Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Pilarskiego nr 14/16
90-231 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°46'33"N 19°28'59"E
51.775833333333 N 19.483055555556 E

tel. 042 635 45 08, 042 635 47 47, 042 635-45-05
fax. 042 635 45 06 , 042 635-45-98
email. dziekan@biol.uni.lodz.pl
www. http://www.biol.uni.lodz.pl


algologia: taksonomia, systematyka, chorologia i ekologia glonów,

mikologia i lichenologia: taksonomia, systematyka, chorologia i ekologia grzybów oraz porostów i grzybów naporostowych,

antropologia: stan biologiczny populacji ludzkich współczesnych i historycznych w zależności od czynników ekologicznych i społeczno-gospodarczych, antropologia stosowana w medycynie i ergonomii, zróżnicowanie antropologiczne współczesnych i historycznych populacji ludzkich,

biochemia, biofizyka, biologia molekularna:

- ekspresja genów/białek w nowotworach tkanek nabłonkowych (jelito grube) oraz hormonozależnych (sutek, prostata, endometrium); zaburzenia transdukcji sygnału z udziałem receptorów hormonów sterydowych i czynników wzrostu oraz ich efektorów cytoplazmatycznych; zaburzenia limfoproliferacyjne (białaczki B-komórkowe); apoptoza limfocytów indukowana wybranymi lekami; glikozylacja białek komórkowych; fenotyp i znaczenie biologiczne glikoprotein nowotworów gruczołu tarczowego,

- białka układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy, biochemia płytek krwi, biologiczne efekty reaktywnych form tlenu w hemostazie,

- rola proteaz oraz polimorfizmów ich genów w progresji nowotworów, uszkodzenia i naprawa DNA po działaniu mutagenów, antymutagenów i komutagenów, rola zwiększonej efektywności naprawy DNA w oporności komórek nowotworowych na cytostatyki i promieniowanie, zmienność genetyczna w cukrzycy i nowotworach złośliwych, znaczenie receptora beta 3 adrenergicznego w cukrzycy i jej komplikacjach, regulacja transkrypcji,

- interakcja leków przeciwnowotworowych z komórkami prawidłowymi i patologicznymi; badania zmian strukturalnych błony plazmatycznej i jądra komórkowego; poznanie mechanizmów indukcji apoptozy przez leki,

- oddziaływania czynników fizykochemicznych, w tym promieniowania jonizującego, niskoenergetycznego promieniowania laserowego i ultradźwięków na układy biologiczne,

- oddziaływanie dendrymerów z biomolekułami; polipeptydy kardiotoniczne jadu skorpiona czarnego - wpływ na kardiomiocyty szczura,

- struktura błon komórkowych, transport przez błony, mechanizmy starzenia się komórek, biologiczne efekty reaktywnych form tlenu, antyoksydantów,

- biofizyka skażeń środowiska,

biologia ewolucyjna: ewolucja przystosowawcza, dobór naturalny, dobór płciowy, ekologia behawioralna, strategie życiowe ptaków, taksonomia i etologia owadów, muzealnictwo,

geobotanika i ekologia roślin: taksonomia i chorologia roślin naczyniowych i mszaków; biologia i ekologia wybranych gatunków roślin, spośród dendroflory oraz gatunków zagrożonych i endemicznych; różnorodność flory i zbiorowisk roślinnych; struktura i dynamika roślinności; synatropizacja szaty roślinnej; kartografia geobotaniczna; ekologiczne podstawy ochrony przyrody i krajobrazu,

cytologia, biologia molekularna i fizjologia roślin, cytogenetyka:

- czynniki stresowe sygnalizacja wewnątrzkomórkowa,

- cytogenetyczne skutki uszkodzeń DNA przez mutageny chemiczne,cytogenetyka molekularna, inżynieria genetyczna roślin, molekularne aspekty reakcji roślin na czynniki stresu środowiskowego,

- strukturalna i funkcjonalna organizacja komórki, cytofizjologia roślin, cykl komórkowy i procesy różnicowania komórek roślin,

- mechanizmy obronne roślin przeciw chorobom infekcyjnym i nieinfekcyjnym, rozmnażanie roślin in vitro i otrzymywanie roślinnych związków farmakologicznie czynnych,

