Aktualnie:

Aktualne projekty unijne

Czwartek, 21 Lutego 2019

Warsztaty w ramach projektu ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise.

Zespół z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego realizuje od 1 stycznia 2013, we współpracy z innymi międzynarodowymi parterami, projekt ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise. Działania podejmowane w ramach współpracy międzynarodowej pozwalają na identyfikację barier społeczno-kulturowych w rozwoju przedsiębiorczości.

24 października 2013 w ramach projektu odbyło się spotkanie z przedstawicielami mniejszości narodowych. Warsztat odbył się w Hell’s Kitchen Bar & Grill (Lumumby 10, Łódź).
W dyskusji, mającej na celu identyfikację miejsc spotkań mniejszości narodowych (community access points CAPS) w Polsce, wzięło udział dziesięć osób. Dyskusję poprowadziły: dr Grażyna Wieteska i mgr Karina Hassa. Według osób odwiedzających Polskę, w celu znalezienia pracy czy podjęcia studiów, dobre miejsce spotkań jest przede wszystkim wolne od dyskryminacji, można tam czuć się bezpiecznie, a jego pracownicy mówią płynnie w języku angielskim. Ponadto, powinno mieć ono darmowy dostęp do Wi-Fi, oferować smaczne jedzenie, ciekawą muzykę, a także mieć dobrą lokalizację.

29 października 2013 w restauracji Zebra (Andrespol, woj. łódzkie) odbył się drugi warsztat i dyskusja mająca na celu identyfikację miejsc spotkań bezrobotnych kobiet po 40 roku życia. Rozmawiano również na temat barier dla rozwoju przedsiębiorczości w tej grupie. Dyskusję poprowadziły: dr Grażyna Wieteska i dr Beata Wieteska-Rosiak.
Kobiety, które uczestniczyły w spotkaniu, to osoby pełne energii i pomysłów na założenie własnej firmy, aktywnie szukają pracy, niestety, najczęściej zatrudniane są w szarej strefie lub na umowę zlecenie. Część z osób uczestniczących w dyskusji posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia własnego biznesu. Głównym problemem tych kobiet okazuje się nie samo poszukiwanie pomysłu i otworzenie własnej działalności, ale przede wszystkim utrzymanie firmy w perspektywie długoterminowej. Koszty działalności (podatki) są w Polsce według uczestniczek spotkania zdecydowanie za wysokie, czego konsekwencją jest najczęściej konieczność zamknięcia małej firmy. Podczas dyskusji wskazano następujące miejsca spotkań bezrobotnych kobiet w Polsce: urzędy pracy, punkty Caritas, kółka działające przy gminach i kościołach. Większość kobiet z badanej grupy docelowej zajmuje się na co dzień domem, dziećmi i poszukiwaniem pracy. Największą barierą uniemożliwiającą im spotykanie się w muzeach czy restauracjach są zasoby finansowe. Według uczestniczek warsztatu brakuje odpowiednich miejsc, gdzie mogłyby spotkać osoby ze swojej społeczności, porozmawiać i otrzymać wsparcie bądź informacje o potencjalnych miejscach pracy.

On the 24th October 2013, in Hell’s Kitchen Bar & Grill (Lumumby 10 Street, Lodz, Poland) a meeting with minorities was held. Ten foreign people took part in the meeting. It was led by two employees of the University of Lodz (dr Grażyna Wieteska and Karina Hassa). The discussion was on community access points (CAPS). Good CAP is a place which minorities can find easily, it should has an information/support point and people working there have to speak English. It’s easy to reach, safe place for both foreigners and locals (without discrimination), a place where everybody are integrating with each other. What’s more, it has to have a free Wi-Fi, good food&music and friendly people speaking English.


