Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Zarządzania

ul. Matejki  nr 22/26
90-237 Łódź



tel. 042 635-51-22, 042 635-50-51
fax. 042 635-53-06
email. wzdziek@uni.lodz.pl
www. http://www.wz.uni.lodz.pl


Katedra Rachunkowości:

Harmonizacja norm i zasad rachunkowości w Polsce z dyrektywami Unii Europejskiej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Ten kierunek badawczy wiąże się ze współpracą Katedry Rachunkowości z: Uniwersytetem w Parmie (Włochy) nt." Tendencji rozwoju krajowych regulacji prawnych dotyczących rachunkowości, auditingu i podatku dochodowego" oraz z Uniwersytetem North Texas Denton (USA) dotyczącą porównania regulacji rachunkowości w USA i Polsce,

Analiza porównawcza modelowania oraz projektowania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Badania naukowe prowadzone w ramach tego tematu wiążą się z dwustronną współpracą Katedry Rachunkowości UŁ z Uniwersytetem Technologicznym w Kaunas (Litwa),

Międzynarodowe badania porównawcze regulacji rachunkowości w sektorze finansów publicznych i ich odniesienia do Polski,

Auditing i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie a rozwój technologii informatycznych.

Katedra Zarządzania:

Zachowania organizacyjne:

- uwarunkowania organizacyjne zachowań (otoczenie organizacji, struktura organizacyjna),

- typy zachowań (na tle: władzy organizacyjnej, zmian organizacyjnych, funkcjonowania zespołów, komunikacji społecznej),

- skutki zachowań (typy kultury organizacyjnej).

Zarządzanie zmianami:

- metody i techniki organizacji i zarządzania,

- metodologia zmian systemowych,

- metodologiczne aspekty współpracy przedsiębiorstw w skali międzynarodowej.

Kierowanie ludźmi:

- polityka kadrowa,

- jakość życia w pracy,

- kadra kierownicza w procesie zmian.

Zarządzanie operacjami i wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych w zarządzaniu i organizowaniu procesów pracy.

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem:

Systemy zarządzania spółkami oraz grupami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nadzoru właścicielskiego (corporate governance) w różnych systemach prawnych oraz organizacji pracy nadzoru kierownictwa,

Zarządzanie strategiczne jako element procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, budowa orientacji strategicznej w działalności polskich przedsiębiorstw, na tle procesów globalizacji działalności gospodarczej - międzynarodowe studia porównawcze nad procesami planowania strategicznego w dużych przedsiębiorstwach w USA, Niemczech i w Polsce (współpraca z Katedrą Planowania Strategicznego i Controllingu w Uniwersytecie w Giessen, Niemcy),

Łączenie i fuzje przedsiębiorstw jako decyzje strategiczne w tym metodologia procesów łączenia i wchłaniania przedsiębiorstw oraz metody wyceny łączonych przedsiębiorstw,

Strategie inwestycyjne polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej, w szczególności metodologiczne aspekty rachunku efektywności inwestycji rzeczowych oraz problem inwestowania w warunkach przyspieszonej restrukturyzacji. Inwestycje i finanse przedsiębiorstwa międzynarodowego,

Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym w Polsce na tle doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich.

Katedra Marketingu:

Procesy dostosowawcze podmiotów rynkowych w okresie transformacji polskiej gospodarki -realizowane badania zmierzają do identyfikacji zdolności dostosowawczych przedsiębiorstw do nowych warunków gospodarowania oraz stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście globalizacji gospodarki,

Konsument i marketing w globalnym społeczeństwie informacyjnym - badania mają na celu wskazanie konsekwencji procesu globalizacji i boomu technologicznego dla konsumenta i marketingu,

Marketing na wybranych rynkach - studia mają na celu ocenę działań marketingowych (głównie strategii marketingowych) oraz identyfikacji czynników sprzyjających oraz ograniczających rozwój funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie działającym przede wszystkim na rynkach międzynarodowych, w sektorze przedsiębiorstw oraz na rynku usług finansowych,

Informacyjne podstawy marketingu - badania koncentrują się na: identyfikacji roli informacji w podejmowaniu decyzji marketingowych, zintegrowanych systemach informacyjnych marketingu, badaniach marketingowych jako przesłance podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie,

Handel i dystrybucja we współczesnej gospodarce - badania dotyczą przede wszystkim nowych form handlu i dystrybucji oraz wykorzystania elektronicznych systemów w handlu i marketingu.

Katedra Informatyki:

Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji (systemów z bazą wiedzy, sztucznych sieci neuronowych, systemów hybrydowych z logiką rozmytą i algorytmów ewolucyjnych) we wspomaganiu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania i audytu,

Informatyczne systemy zarządzania,

Sieci komputerowe,

Zaawansowane bazy danych i ich integracja ze środowiskiem graficznym.

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej:

Przedsiębiorczość i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej (Polska i pozostałe kraje Centralnej i Wschodniej Europy),

Warunki przetrwania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw - badania porównawcze, włączając w to kraje Europy Zachodniej,

Ekonomika MSP,

Restrukturyzacja sektorowa i regionalna w przemyśle,

Integracja Polski z Unią Europejską - ekonomiczne konsekwencje, ewaluacja wykorzystania funduszy europejskich,

Innowacje, postęp techniczno-technologiczny i organizacyjny,

Przyczyny likwidacji podmiotów gospodarczych,

Finansowanie firm innowacyjnych,

Internacjonalizacja MSP - związki kooperacyjne.

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem:

Rozwijanie teorii związanych z zarządzaniem rozwojem miast i regionów. Katedra specjalizuje się w zintegrowanym sposobie podejścia do tej problematyki,

Poznawanie praw rządzących rozwojem miast i regionów pod wpływem procesów globalizacji gospodarki,

Badania nad nowymi technikami i metodami organizacji w sektorze komercyjnym z możliwością ich zastosowania w administracji terytorialnej,

Problematyka sprawowania władzy i wpływu systemów politycznych na zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Od 1996 r. stałym przedmiotem badań jest europejski kontekst rozwoju regionalnego,

Rozwój zrównoważony ekologicznie - prewencyjna polityka ochrony środowiska,

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu,

Zarządzanie kapitałem społecznym.

Katedra Zarządzania Jakością:

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM),

Zarządzanie jakością w sferze usług,

Jakość w koncepcji marketingowej,

Komunikacja w zarządzaniu jakością,

Determinanty w zarządzaniu jakością,

Zintegrowane systemy zarządzania jakością.

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

Zarządzanie personelem w polskiej praktyce gospodarczej:

- strategia organizacji gospodarczej a strategia zarządzania personelem,

- procesy doboru pracowniczego,

- ekonomiczne i pozaekonomiczne elementy motywacji; płace, ocena pracownicza, szkolenie i rozwój pracowników,

Realizacja funkcji kierowniczych przez kobiety - rzeczywistość polska a wymagania Unii Europejskiej w odniesieniu do procesu aktywnego uczestnictwa kobiet w życiu gospodarczym.

  rozwiń listę
  zwiń listę