- mechanizmy oporności roślin na stres środowiskowy, działanie regulatorów wzrostu roślin na poziomie molekularnym i enzymatycznym,

hydrobiologia i biologia polarna:

- limnologia: taksonomia, różnorodność oraz biologia, ekologia i biogeografia bezkręgowców wodnych i okrzemek,

- oceanobiologia i biologia polarna: taksonomnia, różnorodność oraz biologia i ekologia morskich bezkręgowców; struktura i funkcjonowanie ekosystemów polarnych i Bałtyku,

- ekologia glonów słodkowodnych Polski ze szczególnym uwzględnieniem okrzemek i ich roli wskaźnikowej w ocenie jakości wód,

zoologia i ekologia:

- entomologia wodna: taksonomia, różnorodność oraz biologia i ekologia owadów wodnych,

- taksonomia, biologia i ekologia skorupiaków,

- malakologia: słodkowodne i lądowe mięczaki Polski (Gastropoda i Bivalvia), małże (Sphaeriidae) Afryki; mięczaki miocenu i czwartorzędu Polski,

zoologia: różnorodność zwierząt, taksonomia

ekologia:

- ekologia populacji: bezkręgowców (Chironomidae) i ryb w rzekach,

- wpływ urbanizacji na możliwości adaptacyjne zwierząt,

- wpływ urbanizacji na skład gatunkowy i rozmieszczenie grzybów makroskopowych i porostów; porosty wskaźnikowe puszczańskich lasów,

- sukcesja grzybów na terenach porolnych i poprzemysłowych,

- produkcja wtórna bezkręgowców i ryb w rzekach, bioenergetyka i cykle biopierwiastków,

- ekologia zbiorników zaporowych i rzek,

- ekologia populacji zwierząt,

- genetyka populacyjna,

mikrobiologia, immunologia, genetyka bakterii, biotechnologia:

- immunochemia powierzchniowych antygenów bakteryjnych, czynniki chorobotwórczości bakterii oportunistycznych,

- interakcja drobnoustrojów chorobotwórczych z komórkami gospodarza (człowiek, zwierzęta laboratoryjne), diagnostyka zakażeń,

- immunochemia antygenów powierzchniowych (LPS) Proteus, a zwłaszcza P. penneri. Klasyfikacja serologiczna bakterii z rodzaju Proteus,

- molekularne metody diagnostyki drobnoustrojów (Mycobacterium, Proteus, grzyby chorobotwórcze); struktura przestrzenna chromosomu bakteryjnego,

- biodegradacja i detoksykacja ksenobiotyków oraz substancji toksycznych pochodzenia naturalnego; akumulacja metali ciężkich przez przemysłowe szczepy drobnoustrojów; mikrobiologiczna trasformacja hormonów steroidowych; biosynteza związków czynnych biologicznie; otrzymywanie ulepszonych szczepów drobnoustrojów i ich wykorzystanie w biotechnologii leków oraz degradacji ksenobiotyków,

neurofizjologia i neurobiologia:

- neurochemiczne i neurofizjologiczne mechanizmy reakcji emocjonalno-obronnych,

- fizjologia i farmakologia aktywności oscylacyjnej obecnej w korze limbicznej: epilepsji oraz rytmu theta w warunkach in vivo i in vitro,

dydaktyka biologii: metody i techniki kształcenia biologicznego, edukacja środowiskowa, formy dokształcenia w edukacji środowiskowej, problemy bhp w pracy nauczyciela,

ekohydrologia: strategia ochrony, zagospodarowanie rekultywacja ekosystemów wodnych,

ochrona środowiska:

- dynamika biopierwiastków w ochronie wód,

- metodyka edukacji ekologicznej,

- teoria i praktyka konserwatorskiej ochrony przyrody,

- waloryzacja i ochrona szaty roślinnej i krajobrazu,

- typologia, ekologia i ochrona systemów łąkowych i bagiennych,

- monitoring populacji gatunków zagrożonych zwierząt,

- ocena jakości wód na podstawie wartości wskaźnikowych okrzemek,

- zagrożenie i ochrona grzybów i porostów w Polsce i Europie (Czerwone Listy Gatunków Zagrożonych, ochrona gatunkowa),

- biologiczna ocena jakości wód.

  rozwiń listę
  zwiń listę