Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 19 Lutego 2019

Wydział Filologiczny

ul. Ul. Pomorska  nr 171/173
90-236 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°45'44"N 19°27'17"E
51.762222222222 N 19.454722222222 E

tel.  42 664-52-60, 42 664-54-20
email. filolog@uni.lodz.pl
www. http://www.filolog.uni.lodz.pl


WŁADZE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego:
prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
Prodziekan ds. Naukowych, Współpracy z Zagranicą i Grantów:
prof. zw. dr hab. Piotr Cap http://ia.uni.lodz.pl/pragmatics/faculty/pcap
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej oraz Kulturoznawstwa:
dr hab .prof. nadzw.UŁ Małgorzata Leyko
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Polonistycznych, Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Logopedii z Audiologią:
dr hab. prof. nadzw. UŁ Krystyna Płachcińska
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dla kierunku filologia germańska, Niestacjonarnych Neofilologicznych, Podyplomowych i Spraw Socjalno-Bytowych:
dr hab. prof. nadzw. UŁ Zenon Weigt
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Neofilologicznych (z wyłączeniem kierunku filologia germańska):
dr hab. prof. nadzw. UŁ Anna Warda

PEŁNOMOCNICY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Programów Badawczych:
dr Sylwia Rapacka

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Wydziału Filologicznego:
dr Anna Obrębska

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Przysposobienia Obronnego:
dr Grzegorz Rudziński
Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Programu ERASMUS (filologia germańska, filologia klasyczna, filologia południowosłowiańska, filologia rosyjska): dr Renata Cieślak
Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Programu ERASMUS (filologia angielska, filologia romańska, filologia hiszpańska): dr Monika Kopytowska
Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Programu ERASMUS (filologia polska, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo): dr Karolina Prykowska-Michalak
Kierownik Wydziałowego Studium Doktoranckiego: prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik


BADANIA NAUKOWE

Literaturoznawstwo polonistyczne:

dziedzictwo antyku w literaturze polskiej od średniowiecza do baroku: związek literatury polskiej i polsko-łacińskiej z literaturami zachodnioeuropejskimi; dramat i teatr staropolski, m.in. w ich związku z obrzędowością; rola retoryki w literaturze staropolskiej; oratorstwo sejmowe; pamiętnikarstwo jako teren kształtowania się sztuki narracji; kaznodziejstwo staropolskie, literatura medytacyjna; literatura stosowana, edytorstwo staropolskie;

literatura polska od początku oświecenia po odzyskanie niepodległości: literatura oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem oświecenia postanisławowskiego; problematyka estetyczno-literacka, teoria i praktyka genologiczna; literatura polityczna; dzieje teatru i form teatralnych; organizacja wypowiedzi literackiej; uwarunkowania i konsekwencje twórczości literackiej;

romantyzm polski: twórczość Malczewskiego, Mickiewicza, Norwida i Słowackiego; edycja krytyczna utworów Juliusza Słowackiego; kultura literacka XIX w.; romantyczna korespondencja sztuk; recepcja romantyzmu;

literatura i życie literackie od XIX w. do międzywojnia; techniki literackie oraz kluczowe zagadnienia pozytywizmu i Młodej Polski, m.in.: dziewiętnastowieczność, światopogląd pozytywistyczny, estetyka modernizmu, cenzura i język ezopowy, literackie i kulturowe zjawiska osobne i pograniczne, kwestia żydowska i kobieca, literacka przeszłość Łodzi i regionu, nurt religijny i topika biblijna, problematyka baśni dramatycznej i literatury popularnej, egzotyzm i orientalizm (zwłaszcza związany z Dalekim Wschodem), filiacje różnych tworzyw z dziełem literackim, epistolografia i edytorstwo dotyczące 2.połowy XIX wieku;

komentarze, interpretacje i opracowania zagadnień związanych z twórczością XX w. - Leśmiana, Tuwima, Baczyńskiego, Herberta, Różewicza, Białoszewskiego, Szymborskiej, Wata, Miłosza oraz najnowszą poezją polską; prace nad eseistyką i twórczością powieściową Witkacego, Gombrowicza, Schulza, Struga, Filipowicza i in.; literatura w polskim radio od momentu powstania pierwszych rozgłośni;

