Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Pomorska nr 149/153
90-236 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°46'40"N 19°29'20"E
51.777777777778 N 19.488888888889 E

tel. 042 635-57-42, 042 635-42-61, 042 635-57-47
email. dziekan@wfis.uni.lodz.pl
www. http://www.wfis.uni.lodz.pl


Główne kierunki badań naukowych:

Fizyka teoretyczna:
Struktura i zastosowania zdeformowanych symetrii czasoprzestrzeni, teoria układów całkowalnych i quasi-dokładnie rozwiązywalnych, spektroskopia hadronów ze szczególnym uwzględnieniem glueballów, topologiczna kwantowa teoria pola, zastosowanie teorii grup w teorii nieliniowych układów dynamicznych, teorie kwantowe ze zmodyfikowaną zasadą przyczynowości, fizyka neutrin, teoria grup i przestrzeni kwantowych, kwantowe deformacje przestrzeni Focka, teoria grup kwantowych i zdeformowanych symetrii czasoprzestrzennych, kwantowa teoria pola, struktura nierelatywistycznych symetrii czasoprzestrzennych, teoria faz niecałkowalnych , podstawowe problemy mechaniki kwantowej,
teoria informacji kwantowej, teorie kwantowe na nieprzemiennej czasoprzestrzeni , nielokalna kwantowa teoria pola. Powyższe badania przyczyniają się do lepszego zrozumienia teorii procesów fundamentalnych i kwantowej teorii informacji.

Fizyka ciała stałego:
Badania ciał stałych pod kątem poznawczym i technologicznym z punktu widzenia teorii fazy skondensowanej, skaningowej mikroskopii tunelowej, zjawisk kanałowania oraz zastosowań mikroanalizy rentgenowskiej. Badania własności magnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejść fazowych powierzchniowych oraz uporządkowania na powierzchni, statystyczna teoria magnetyzmu. Badania wzbudzeń elementarnych w obszarze przypowierzchniowym metodą kanałowania i wstecznego rozpraszania lekkich jonów niskich energii. Badania powierzchni magnetycznych metodą mikroskopii elektronowej skaningowej i domen magnetycznych metodą mikroskopii Lorentza oraz metodą Bittera, badania morfologii powierzchni metodą mikroskopii sił atomowych, badania struktury i składu chemicznego metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDX. Wytwarzanie cienkich warstw w próżni. Badania nanorurek i p-elektronowych warstw węglowych metodą skaningowej spektroskopii tunelowej.

Fizyka promieniowania kosmicznego i astrofizyka:
Problemy pochodzenia promieni kosmicznych, obserwacje promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii – udział w międzynarodowym eksperymencie AUGER, badanie oddziaływań jądrowych w przedziale energii powyżej 1012 eV i symulacje komputerowe rozwoju wielkich pęków w atmosferze, mechanizmy produkcji promieniowania rentgenowskiego, gamma i neutrin wysokich energii w obiektach kosmicznych, obserwacje fotonów gamma o energiach >50 GeV – udział w międzynarodowym eksperymencie MAGIC.

Fizyka jądrowa i medyczna
Ocena narażenia na radon i jego produkty, ocena narażenia zawodowego na promieniowanie jonizujące w radiologii interwencyjnej, ocena narażenia populacji na promieniowanie jonizujące w medycynie, badania widma rozproszonego promieniowania jonizującego, badanie reakcji jądrowych typu (n,a) i (n,p) ważnych dla zrozumienia procesów nukleosyntezy, spektrometria elektronów konwersji wewnętrznej w reakcjach jądrowych wywoływanych przez ciężkie jony, badanie stanów wysoko-wzbudzonych jąder atomowych wywołanych neutronami powolnymi, modelowy opis mechanizmu reakcji i charakterystyki wzbudzonego jądra przejściowego, naruszenie zasady zachowania parzystości w reakcjach jądrowych, mechanizm reakcji wywoływanych przez cząstki prędkie i występowanie klastrów alfowych w jądrach atomowych, teoretyczne i eksperymentalne badania procesu spowalniania neutronów w ołowiu, badanie widm promieniowania gamma z wychwytu radiacyjnego neutronów, spektrometria elektronów konwersji wewnętrznej w reakcjach jądrowych wywoływanych przez ciężkie jony.

Dydaktyka fizyki:
Badania podstawowe w zakresie metodologii fizyki, optymalizacja modelu kształcenia i doskonalenia nauczycieli fizyki w UŁ, badanie funkcjonalności nowych metod nauczania fizyki, opracowywanie i badanie funkcjonalności rozwiązań w zakresie wykorzystywania w procesie dydaktycznym fizyki technologii informacyjnej, środków i materiałów dydaktycznych oraz szkolnych eksperymentów fizycznych, projektowanie rozwiązań w zakresie strategii i metod popularyzacji fizyki i edukacji fizycznej oraz kształtowania i doskonalenia umiejętności w tym zakresie u przyszłych nauczycieli fizyki oraz u nauczycieli doskonalących swoje umiejętności na studiach podyplomowych.

  rozwiń listę
  zwiń listę