Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

ul. Pow nr 3/5
90-255 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°46'29"N 19°27'57"E
51.774722222222 N 19.465833333333 E

tel. 042 635-53-56
fax. 042 635-50-32
email. dziekes@uni.lodz.pl, naukaes@uni.lodz.pl
www. http://www.eksoc.uni.lodz.pl


WŁadze wydziału

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ

Prodziekan ds. nauki
dr hab. Agnieszka Rossa, prof. nadzw. UŁ

Prodziekan ds. ekonomicznych
dr hab. Piotr Urbanek, prof. nadzw. UŁ

Prodziekan ds. organizacji studiów i programów kształcenia
dr hab. Joanna Działo, prof. nadzw. UŁ

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i toku studiów dla kierunków: międzynarodowe stosunki gospodarcze i ekonomia
prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki

Prodziekan ds. toku studiów dla kierunków: socjologia, praca socjalna, europeistyka, polityka społeczna
dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ

Prodziekan ds. ds. toku studiów dla kierunków: analityka gospodarcza, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka i ekonometria, logistyka
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski

Pełnomocnicy

Wydziałowi Pełnomocnicy Rektora ds. toku studiów stacjonarnych
dr Zbigniew Głuszczak

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus
dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw. UŁ

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zawodowych
dr Zbigniew Przygodzki

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)
dr Aleksandra Baszczyńska

Kadra. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 550 pracowników, z których 416 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr i 11 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.
Oferta edukacyjna. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Obecnie mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych w centralnej Polsce, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne i społeczne. Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się ogromnym powodzeniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - aktualnie studiuje u nas ponad 10 000 studentów, co stanowi ponad 25% wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Kształcimy na 13 kierunkach i 11 specjalnościach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na wszystkich poziomach kształcenia: studiach I stopnia (licencjackich), studiach II stopnia (magisterskich), studiach III stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych. Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim. Dynamicznie wspieramy również aktywność młodzieży w samorządzie studenckim i kilkunastu kołach naukowych działających w naszym środowisku.
Działalność naukowa. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny prowadzi obecnie wielokierunkowe prace naukowo-badawcze w Polsce oraz zagranicą. Organizujemy wykłady dziekańskie, na które zapraszamy najwybitniejszych przedstawicieli nauk ekonomicznych i humanistycznych znanych w Polsce i zagranicą.

Współpraca z zagranicą i stypendia. Na Wydziale realizowanych jest wiele międzynarodowych grantów naukowych i projektów badawczych. Współpracujemy z wieloma uczelniami z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji.
Cieszy nas fakt, że możemy otworzyć naszym studentom i pracownikom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus aż do 33 krajów partnerskich oraz udział w seminariach w Brazylii, Ekwadorze i Rosji w ramach programu Summer School.

Nowoczesne zaplecze. Wydział dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem komputerowym dostępnym w wielu pracowniach, nowoczesnymi salami wykładowymi i sprzętem multimedialnym pozostającym do dyspozycji studentów i pracowników. Zapewniamy ciągły dostęp do Internetu w ogólnodostępnej kawiarence internetowej i kioskach internetowych znajdujących się na terenie Wydziału. Na Wydziale działa jedna duża biblioteka ogólnowydziałowa oraz własne wydawnictwo i księgarnia.
Na terenie Wydziału mieszczą się dwa bufety i jedna z najlepszych stołówek w Łodzi.

BADANIA NAUKOWE

Nauki ekonomiczne
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny prowadzi wielokierunkowe prace naukowo-badawcze w następujących dziedzinach ekonomii: makro- i mikroekonomia, historia myśli ekonomicznej, historia gospodarcza, ekonomika przemysłu, rynek nieruchomości i inwestycji, ekonomika pracy, polityka ekonomiczna, finanse i bankowość, finanse publiczne, ubezpieczenia, ekonometria, statystyka, badania operacyjne, informatyka, demografia, geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia gospodarki europejskiej (jednolity rynek europejski: rynek dóbr i usług, rynek kapitałowy, rynek pracy, polityka ekonomicznej i społecznej spójności Unii Europejskiej), konkurencyjność gospodarki, regionów i przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska.

Nauki społeczne
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny prowadzi wielokierunkowe prace naukowo-badawcze w następujących dziedzinach socjologii: socjologia kultury w tym kultury europejskiej, wielokulturowość, tożsamość europejska, systemy zabezpieczenia społecznego, socjologia sztuki, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia przemysłu, socjologia zawodu, socjologia etyki i moralności, socjologia ogólna, metodologia badań socjologicznych, badania nad szkolnictwem wyższym, socjologia edukacji, socjologia polityki, socjologia rozwoju miasta, socjologia wsi i obszarów wiejskich, badanie struktury i funkcji społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych.