teoria literatury: genologia i poetyka form literackich XIX i XX w.; teorie i praktyki literatury XX w. od awangardy do postmodernizmu; teoria powieści i innych form narracyjnych; antropologia literatury; metodologia badań literackich, badania porównawcze literatur europejskich, kogniwistyka literacka.
Literaturoznawstwo neofilologiczne:

literatura i kultura angielska: dramat angielski, zwłaszcza średniowieczny, renesansowy oraz dwudziestowieczny; poezja XX i XXI w.; powieści wiktoriańskie, powieści drugiej połowy XX w., powieści kanadyjskie; literatura indo-angielska; problematyka żydowska w kulturze angielskiej w porównaniu z kulturą polską, anglojęzyczna literatura irlandzka, zwłaszcza poezja najnowsza; współczesna kultura brytyjska, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad kulturą lat 60; studia komparatystyczne brytyjsko-polskie i irlandzko-polskie; badania nad recepcją współczesnej literatury brytyjskiej i irlandzkiej w Polsce .

literatura i kultura amerykańska: amerykańska powieść romantyczna, modernistyczna i postmodernistyczna; twórczość pisarzy mniejszości etnicznych i literacki regionalizm amerykański, w tym pisarze stanu Minnesota i pisarze Południowego Zachodu USA, współczesna proza kanadyjska. Poezja amerykańska od romantyzmu do współczesności i jej konteksty historyczne, polityczne i estetyczne. Teoria literatury i kultury: „gender studies”, pragmatyzm amerykański, kultura wizualna USA, rola mediów w kulturze współczesnej.

literatura niemiecka: współczesna literatura niemiecka; literatura austriacka XX w.; literatura późnego niemieckiego oświecenia; literatura Holocaustu i rozrachunku z narodowym socjalizmem w literaturze niemieckojęzycznej po 1945 r., w tym: badania nad archiwalnymi tekstami getta łódzkiego; współczesny dramat i teatr niemieckojęzyczny; legendy i motywy baśniowe na pograniczu kultur polsko-niemieckiej; kultura i literatura Niemców łódzkich; zagadnienia teorii literatury,


literatura romańska: nowelistyka szesnasto- i siedemnastowieczna, historie tragiczne, teoria dyskursu egzemplarnego, tragedia humanistyczna; estetyka Oświecenia, retoryka w XVIII wieku, obecność retoryki we francuskiej myśli estetycznej, powieść listowa, nowelistyka oświeceniowa, poetyka łez; powieść z przełomu XIX i XX wieku; techniki narracyjne w powieści; twórczość Oktawiusza Mirbeau; dramat pierwszej połowy XX wieku; koncepcja bohatera dramatu; ekspresjonizm w dramacie; związki ekspresjonizmu europejskiego z dramatem francuskim i polskim; twórczość H.-R. Lenormanda.

literatura hiszpańska i hispanoamerykańska: aspekty formalno-estetyczne i warstwa filozoficzna prozy hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej XX wieku, hiperteksty hispanoamerykańskich powstających w cyberprzestrzeni w wersji multimedialnej.

literatura i kultura rosyjska: historia literatury rosyjskiej od jej początków do literatury najnowszej: mediewistyka, funkcjonowanie poszczególnych wątków i motywów w literaturze XVII–XVIII wieku, specyfika romantyzmu i pozytywizmu w Rosji (historia idei; dialog idei i poetyk) kultura literacka w Rosji (okres staroruski–XVIII w.), tendencje w rozwoju literatury współczesnej (z uwzględnieniem twórczości współczesnych autorów petersburskich, literatury i życia literackiego Syberii, nurtu literatury fantastycznej), genologia (utopia i antyutopia, list, powieść). Kultura rosyjska XI–XX w.: folklorystyka, kultura widowiskowa w Rosji XVIII–XX w., pisarz i jego kulturowe otoczenie, polsko-rosyjskie kontakty literackie i kulturowe, życie literackie pierwszej połowy XVIII w.; zabawa jako element kultury literackiej. Translatoryka: teoria i praktyka przekładu, kulturowe aspekty przekładu;

