Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Nauk o Wychowaniu

ul. Pomorska nr 46/48
91-408 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°46'40"N 19°27'59"E
51.777777777778 N 19.466388888889 E

tel. 042 665-57-10
fax. 042 665-57-11
email. wnow@uni.lodz.pl
www. http://www.wnow.uni.lodz.pl


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Teoretyczne podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie polskiej; wiedza społeczno - moralna uczniów klas początkujących; czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym; twórcza aktywność dziecka; teoria wychowania przedszkolnego w aspekcie historycznym; edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna w polskich reformach oświatowych; koncepcja zabawy w teorii pedagogicznej XX w.; upowszechnianie edukacji wczesnoszkolnej w Polsce; kompetencje zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego; łódzkie placówki wychowania przedszkolnego w Polsce międzywojennej; edukacja teatralna w przedszkolu i klasach początkowych.

Psychologia Ogólna i Osobowości:

Funkcjonalne i dysfunkcjonalne przejawy emocji 'świadomego Ja',

Mechanizmy aktywizacji podatności do doświadczania poczucia winy i jej nadmiarowości,

Praca nad emocjami w procesie psychoterapii. Praca nad poczuciem winy i zadośćuczynieniem w procesie psychoterapii sprawców przemocy. Eksperymentalna weryfikacja interwencji psychoterapeutycznych zakotwiczanie dobrego stanu, presupozycje, diagnoza kodu abstrakcyjnego emocji w oparciu o treściowy materiał projekcyjny korzystanie z bajek. Oczekiwania wobec partnera i zadowolenie z relacji w świetle psychodynamiczno-rozwojowej koncepcji rozwoju osobowości. Przygotowywanie narzędzi badawczych do diagnozy typów charakteru (ujęcie psychodynamiczno-rozwojowe) oraz samokontroli emocji. Wyznaczniki dobrostanu w różnych fazach życia,

Temperament, system wartości a jakość życia. Wypalenie zawodowe. Systemowa teoria rodziny.

Psychologia Rodziny i Rozwoju Człowieka:

Współczesne problemy małżeństwa i rodziny; pomoc psychologiczna rodzinie; terapia małżeństwa i rodziny; transmisja międzypokoleniowa w rodzinie; relacje interpersonalne w małych grupach; konflikty w rodzinie i sposoby ich rozwiązywania; problemy rodziny dysfunkcyjonalnej; rodzina z osobą chorą i niepełnosprawną; optymalizacja rozwoju dzieci i młodzieży; stymulownanie zdolności twórczych w procesie edukacji; kształtowanie obrazu samego siebie a rozwój; nadpobudliwość psychoruchowa oraz zachowania agresywne u dzieci i młodzieży; optymalizacja procesu nauczania i podnoszenie skuteczności uczenia się; diagnoza psychologiczna dla potrzeb rozwoju i wychowania; aktywność zawodowa a funkcjonowanie rodziny.

Teoria wychowania:

Zakład Teorii Wychowania: pedagogika alternatywna w świecie, współczesne kierunki i prądy wychowania, recepcja pedagogiki humanistycznej w polskim systemie oświatowym i w naukach o wychowaniu, studia nad pedagogiką duchowości w kontekście analizy ludzkich biografii, poglądy M. Montessori na wychowanie społeczno-moralne - koncepcja pracy wolnej w ujęciu M. Montessori i innych pedagogów, wychowanie a manipulacja - konteksty teoretyczne a praktyka pedagogiczna, autorytet wychowawczy w dobie transformacji społeczno-ustrojowej w świetle opinii kandydatów do zawodu nauczyciela, buddyzm i wychowanie - od pedagogicznego studium ku dialogowi idei, szkolne rytuały i obrzędy, poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli w kontekście pełnionej przez nich roli społecznej,

Zakład Oświaty Dorosłych: edukacja dorosłych wobec uniwersaliów życia ludzkiego, czas wolny człowieka dorosłego w okresie przemian w Polsce, wydarzenia globalne i osobiste, codzienność w teorii andragogicznej, pamięć szkoły na przykładzie trzech pokoleń.

Psychologia Kliniczna:

Rola zmiennych psychologicznych w przebiegu i leczenia chorób somatycznych u dzieci, młodzieży i dorosłych; przemoc w środowisku dzieci i młodzieży; rozwój psychomotoryczny i społeczny dzieci przedwcześnie urodzonych; psychologiczne aspekty zaburzeń endokrynologicznych; psychologiczne aspekty ciąży powikłanej i niepłodności; zaburzenia emocjonalne związane z ciążą i porodem; niepłodność i jej leczenie; osobowościowe i społeczne uwarunkowania adaptacji do okresu menopauzy; jakość życia w chorobach psychicznych; neuropsychologiczne mechanizmy zaburzeń psychicznych; zaburzenia depresyjne u młodzieży i studentów; edukacja seksualna i psychologiczne uwarunkowania jej skuteczności.

Wychowanie fizyczne i zdrowotne:

Tradycja - nowoczesność a norma zachowań zdrowotnych w opiniach wybranych środowisk,

Postawy prozdrowotne i prosportowe młodzieży na wszystkich etapach edukacji; postawy młodzieży europejskiej wobec wartości fair play w sporcie i życiu szkoły; oczekiwania młodzieży akademickiej wobec zmieniającej się szkoły wyższej; edukacja zdrowotna w nowych programach szkolnych,

Problematyka kultury fizycznej w pedagogicznej działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej z dziećmi zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym; rozwój osobniczy i ruchowo funkcjonalny uczniów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej; edukacja nauczycieli w kontekście potrzeb przygotowania dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej dziś i w perspektywie jutra.

Edukacja artystyczna:

Współczesne założenia pedagogiki muzycznej w kontekście realizacji muzyki i plastyki (sztuki); model kształcenia nauczycieli muzyki i plastyki (sztuki) oraz formy dokształcania i doskonalenia zawodowego; treści, formy i metody nauczania przedmiotów estetycznych na wszystkich szczeblach edukacji; założenia edukacji równoległej a formy aktywności artystycznej dzieci i młodzieży; historia i teoria muzyki a praktyka edukacyjna; zdolności i zainteresowania estetyczne dzieci i młodzieży.

  rozwiń listę
  zwiń listę