INSTYTUTY I KATEDRY
INSTYTUTY
INSTYTUT EKONOMETRII
Katedra Ekonometrii
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII
Katedra Metod Statystycznych
Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

INSTYTUT EKONOMII
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
Katedra Ekonomii Rozwoju
Katedra Makroekonomii
Katedra Funkcjonowania Gospodarki
Katedra Mikroekonomii
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej


INSTYTUT EKONOMIK STOSOWANYCH I INFORMATYKI
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Katedra Badań Operacyjnych
Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Zakład Logistyki
INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Katedra Ekonometrii Przestrzennej
Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Polityki Ekonomicznej
INSTYTUT FINANSÓW
Katedra Finansów Publicznych
Katedra Ubezpieczeń
Katedra Finansów i Rachunkowości MSP
Zakład Finansów Korporacji
Zakład Bankowości
Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

INSTYTUT SOCJOLOGII
Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
Katedra Socjologii Edukacji
Katedra Socjologii Kultury
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Katedra Socjologii Ogólnej
Katedra Socjologii Polityki i Moralności
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Katedra Socjologii Sztuki
Katedra Socjologii Wsi i Miasta
Zakład Badań Kultury Europejskiej
Zakład Badań Komunikacji Społecznej
Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych

KATEDRY
Katedra Wymiany Międzynarodowej
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

STRUKTURA
INSTYTUTY I KATEDRY

Instytut Ekonometrii
Dyrektor: dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw. UŁ
Z-ca: dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź (budynek A)

Instytut Ekonomii
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Z-ca: prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź (budynek A)

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
Dyrektor: dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ
Z-ca: prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 37
90-214 Łódź (budynek F)

Instytut Finansów
Dyrektor: dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ
Z-ca: dr Tomasz Uryszek
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
90-214 Łódź (budynek T)

Instytut Gospodarki Przestrzennej
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz
Z-ca: prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
adres: ul. Rewolucji 1905 r. 39
90-214 Łódź (budynek T)

Instytut Socjologii
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Z-ca: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź (budynek A)

Instytut Statystyki i Demografii
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Czesław Domański
adres: ul. POW 3/5
90-214 Łódź (budynek D)

Katedra Wymiany Międzynarodowej
Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki
adres: ul. POW 3/5
90-255 Łódź (budynek D)

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Bilski
adres: ul. POW 3/5
90-255 Łódź (budynek D)

SEKRETARIAT DZIEKANA
mgr Agata Marczak
Specjalista
tel.: +48 42 635 5356
fax: +48 42 635 4025
email: agata.marczak@uni.lodz.pl
email: sekretariateksoc@uni.lodz.pl
pokój: D103

ADMINISTRACJA
mgr Halina Drubkowska-Nykiel
Dyrektor Administracyjny
tel.: +48 42 635 5121
e-mail: halina.drubkowskanykiel@uni.lodz.pl
pokój: C145

DZIEKANAT
mgr Edyta Kozyra
Kierownik
tel. +48 42 635 5356
fax +48 42 635 4025
email: edyta.kozyra@uni.lodz.pl
pokój: D103

SEKCJA FINANSOWA
mgr Marta Pisula-Płonka
Kierownik
tel.: +48 42 635 5991
e-mail: marta.pisula@uni.lodz.pl
pokój: C21

SEKCJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
mgr Justyna Dłubakowska
Kierownik
tel.: +48 42 635 5505
e-mail: justyna.dlubakowska@uni.lodz.pl
pokój: T108

SEKCJA PROMOCJI
mgr Małgorzata Świerczyńska
Specjalista
tel.: +48 42 635 5264
e-mail: promocjaes@uni.lodz.pl
pokój: C18

SEKCJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
mgr Dorota Borkowska
Specjalista
tel.: +48 42 635 4814
email: borkowska@uni.lodz.pl
pokój: C133

PRACOWNIA INFORMATYKI
dr Konrad Szymański
tel.: +48 42 635 5337
e-mail: konrad@uni.lodz.pl
pokój: T105

BIBLIOTEKA
ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39
90-214 Łódź
budynek E - Centrum Informatyczno-Ekonometryczne
sala E 318 (III p.)
mgr Barbara Adamiak-Kuśmierek
Kierownik Biblioteki
pok. E 315
tel.: +48 42 635 5265
fax: +48 42 635 5267
e-mail: biblwydzeksoc@uni.lodz.pl
Wypożyczalnia
tel.: +48 42 635 5266
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
tel.: +48 42 635 5510
e-mail: wmb.eksoc@uni.lodz.pl
Czasopisma
tel.: +48 42 635 5098

  rozwiń listę
  zwiń listę