Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Banacha nr 22
90-238 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°46'35"N 19°29'11"E
51.776388888889 N 19.486388888889 E

tel. 042 635-59-49
fax. 042 635-42-66
email. facmath@math.uni.lodz.pl
www. http://www.math.uni.lodz.pl


Władze wydziału

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Ryszard Pawlak

Prodziekan ds. Ekonomicznych i Współpracy z Zagranicą
prof. nadzw. dr hab. Maria Chojnowska-Michalik

Prodziekan ds. Dydaktycznych
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja

Prodziekan ds. Informatyki
prof. dr hab. Stanisław

Pełnomocnicy

Kierownik Studiów Niestacjonarnych – kierunek matematyka i informatyka
dr Maria Banaszczyk

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
mgr Zofia Walczak

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Programu SOCRATES/ERASMUS:
dr Marek Galewski

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS):
dr Aneta Tomaszewska

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Przysposobienia Obronnego:
dr Tadeusz Antczak

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Dydaktycznych dla kierunku matematyka:
dr Maria Frontczak

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Dydaktycznych dla kierunku informatyka:
dr Katarzyna Flak

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Promocji
dr Katarzyna Lubnauer

Wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ należą do kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – najlepsi studenci dostają dodatkowe stypendia z funduszy UE przez cały okres studiów

Posiadamy profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną - spośród 121 pracowników, aż 25 to samodzielni pracownicy naukowi: profesorowie i doktorzy habilitowani. Wysoki poziom kadry umożliwia WMiI prowadzenie nie tylko studiów licencjackich i magisterskich, ale również doktoranckich i podyplomowych.

Wydział Matematyki i Informatyki posiada bardzo dobrą bazę lokalową: wiele sal wykładowych, pracownie audiowizualne, mamy też rozbudowaną infrastrukturę informatyczną. Wszystkie komputery włączone są do sieci, dając dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Do dyspozycji studentów oddanych jest 9 pracowni komputerowych, a od 2009/2010 roku dodatkowa informatyczna pracownia obrazu i dźwięku. Do pracy indywidualnej udostępniona jest jedna z pracowni oraz komputery na korytarzach. Studenci Wydziału mają także możliwość pracy na prywatnych komputerach przenośnych w sieci przewodowej lub wi-fi.
Nasz budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Studenci wszystkie zajęcia poza sportowymi odbywają w jednym miejscu.

Studia dzienne na kierunkach matematyka i informatyka prowadzone są w oparciu o Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Studenci mają możliwość studiowania zagranicą w ramach programu SOKRATES / ERASMUS.
Dzięki systemowi punktowemu ECTS od drugiego roku studiów studenci mogą też wybierać część przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.


Wydział jest posiadaczem licencji MSDN AA, w ramach której studenci mogą nieodpłatnie instalować na komputerach prywatnych oprogramowanie firmy Microsoft udostępnione w ramach tej licencji. Wydział Matematyki i Informatyki UŁ zakupił od firmy ArcaBit licencję na program antywirusowy ArcaVir, który może być wykorzystywany nieodpłatnie przez pracowników dydaktycznych, doktorantów oraz studentów naszego Wydziału na komputerach osobistych.

Na Wydziale działają aktywnie trzy koła naukowe: Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki, Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy (TRIADA) oraz Studenckie Centrum Informatyczne. Skupiają w swych szeregach studentów pragnących realizować swoje zainteresowania i pasje w czasie organizowanych przez siebie dodatkowych zajęć, konferencji, konkursów czy obozów naukowych.
Ważnym spoiwem życia studenckiego jest działalność Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, która współpracuje w wielu sprawach z Radą Wydziału oraz wnosi duży wkład w integrację braci studenckiej.

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki posiada bogaty księgozbiór o tematyce matematycznej i informatycznej (ok. 37 tys. vol.) a także wiele tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Biblioteka oferuje dostęp on-line do wielu czasopism oraz bazy „Mathematical Reviews”.
Na terenie wydziału znajduje się bufet, w którym można zarówno zjeść małe co nieco, jak i zamówić obiad.


Matematyka:

analiza, geometria analityczna i algebraiczna w dziedzinie zespolonej: lokalne i globalne własności odwzorowań holomorficznych, odwzorowania wielomianowe,

geometria analityczna i algebraiczna zespolona: teoria przecięć, teoria osobliwości krzywych, lokalne i globalne własności odwzorowań holomorficznych i wielomianowych,

wybrane problemy geometrycznej teorii funkcji analitycznych jednej zmiennej: własności funkcji jednolistnych ograniczonych w kole jednostkowym, pewne zastosowania funkcji specjalnych, własności wybranych klas funkcji harmonicznych zespolonych, geometryczne własności wybranych klas odwzorowań holomorficznych,

