Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Składowa nr 43
90-127 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°46'16"N 19°28'20"E
51.771111111111 N 19.472222222222 E

tel. 042 635-42-65, 042 635-42-59
fax. 042 665-56-87
email. interul@uni.lodz.pl
www. http://www.wsmip.uni.lodz.pl


Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych:

Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych (KSTiMM) sięga swoich początków roku 1992, kiedy to prof. Elżbieta H. Oleksy i dr Wiesław Oleksy założyli Centrum Badań Północnoamerykańskich Uniwersytetu Łódzkiego, które w 1997 roku zostało przemianowane na Katedrę Amerykanistyki i Mass Mediów. Aktualną nazwę Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych uzyskała w roku 2008.

KSTiMM prowadzi specjalność „amerykanistyka i mass media” (www.americanstudies.uni.lodz.pl) w języku angielskim na studiach magisterskich II stopnia - stacjonarnych i zaocznych oraz zajęcia z zakresu problematyki amerykańskiej na studiach I stopnia.

Zajęcia na specjalności „amerykanistyka i mass media” są prowadzone nie tylko przez polskich wykładowców, ale również przez profesorów z uczelni amerykańskich. Dotychczas KSTiMM gościła 14 wykładowców z uczelni amerykańskich, którzy prowadzili zajęcia przez okres 1-2 semestrów. Częstymi gośćmi Katedry, którzy wygłaszają wykłady, są dyplomaci z Ambasady USA w Polsce i eksperci z USA odwiedzający Polskę na zaproszenie Ambasady.


Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki:

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki powstała w 2005 r. (od 2003 r. funkcjonowała jako Zakład), a jej kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Marek M. Dziekan. Zagadnienia jakimi zajmuje się Katedra: dzieje i kultura obszaru arabskojęzycznego, współczesne problemy polityczne państw arabskich oraz ich stosunki z państwami zachodnimi, przemiany społeczne na Bliskim Wschodzie, historia kultury arabsko-muzułmańskiej (państwa arabsko- oraz rosyjskojęzyczne), pozycja kobiety w religii islamu, stosunki Stanów Zjednoczonych z krajami Bliskiego Wschodu, mniejszości religijne Bliskiego Wschodu. Katedra od 2008 roku ma także swoją serię wydawniczą Między Wschodem a Zachodem.

Katedra Europy Środkowej i Wschodniej:

Katedra Europy Środkowej i Wschodniej powstała 1 października 2005 r. Jej pracownicy realizują następujące tematy badawcze:

- zaprogramowanie kulturowe narodów Europy,
- wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan,
- unia Europejska w XXI wieku,
- idee w Rosji,
- komunistyczne doświadczenie Rosji,
- stosunki polsko-rosyjskie. Historia i współczesność.

Katedra jest koordynatorem prac dwóch interdyscyplinarnych zespołów badawczych: Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Religioznawczych, realizującego tematy z zakresu współistnienia i wzajemnych relacji między religiami w perspektywie historycznej i współczesnej, oraz Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Sowietologicznych, realizującego temat Idee w Rosji.

Katedra prowadzi studia II stopnia: stosunki międzynarodowe, specjalność: europejska (studia stacjonarne i zaoczne), od roku akademickiego 2011-2012 realizowane pod patronatem projektu Komisji Europejskiej Lifelong Learning Programme (LLP) – Jean Monnet Chair pt. „Integracja europejska na przełomie XX i XXI wieku”

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji:

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, prowadzona jest przez prof. dr. hab. Tomasza Domańskiego, działa od 2002 r. Powstała w celu rozwijania specjalistycznych programów badawczych oraz projektów dydaktycznych z zakresu marketingu międzynarodowego i dystrybucji. Specyfika badań prowadzonych w Katedrze pozwoliła na ugruntowanie przez jednostkę unikatowej pozycji w zakresie międzynarodowych studiów nad rozwojem nowoczesnych form dystrybucji. Obszar zainteresowań naukowych zespołu obejmuje problematykę międzynarodowych strategii rozwoju sieci handlowych, nowoczesne formy dystrybucji i zarządzanie sprzedażą, reklamę porównawczą, internacjonalizację polskiego handlu detalicznego oraz strategię rozwoju marki i marketing terytorialny, strategię małych i średnich przedsiębiorstw.