filologia klasyczna: filologia starożytna, zwłaszcza platońska koncepcja poznania; dramat i epigramat grecki; archaiczna poezja grecka;

filologia południowosłowiańska: literatura Słowian południowych, piśmiennictwo kręgu Slavia Orthodoxa, folklor południowosłowiański, tekstologia, ikonografia i paleografia słowiańskich tekstów średniowiecznych, kultura duchowa i kultura ludowa Słowian prawosławnych.


Językoznawstwo ogólne:

teorie i filozofia języka
metodologie językoznawstwa
semantyka i pragmatyka języka naturalnego
komunikacja językowa: gramatyka dyskursu i tekstu; lingwistyczne strategie komunikacyjne; argumentacja, perswazja i manipulacja, propaganda, agitacja
lingwistyka komputerowa i korpusowa


Językoznawstwo polonistyczne:

historia języka polskiego: problemy stylistyczne i gramatyczne polszczyzny przekładowej XIV-XVI w., w tym zwłaszcza translacji Psałterza (floriańska, puławska, krakowska i in.), Nowego Testamentu (przekład Jakuba Wujka) i innych staropolskich tekstów religijnych; język polski XVI-XIX w., w tym polskie obyczaje językowe tego okresu oraz ówczesna polszczyzna potoczna i regionalna; polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi; antroponimia polska głównie regionu Polski środkowej;

dialektologia polska: współczesna polszczyzna gwarowa; wybrane zagadnienia słownictwa i słowotwórstwa gwarowego; antropologia polska w ujęciu teoretycznym i opisowym;

współczesny język polski: morfologia, składnia, dialektologia i leksykologia współczesnej polszczyzny; zagadnienia kultury języka polskiego; toponomastyka polska (mikrotoponimy).

glottodydaktyka, lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, praktyczna stylistyka, frazeologia i frazematyka, leksykologia/leksykologia polska i słowiańska, język mediów.


Językoznawstwo neofilologiczne:

język angielski: semantyka i pragmatyka języka naturalnego; filozofia języka; metodologie językoznawstwa; językoznawstwo kognitywne; gramatyka kontrastywna polsko-angielska i angielsko-polska; badanie systemu językowego polskich użytkowników języka angielskiego; rodzime i nierodzime odmiany języka angielskiego; celtycko-angielskie kontakty językowe; celtyckie odmiany języka angielskiego; językoznawstwo korpusowe i komputerowe, języki specjalistyczne, leksykologia, leksykografia oraz translatologia;

języki iberoromańskie: gramatyka opisowa i historyczna języka hiszpańskiego, leksykologia, terminologia, frazeologia, językoznawcze podstawy nauczania języka hiszpańskiego, socjolingwistyka, pragmatyka językowa, związki języka z kulturą, analiza kontrastywna;

językoznawstwo niemieckie: gramatyka kontrastywna języka polskiego i niemieckiego, zwłaszcza analiza kategorii określoności, temporalności, modalności i aspektu; lingwistyka tekstu; zapożyczenia niemieckie w polszczyźnie regionu łódzkiego;

językoznawstwo romańskie: pragmatyka, a w szczególności język mediów, język Internetu, język polityki, język reklamy, komizm językowy, perswazyjność, wyrażanie emocji; języki specjalistyczne i terminologia: odmiany funkcjonalne języków specjalistycznych, język medyczny, język kulinarny; socjolingwistyka, język subkultur młodzieżowych; paremiologia i frazeologia; onomastyka; semantyka, semantyka leksykalna; historia języka francuskiego, historia leksykografii, kontakty językowe;

językoznawstwo słowiańskie: gramatyka kontrastywna języka bułgarskiego i polskiego; gramatyka współczesnego języka bułgarskiego; poligrafia i dialektologia południowosłowiańska;

