Aktualnie:

Struktura UŁ

Wtorek, 28 Marca 2017

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania
Międzywydziałowy Zespół do spraw Projektów UE i Funduszy Zewnętrznych
Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
Jednostki Ogólnouczelniane
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Samodzielna Sekcja Administracji
Pracownia Introligatorska
Pracownia Reprograficzna
Samodzielna Sekcja do Spraw Komputeryzacji BUŁ
Oddział Gromadzenia I Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów
Sekcja Kupna i Wymiany
Oddział Opracowania Zbiorów Biblioteki UŁ
Sekcja Opracowania Druków Zwartych
Sekcja Inwentarza
Sekcja Klasyfikacji Biblioteki Kongresu USA (KBK)
Sekcja Opracowania Druków Zwartych
Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów
Sekcja Opracowania Technicznego Czasopism
Sekcja Obsługi Czytelniczej
Oddział Udostępniania Zbiorów
Sekcja Czytelni Głównej
Sekcja Wypożyczania Miejscowego
Sekcja Wypożyczania Zamiejscowego
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych
Sekcja Informacji
Sekcja Promocji
Oddział Zbiorów Specjalnych
Sekcja Dokumentów Życia Społecznego
Sekcja Ikonografii
Sekcja Kartografii
Sekcja Muzykaliów
Sekcja Rękopisów
Sekcja Starych Druków
Sekcja Cymeliów Oddziału Zbiorów Specjalnych
Oddział Bibliotek Zakładowych
Sekcja Instruktażu i Nadzoru
Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji - American Corner
Oddział Wydawnictw Ciągłych
Sekcja Gromadzenia Czasopism
Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu
Samodzielna Sekcja Kontroli Zasobu
Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji
Pracownia Konserwacji Zbiorów
Czytelnia Cymeliów
Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Informatyki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Łódzkiego
Jednostki Międzywydziałowe
Studium Języków Obcych
Międzywydziałowe Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Naukowo-Badawcze UŁ "Bałkany na przełomie XX/XXI w."
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem
Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich (International Shakespeare Studies Centre).
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. Waldemara Cerana (Ceraneum).
Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego
Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego
Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego
Jednostki Pozawydziałowe
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Ośrodki Naukowo-Badawcze
Jednostki Działające przy UŁ
Studium Języka Angielskiego
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego
Ośrodki naukowo-badawcze
Administracja
Pion Kwestora
Pion z-cy Kanclerza ds. technicznych
Pion bezpośrednio podległy Rektorowi
Pion bezposrednio podległy Kanclerzowi
Pion z-cy Kanclerza ds. socjalnych i ogólnych  rozwiń listę
  zwiń listę