Katedra Systemów Politycznych:


Głównym problemem badawczym realizowanym w Katedrze Systemów Politycznych jest ewolucja systemów politycznych we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tematów: Współczesne systemy demokratyczne; Systemy polityczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle procesów transformacyjnych; Kraje Europy Wschodniej wobec procesów integracji kontynentu europejskiego; Partie i systemy partyjne.Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej:

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej koncentruje swoje badania wokół głównego, interdyscyplinarnego tematu badawczego Polsko-Brytyjskie Studia Kulturowo-Polityczne. W obrębie tego tematu prowadzi badania o charakterze kulturologicznym, kulturoznawczym, socjologicznym, antropologicznym i politologicznym poświęcone związkom Polski z Wielką Brytanią w historii i we współczesności. Od roku 1996 Katedra zorganizował osiem międzynarodowych konferencji i seminariów poświęconych problematyce brytyjskiej, z których większość zaowocowała publikacjami pokonferencyjnymi. W zakresie badań Katedry znajdują się również kulturowo-polityczne problemy Unii Europejskiej.

Zakład Studiów Latynoamerykańskich:

Kierunki etnorozwoju w Latynoameryce; konflikty społeczno-etniczne i polityczne; studia płci.

Zakład Azji Wschodniej:

Zakład Azji Wschodniej powstał w 2005 r. Obecnie jego członkami są: dr Dominik Mierzejewski, dr Grzegorz Bywalec, dr Tomasz Kamiński, dr Karol Żakowski i mgr Masakatsu Yoshida. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ. Zainteresowania badawcze Zakładu skupiają się wokół szeroko pojętej problematyki wewnętrznej i międzynarodowej państw regionu Azji Wschodniej, a w szczególności: Chin (ideologia i retoryka Komunistycznej Partii Chin, polityka zagraniczna Chin, relacje ponad Cieśniną Tajwańską, system polityczny ChRL, regiony Chin, relacje Chiny–UE), Japonii (kultura i język japoński, system polityczny Japonii), Indochin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wietnamskiej i regionalizmu Azji Południowo-Wschodniej, oraz Półwyspu Koreańskiego. Przy Zakładzie działa Koło Naukowe Azji Wschodniej i Pacyfiku, które powstało w 2000 r. Koło organizuje między innymi sesje naukowe, wystawy i spotkania, wyprawy naukowe (Chiny, Indie, Indochiny, Syberia) oraz rokrocznie Łódzkie Spotkania Wschodnioazjatyckie.

Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa:

Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa realizuje trzy główne tematy badawcze: Miejsce państw Europy w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa; Historia dyplomacji polskiej w XXI w.; Teoretyczne, polityczne i wojskowe aspekty konfliktów w XX i XXI w.

Zakład Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego:

Prace Zakładu Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego są ukierunkowane na pragmatyczne funkcje politologii, badanie, porządkowanie i próby ekstrapolacji trendów społecznych i politycznych zauważalnych w teraźniejszości. Poza metodologią politologii i stosunków międzynarodowych zainteresowania Zakładu są skoncentrowane na szeroko rozumianej myśli prospektywnej, od wielkich wizji świata przyszłości w historiozofii, myśli utopijnej, po problemy wątków prospektywnych w myśli politycznej naszego czasu. W polu badań mieszczą się idee Europy, społeczeństwa globalnego, perspektyw demokracji, a także funkcje projekcji przyszłościowych. Suplementarną tematyką są niejako próby rozpoznawania relacji między „człowiekiem mitycznym” a „racjonalnym oraz rozpoznawanie trendów w marketingu politycznym.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z metodologii badań politologicznych oraz prognozologii i symulacji międzynarodowych, a także z zakresu problematyki marketingu politycznego. Poza działalnością dydaktyczną i naukową organizują także ogólnopolskie spotkania poświęcone myśli o przyszłości. Ostatnią z nich była konferencja naukowa „Przyszłość a polityka”, która miała miejsce w czerwcu 2005 roku.

Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej:

Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej koncentruje się w badaniach naukowych na następującej problematyce:

- wybrane problemy teorii polityki, dotyczące zwłaszcza takich kwestii jak: standardy demokracji, teoretyczne i praktyczne aspekty racji stanu, legitymizacja i delegitymizacja władzy politycznej, wzory i wartości kultury politycznej,
- kształtowanie się współczesnego społeczeństwa obywatelskiego, idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli politycznej,
- oddziaływanie ideologii na polską myśl polityczną, aksjologiczny wymiar myślenia politycznego,
- etiologia konfliktów politycznych (zwłaszcza wojen) i osiąganie consensusu (a więc pokoju), myśli o pokoju w ujęciu historycznym.

W ramach działalności naukowej opracowane i publikowane są prace naukowe z zakresu wyżej wymienionej tematyki, w tym także referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich naukowych konferencjach politologicznych. Utrzymywane są bliskie kontakty naukowe z ośrodkami politologicznymi w Polsce zajmującymi się wyżej wymienioną problematyką.

Pracownicy Zakładu realizują zajęcia z zakresu wielu przedmiotów politologicznym, takich jak przede wszystkim: wstęp do nauki o polityce, kultura polityczna, teoria polityki, powszechna i polska myśl polityczna, idea pokoju w cywilizacji europejskiej.

W składzie Zakładu Teorii Polityki i Myśli Politycznej znajduje się Pracownia Irenologii, którą kieruje prof. dr hab., prof. UŁ, Eugeniusz Ponczek, a pracownikiem jest dr Rafał Jung. Działalność tej pracowni obejmuje wyżej wymienioną problematyką badań nad pokojem.

Katedra Badań Niemcoznawczych:

Powołana do życia w 1993 roku Katedra Badań Niemcoznawczych jest jednostką naukowo-dydaktyczną, specjalizującą się zarówno w analizie zagadnień dotyczących polityki, historii, kultury, geografii, gospodarki Niemiec, Austrii i Szwajcarii, jak i w nauczaniu języka niemieckiego, postrzeganego jako narzędzie w poznawaniu, zrozumieniu i badaniu szeroko pojętych procesów politycznych, społeczno-kulturowych, dokonujących się w krajach niemieckiego obszaru językowego w skali globalnej, państwowej oraz lokalnej.

Katedra Badań Niemcoznawczych oferuje licencjackie i magisterskie stacjonarne studia niemcoznawcze oraz dwuletnie studia II-go stopnia w systemie niestacjonarnym.

W centrum uwagi stoją badania nad zagadnieniami wewnętrznymi krajów niemieckiego obszaru językowego, multilateralnymi kontaktami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi Republiki Federalnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii, w tym z Polską, USA, Rosją, Angliją i Francją. Innym trendem jest analiza spuścizny służb specjalnych Stasi b. NRD i ich wpływu na obecne społeczeństwo niemieckie. Stałym tematem zainteresowania pracowników Katedry są też zagadnienia kultury Niemiec i Austrii i ich powiązań ze światem polityki.

Katedra wydaje własny rocznik naukowy "Niemcy-Austria-Szwajcaria", międzynarodowe czasopismo "Carl und Gerhart Hauptmann-Jahrbuch" oraz "Rocznik Karla Dedeciusa".

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet:

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego został założony w 1992 r. przez prof. dr hab. Elżbietę H. Oleksy, która kieruje Ośrodkiem. Działalność ON-BPK obejmuje interdyscyplinarne badania naukowe i dydaktykę w zakresie gender/women's studies, a także popularyzację zagadnień związanych z problematyką gender, równouprawnieniem kobiet i mężczyzn.

Z ON-BPK stale współpracują pracownicy naukowi z całego świata, w tym w ramach projektu międzynarodowego Erasmus Mundus, oraz reprezentantki i reprezentanci różnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego i dyscyplin naukowych (amerykanistyka i mass media, anglistyka, filmoznawstwo, filozofia, psychologia, socjologia i antropologia kultury).

Ośrodek Badań i Studiów Francuskich:

  rozwiń listę
  zwiń listę