Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Prawa i Administracji

ul. Kopcińskiego nr 8/12
90-232 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°46'39"N 19°28'58"E
51.7775 N 19.482777777778 E

tel. 042 635-46-48, 042 635-40-41, 042 635-46-36
fax. 042 635-47-85
email. dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
www. http://www.wpia.uni.lodz.pl


Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych

W Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych prowadzone są badania i prace naukowe dotyczące przygotowania wyboru orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Prowadzone są także badania naukowe nt. problemów "dobrosąsiedztwa", jurysdykcji w prawie międzynarodowym, międzynarodowych praw człowieka (wolności słowa, wolności wypowiedzi), immunitetu państwa oraz doktryny aktu państwowego.


Katedra Postępowania Administracyjnego

W Katedrze Postępowania Administracyjnego przedmiotem badań naukowych jest problematyka instytucji prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, a także zagadnienie gwarancji ochrony interesu jednostkowego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, właściwości organów administracji publicznej, koncepcji niezalżnego organu kontroli rozstrzygnięć podejmowanych przez organy administracji publicznej, zasad ogólnych postępowania administracyjnego i reformy sądownictwa administracyjnego.

W szczególności analizie merytorycznej poddawane są instytucje prawne ukształtowane przepisami ustaw reformujących sądownictwo administracyjne, funkcjonownowanie przepisów o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, mediacje i koncyliacje w sferze jurysdykcji administracyjnej.

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

W Katedrze Teorii i Filozofii Prawa prowadzone są badania naukowe, przedmiotem których są zagadnienia teorii sądowej stosowania prawa, teorii wykładni, współczesnej filozofii prawa, metodologii nauk prawnych oraz metodologii integracji prawa polskiego z prawem wspólnotowym. Badnia te dotyczą także teorii państwa prawnego, współczesnej filozofii prawa, metodologii nauk prawnych.

Katedra Postępowania Cywilnego I

W Katedrze Postępowania Cywilnego I realizowane są badania naukowe w zakresie postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, instytucji komornika sądowego i egzekucji.

Katedra Postępowania Cywilnego II

W Katedrze Postępowania Cywilnego II prowadzone są badania naukowe nad tymczasową ochroną prawną w postępowaniu cywilnym, sposobem zakończenia postępowania kasacyjnego, związania sądu wydanym orzeczeniem, postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz czynnościami procesowymi.

Katedra Prawa Karnego

W Katedrze Prawa Karnego prowadzone są badania naukowe dotyczące prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego europejskiego i międzynarodowego. W szczególności badaniami tymi objęte są następujące zagadnienia: odpowiedzialność karna sędziego i prokuratora za zbrodnie sądowe, kryminalno-polityczne uwarunkowania reformowania prawa karnego materialnego i wykonawczego, nadzór penitecjarny sprawowany przez sędziego penitencjarnego, fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych, struktura przestępstwa, instytucje prawa karnego, kary i środki karne, poszczególne rodzaje przestępstw (łapownictwo, akt terrorystyczny, ochrona informacji niejawnych, poplecznictwo, oszutwo bankowe, wyłudzenia kredytu, nieumyślność przestępstwa), probacja, ekstradycja, europejskie prawo karne (kryminalizacja przepisów naruszających normy prawa wspólnotowego), prawo karne międzynarodowe (zasady, wartości aksjologiczne, ekstradycja).

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego

W Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego badania naukowe koncentrują się na prawie antymonopolowym, pozycji prawnej przedsiębiorstw realizujących usługi w ogólnym interesie gospodarczym, nadzorze nad majątkiem Skarbu Państwa, pomocy państwa we wspólnotowym prawie Unii Europejskiej.

Katedra Prawa Cywlinego

W Katedrze Prawa Cywilnego prowadzone są badania ze wszystkich dziedzin prawa cywilnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem
odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej oraz cywilnoprawnych
zagadnień papierów wartościowych, a także badania z zakresu prawa
międzynarodowego prywatnego i międzynarodowego obrotu cywilnego.


Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

W Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki prowadzi się w sposób ciągły badnia naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, parwa wykroczeń i prawa skarbowego, szczególną uwagę poświęcając praktyce ścigania karnego i wymiarowi sprawiedliwości w szczególności reformie prawa karnego, postępowania przygotowawczego, uproszczenia i przyśpieszenia postępowania karnego, porozumienia w postępowaniu karnym, środkom odwoławczym, kasacji, wznowieniu postępowania, sytuacji pokrzywdzonego w procesie karnym, funkcjonownowaniu kodeksu postępowania karnego w praktyce, dostosowaniu prawa karnego do nowych rozwiązań powszechnego prawa i procesu karnego, nowej procedurze wykroczeniowej.

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

W Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego prowdzone są badania naukowe, przedmiotem których są: spółka jako forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej, upadłość, restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorców, stosunki umowne między przedsiębiorcami, zawieranie umów, zmiany w zakresie regulacji dóbr niematerialnych przedsiębiorców, prywatyzacja i reprywatyzacja.

Katedra Prawa Europejskiego

W Katedrze Prawa Europejskiego głównymi kierunkami badań naukowych jest europejskie i polskie prawo pracy, europejskie prawo socjalne, zbiorowe prawo pracy, europejskie prawo gospodarcze, europejskie prawo instytucjonalne i prawo międzynarodowe. W ramach tych kierunków badań prowadzone są studia z zakresu problemów legislacyjnych w tym rekodyfikacji prawa pracy (związane z rządowym programem legislacyjnym, którego celem jest przygotowanie nowych kodyfikacji obejmujących indywidualne i zbiorowe prawo pracy), porozumień zbiorowych w prawie polskim i europejskim, regulacji uczestnictwa pracowników w zarządzaniu spółką europejską z uwzględnieniem prawa wspólnotowego i wewnętrznego, wpływu globalizacji na prawo pracy, działalności konwentu dotyczącej przyszłego kształtu UE oraz charakteru Traktatu Akcesyjnego, reguł konkurencji w telekomunikacji, usługach pocztowych i reklamie.


