Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Filozoficzno-Historyczny

ul. Kamińskiego nr 27a
90-219 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°46'32"N 19°28'30"E
51.775555555556 N 19.475 E

tel. 042 635-43-31, 042 635-40-17
fax. 042 635-43-31
email. filhist@uni.lodz.pl
www. http://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl


Archeologia:

osadnictwo średniowieczne i nowożytne; archeologiczno-architektoniczne badania zespołów rezydencjonalno-obronnych, miejskich i klasztornych, dzieje archeologii polskiej,

średniowieczne uzbrojenie w Polsce i u jej sąsiadów,

osadnictwo pradziejowe w mikroregionie leśnieńskim, średniowieczne miasta południowej części Pomorza Wschodniego, badania cmentarzysk z kręgami kamiennymi na Pomorzu, osadnictwo kultury łużyckiej na Pojezierzach Lipuskim i Grabowsko-Polaszkowskim,

kultura wielbarska na Pomorzu Wschodnim, cmentarzysko kultury przeworskiej w Kompinie,

osadnictwo pradziejowe w dolinie Tążyny, krzemieniarstwo społeczności łowiecko-zbierackich i wczesnorolniczych z Niżu Polskiego,

archeologia śródziemnomorska.

Etnologia i Antropologia Kulturowa:

antropologia symboliczna

antropologia miasta i przestrzeni

badania nad kulturą: metodologia, teoria i praktyka badawcza

etnologia pozaeuropejska

folklorystyka, e-folklor, parafolklorystyczne przekazy kultury

kultura ludowa, sztuka nieprofesjonalna

tożsamość kulturowa i społeczna: tożsamość regionalna, przestrzeń świata lokalnego, mniejszości etniczne

Filozofia:

historia filozofii średniowiecznej,

historia filozofii europejskiej i polskiej,

myśl filozoficzna XVII i XVIII wieku: filozofia Kartezjusza, rozum a doświadczenia w myśli oświecenia francuskiego,

filozofia analityczna: odniesienie przedmiotowe i prawda w świetle argumentów relatywistycznych relatywistycznych antyrelatywistycznych,

dwie tradycje w epistemologii: naturalizm i transcendentalizm,

etyka komunikacji i etyka mediów, teoretyczne i społeczne aspekty filozofii praktycznej,

postmodernistyczna filozofia a praktyka artystyczna,

inferencja w systemach logiki klasycznej i logiki nieklasycznej, formalno-logiczna i filozoficzna analiza języka naturalnego.

Historia:

stosunki międzynarodowe XVIII-XX w.,

dzieje przemysłu i miast w Polsce od średniowiecza do XIX w.,

mniejszości narodowe i przemysł w regionie łódzkim,

dzieje Bizancjum,

dzieje wojskowości polskiej,

szlachta sieradzka XV w., zagadnienia heraldyki współczesnej,

dzieje historiografii,

struktury społeczne w Polsce XVIII-XX w.

Historia Sztuki:

problemy polskiej sztuki nowoczesnej na tle europejskich tendencji artystycznych,

zabytki Łodzi i regionu łódzkiego,

fundator-budowla-przestrzeń: programy fundacji architektonicznych na terenie Polski w XV-XVIII w.

  rozwiń listę
  zwiń listę