Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 24 Stycznia 2019


Inne szczególne usługi


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

1-ZC/DIR/2017 Przygotowania Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla konkursu 4.2.2 RPO Województwa Łódzkiego Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.„Remont i przebudowa budynku starej wozowni w Zespole Willowym O. Zieglera przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi na potrzeby Łódzkiego Towarzystwa Naukowego wraz z remontem budynku stróżówki i muru wraz z remontem budynku stróżówki i muru w zachodniej części nieruchomości

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

2-ZC/DIR/2017 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Przygotowania Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla konkursu VI.1.2. RPO Województwa Łódzkiego Remont i przebudowa budynku starej wozowni w Zespole Willowym O. Zieglera przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi na potrzeby Łódzkiego Towarzystwa Naukowego wraz z remontem budynku stróżówki i muru wraz z remontem budynku stróżówki i muru w zachodniej części nieruchomości

Tryb postępowania

Inne