Prof. Lee Prestonowi z Uniwersytetu Maryland (USA). Był recenzentem 8 prac habilitacyjnych i 17 prac doktorskich. Ma znaczący wkład w reformowanie i umiędzynaradawianie programów studiów. Za działalność dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną otrzymał nagrodę Ministra (1979r.) i 25-krotnie nagrodę Rektora UŁ. W 1979 r. został wyróżniony dyplomem w Ogólnopolskim Plebiscycie na Najlepszego Dydaktyka i Wychowawcę. Odznaczenia: Medal 25-lecia WSE w Bratysławie (1974r.), Złoty Krzyż Zasługi (1986r.), Złotą Odznakę UŁ (1988r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993r.), Medal "UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce" (1994r.), Medal 50-lecia UŁ (1998r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003r.), Honorową Odznakę "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" (2008r.), Medal Złoty za Długoletnią Służbę" (2011r.).