Pracownicy Katedry Prawa Europejskiego wykonują zadania badawcze wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego "Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP" - temat badań: Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i prawo integracyjne.


Katedra Prawa Europejskiego uczestniczy w programie European Integration in Central-Eastern European Countries.

Katedra Prawa Rzymskiego

W Katedrze Prawa Rzymskiego prowadzone są badnia naukowe nad historią prawa rzymskiego w Polsce, rzymskim prawem zobowiązaniowym, związku prawa rzymskiego ze współczesnością, rzymskiem prawem karnym. Analizą naukową objęta jest również pozycja lekarza w prawie rzymskim.

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych

W Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych głównym kierunkiem badań naukowych jest problematyka obejmująca perfekcjonizm i neutralność państwa w myśli liberalnej, doktrynalne uzasadnienie indywidualizmu w myśli liberalnej, legitymacja władzy państwowej w doktrynach monarchii narodowej, w szczególności koncepcja państwa minimalnego oparta na indywidualistycznej wizji realicji społeczno-politycznych, indywidualistyczna wizja społeczeństwa sformułowana przez Maxa Strinera, a także utylitaryzm w liberalnych koncepcjach państwa i prawa.

Katedra Prawa Konstytucyjnego

W Katedrze Prawa Konstytucyjnego prowadzone są badania naukowe nad przemianami ustrojowo-prawnymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ustrojem politycznym wybranych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, prawem wyborczym w Polsce i wybranych państwach Europy, bezpieczeństwem państwa.

Zakład Prawa Rolnego

W Zakładzie Prawa Rolnego badania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia własności rolniczej, ochrony gruntół rolnych oraz regionalizacji w ustawodastwie rolnym.

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

W Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji prowadzone badania naukowe dotyczą organizacji i funkcjonowania władzy publicznej, materialnego prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska.

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

W Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa badania naukowe prowadzone są w dwóch dziedzinach: historii państwa i prawa polskiego oraz powszechnej historii państwa i prawa i dotyczą w szczególności: historii prawa polskiego, historii polskiego parlamentaryzmu, stosunków kredytowych w Królestwie Polskim, problemów własności w państwach Starożytnego Wschodu. Badnia te obejmują także: prawo sądowe w Polsce XIV – XVI w., pozycję monarchy w dawnej Polsce, włoskie prawo wyborcze w latach 1884-1923, Łódzkie Towarzystwo Kredytowe od 1872 r.

Katedra Prawa Pracy

W Katedrze Prawa Pracy działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół problematyki wpływu prawa wspólnotowego na prawo wewnętrzne na przykładzie Francji i Polski oraz liberalizacji prawa pracy. Działalność ta dotyczy także: układów zbiorowych pracy (systemu polskiego na tle Unii Europejskiej i państw członkowskich Unii), sporów zbiorowych pracy i akcji zbiorowych partnerów społecznych, reformy prawa pracy, podstawowych problemów indywidualnego i zbiorowego prawa prawa pracy, problemów prawnych rynku pracy, prawa ochrony pracy, niedyskryminacji w związku z pracą, zasady godziwego wynagrodzenia, stosunków pracy w urzędach państwowych w administracji publicznej.


W Katedrze Prawa Pracy kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Aix-en-Provence i Uniwersytetem Grenoble we Francji oraz Uniwersytetem Laval w Quebeku, przedmiotem której jest problematyka pływu prawa wspólnotowego na prawo wewnętrzne oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych i dorobku naukowego.

Katedra Prawa Finansowego

W Katedrze Prawa Finansowego głównym kierunkiem badań naukowych i prac rozwojowych są studia nad reformą finansów publicznych w Polsce, prawo podatkowe i prawo budżetowe (w tym zasady obowiązujące przy sporządzaniu budżetu państwa, procedura budżetowa oraz pozycja ustrojowa jednostek sektora finansów publicznych). W Katedrze prowadzone są też badania nad prawem wspólnotowym oraz studia porównawcze dotyczące niemieckiego prawa podatkowego. Szczegółowymi problemami badawczymi są: pozycja ustrojowa jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, konstytucyjne wprowadzenie do ordynacji podatkowej, system podatków akcyzowych w Polsce i Niemczech w aspekcie dostosowania polskiego prawa podatkowego do wymowgów Unii Europejskiej, analiza zasad budżetowych w kontekście definicji legalnej i doktrynalnej budżetu państwa oraz miejsce ustawy budżetowej w systemie źródeł prawa, analiza terminów procedury budżetowej, ochrona rodziny i małżeństwa przed nadmiernym opodatkowaniem w prawie niemieckim.

Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

W Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej badania naukowe i prace rozwojowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: europejskie prawa zabezpieczenia społecznego, zasady ubezpieczenia osobowego, reforma ubezpieczenia zdrowotnego. Zadania badawcze dotyczą oglądu zakresu podmiotowego ubezpieczenia emerytalnego, charakterystyki nowego prawa emerytalnego, waloryzacji świadczeń w prawie ubezpieczenia społecznego, pozycji prawnej świadczeniodawcy.

  rozwiń listę
  zwiń listę