językoznawstwo slawistyczne: gramatyka konfrontatywna języka bułgarskiego i polskiego; gramatyka współczesnych języków południowosłowiańskich; historia i gramatyka historyczna języków południowosłowiańskich; paleografia i dialektologia południowosłowiańska;

rusycystyka: studia konfrontatywne przyimka w języku rosyjskim i polskim; kategoria aspektu w językach słowiańskich; kategoria semantyki leksykalnej współczesnego języka rosyjskiego; semantyka i stylistyka tekstu literackiego; wpływy ruskie na język polski XV-XVII w.; onomastyka słowiańska XVI-XVII w.; język kancelaryjny Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVI w.;

międzynarodowa komunikacja językowa: studia porównawcze nad leksyką indoeuropejską; słownik etymologiczny języka praindoeuropejskiego.

Metodyka nauczania języka i literatury:

kształcenie literackie, językowe i kulturalne, w tym w zakresie filmu i teatru; historia kształcenia retorycznego i stylistycznego w szkole polskiej; literatura polska XIX w.; kultura massmedialna; onomastyka, frazeologia i dialektologia;

dydaktyka literatury i języka obcego - niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, łacińskiego; interferencje miedzyjęzykowe i wewnątrzjęzykowe; nowe technologie w nauczaniu języków obcych; wczesnoszkolne nauczanie języków obcych/nauczanie dwujęzyczne; edukacja kulturalna; akwizycja języka obcego; teoretyczne i pragmatyczne podstawy programowania materiałów glottodydaktycznych; zastosowanie komputerów i innych środków technicznych, efektywność programów multimedialnych w nauczaniu języka obcego.

Translatoryka:

teoria i praktyka tłumaczenia;
konfrontacja przekładowa języka obcego i polskiego;
tłumaczenie tekstów specjalistycznych;
podstawy teoretyczne nauczania i ewaluacji przekładu,
przekład literacki (strategie i techniki tłumaczeniowe)
tłumaczenie w procesie nauczania i uczenia się języka obcego;
zastosowanie korpusów w translatologii;


Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa:

biografistyka księgoznawcza; kultura książki w Królestwie Polskim, w tym w Łodzi przemysłowej (1820-1918); polityka wydawnicza i edytorska książki współczesnej; teoria i praktyka procesów informacyjnych.

Kulturoznawstwo:

analiza i interpretacja filmu; metodologia badań filmoznawczych; współczesna teoria filmu; poetyka filmu; nowe techniki estetyczno-interpretacyjne (internet, rzeczywistość wirtualna);

historia teatru polskiego, niemieckiego i żydowskiego w Łodzi; teatr niemiecki i francuski, antropologia teatru, język dramatu (tekst dramatyczny); style i konwencje teatralne;

kultura literacka i jej dwudziestowieczne formy; poetyki i ich funkcje artystyczno- społeczne; literatura wobec innych form kultury; literatura w świecie inter-medialności (film, teatr, TV, internet); socjologia i antropologia literatury;


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

gatunki dziennikarskie (internetowe, prasowe, radiowe, telewizyjne), retoryka dziennikarska, sztuka pisania; pragmatyka językowa, kultura języka; język wartości, analiza dyskursu medialnego, media lokalne i środowiskowe, edukacja medialna, krytyka prasowa, radiowa, telewizyjna, związki literatury, kultury i dziennikarstwa;

nauka o komunikowaniu, reklama, public relations, promocja, perswazja i manipulacja językowa, argumentacja, negocjacje, naming.

Edytorstwo naukowe tekstów literackich:

krytyka tekstu, zasady wydawania tekstów dawnych (transliteracja, transkrypcja, granice modernizacji) i współczesnych; edycje krytyczne naukowo-dydaktyczne tekstów literackich;

gatunki literackie, naukowe i dziennikarskie - redakcja wydawnictw zwartych i periodyków; wszechstronna analiza języka tekstów literackich, prasowych, popularno-naukowych i in.; zagadnienia kultury języka polskiego; perswazja i manipulacja językowa; reklama wizualna; publikacje internetowe; historia druku, książki i typografii.

  rozwiń listę
  zwiń listę