wybrane zagadnienia nieskończenie wymiarowej holomorficzności i teoria punktu stałego: nieskończenie wymiarowa holomorficzność, iteracje, teoria punktu stałego, nieliniowa analiza funkcjonalna,

topologie generowane przez operator dolnej gęstości: topologia I-gęstości, topologia gęstości dla rozszerzeń miar,

miary generowane przez wahanie funkcji,

zastosowanie zbiorów małych w analizie rzeczywistej i topologii,

topologia ogólna: zbiory borelowskie, rozszerzenia zwarte i ciągowo zwarte w przestrzeniach topologicznych,

analiza rzeczywista: uogólniona ciągłość, różniczkowalność, monotoniczność i własności pochodnych funkcji rzeczywistych, topologiczne i algebraiczne własności przestrzeni utworzonych przez pewne klasy funkcji rzeczywistych, zamkniętość klas funkcji ze względu na operacje kratowe oraz możliwość tworzenia w ich obrębie systemów algebraicznych,

niektóre zagadnienia geometrii Riemanna w powiązaniu z teorią foliacji: geometria różniczkowa, w szczególności teoria foliacji, dynamika foliacji rozmaitości riemannowskich, naturalne operatory różniczkowe związane z odwzorowaniami konforemnymi i quasi-konforemnymi rozmaitości riemannowskich,

dynamika pseudogrup i uogólnione układy dynamiczne: dynamika skończenie generowanych grup (półgrup, pseudogrup), dystrybucji, dynamika pseudogrup holonomii a własności dynamiczne (geometryczne) foliacji riemannowskich

zastosowanie analizy funkcjonalnej do niekomutatywnej teorii prawdopodobieństwa,

klasyczna teoria prawdopodobieństwa: aproksymacja prawie pewna i stochastyczna, rozkłady nieskończenie podzielne w przestrzeniach wektorowych, stochastyczne równania różniczkowe, teoria testów statystycznych, teoria zbiorów rozmytych i jej zastosowania, zagadnienia matematyki finansowej,

niekomutatywna teoria prawdopodobieństwa: twierdzenia graniczne i aproksymacyjne, własności stanów i obserwabli układów kwantowych, własności kwantowych półgrup dynamicznych, teoria pomiaru kwantowego,

metody topologiczne w teorii równań nieliniowych,

nieskończenie wymiarowe przemienne grupy topologiczne,

nierówności w geometrii wypuklej i dyskretnej,

teoria równań różniczkowych: warunki istnienia rozwiązań układów równań rzędu drugiego i wyższego z warunkami brzegowymi typu Dirichleta, warunkami periodycznymi i homocyklicznymi, ciągła zależność rozwiązań problemu Dirichleta i układów Hamiltona od parametrów funkcyjnych i warunków brzegowych, rozwiązalność pewnych klas nieliniowych równań różniczkowych z pomocą sieci neuronowych,

teoria sterowania optymalnego: warunki konieczne istnienia procesów optymalnych dla układów zwyczajnych i cząstkowych, twierdzenia egzystencjalne, optymalizacja układów rzędu drugiego z warunkami brzegowymi typu Dirichleta, stabilność procesów optymalnych, warunki wystarczające optymalności pierwszego rzędu dla pewnych klas równań nieliniowych, teoria punktów sprzężonych dla nieliniowych zadań optymalizacji, aproksymacja liniowo-kwadratowych zadań optymalizacji wielomianowej Legendre'a, warunki wystarczające optymalności pierwszego i drugiego rzędu dla zadania Bolzy - podejście dualne, punkty krytyczne typu minimaksu dla fukcjonałów silnie nieokreślonych, sterowalność pewnych klas równań nieliniowych , sieci neuronowe a optymalność w zadaniach typu Bolzy, kwantowe układy dynamiczne,

analiza niegładka i jej zastosowania o optymalizacji: funkcje niezmienniczo wypukłe (ang. invex functions) i ich zastosowania, uogólnione pochodne oraz pochodne kierunkowe wyższych rzędów,

teoria i metody numeryczne programowania nieliniowego: warunki konieczne i dostateczne optymalności wyższych rzędów w niegładkich zadaniach programowania nieliniowego, warunki konieczne i dostateczne słabego ostrego minimum, aproksymacja numeryczna subgradientów funkcji niegładkich.

Dydaktyka matematyki:

informatyka jako przedmiot nauczania oraz narzędzie wspomagające proces zdobywania wiedzy matematycznej,

problematyka przeszkód epistemologicznych,

interakcjonizm symboliczny,

problematyka zwiększania aktywności matematycznej uczniów,

psychologiczne podstawy zdobywania wiedzy matematycznej.

Informatyka:

analiza algorytmów,

konstrukcja wielozadaniowego systemu operacyjnego,

algorytmy genetyczne i ich zastosowania.

  rozwiń listę
  zwiń listę