On the 29th October 2013, in Zebra restaurant (Andrespol, Poland) a meeting with ten women (+40) was held. It was led by two employees of the University of Lodz (dr Grażyna Wieteska and dr Beata Wieteska-Rosiak). The discussion was on entrepreneurship and community access points (CAPS). Women who participated in the workshop are full of ideas and positive energy. They have a desire to establish a business. Some of them are experienced in running the business. The main problem for the participants is not setting up the business but maintaining it. The taxes for the small enterprises in Poland are too high. It is difficult to deal with them during developing a new business and for the small companies with a low turnover. The women pointed following two main CAPS: employment agencies and organizations providing assistance to the poor (for example Caritas), association of housewives. Most of women do not have money and time to meet with unemployed friends because of the home duties (children, housekeeping, cooking). Moreover there is no special places for unemployed women over 40 in Poland. Places where they can meet, support and talk with each other.


Szczegółowe informacje o projekcie:
http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Stronaglowna/Pracownicy/KatedraLogistyki/ELIEMENTALBreakingDownBarrierstoEnterprise/tabid/2041/Default.aspx

Projekt RICK's Cafe: Recreating Inter-cultural and International Competences and Knowledge Space jest międzynarodowym projektem realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Comenius-Network.
Projekt ma charakter partnerski i uczestniczy w nim 16 instytucji z 9 krajów europejskich.

W ramach projektu opracowana zostanie ogólnoeuropejska platforma promocji dialogu europejskiego, innowacyjności i współpracy między szkołami w Europie w obszarach internacjonalizacji i międzykulturowości, kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz walki z wypadaniem z systemu edukacyjnego uczniów o przeszłości migracyjnej. Projekt trwa od 2010 do 2013r. i porusza następujące obszary tematyczne:
- Szanse i wyzwania wynikające z mobilności i ruchów imigracyjnych w UE,
- Zapewnienie uczniom i studentom kształcenia na wysokim poziomie, umożliwiającego znalezienie własnego miejsca w zglobalizowanym, wielokulturowym społeczeństwie,
- Sprawienie by dostęp do edukacji w Europie był sprawiedliwy oraz by stała się ona doświadczeniem atrakcyjnym,
- Zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie opuszczających system edukacji,
- Poprawa osiągnięć uczniów/studentów.

Tworzona sieć wspomagać będzie proces zmian organizacyjnych w instytucjach edukacyjnych Europy w zakresie internacjonalizacji oraz międzykulturowości. Wykorzystane będą praktyki kulturowe dyskutowane przez różne grupy społeczne. Sieć wspierać będzie nabywanie i rozwój ważnych kompetencji przez uczniów, nauczycieli, zarządy szkół, instytucje oświatowe, stowarzyszenia rodziców a także innych uczestników sektora edukacji, wspomagając w ten sposób innowacyjność oraz wykorzystanie najlepszych praktyk w obszarze edukacji międzykulturowej i internacjonalizacji. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie realnego wpływu na uczniów, szkoły i społeczności lokalne w zakresie poprawy równego dostępu do szkół, atrakcyjności i prestiżu, integracji i spójności społecznej, dostępu do zasobów edukacyjnych, zapobiegania przedwczesnej rezygnacji z nauki oraz wsparcia systemu edukacji specjalnej.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.rickscafenetwork.eu

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. POW 3/5
90-255 Łodź
pokój C-133
Kierownik projektu: Dorota Borkowska - borkowska@uni.lodz.pl ; tel - 42/6355264

Aktualne projekty prowadzone na Wydziale Nauk o Wychowaniu znajdą Państwo TUTAJ

ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise

Projekt ELIEMENTAL będzie realizowany na bazie doświadczeń innego (zrealizowanego już projektu) ELIE.
Projekt ELIE zidentyfikował obecność barier społecznych i kulturowych dla przedsiębiorczości. Bariery te, jak wskazują obserwacje, nie są dzisiaj dobrze zrozumiane i opisane, dlatego wymagają dokładnej analizy a także opracowania odpowiednich rozwiązań zmniejszających ich negatywny wpływ na przedsiębiorczość. Zauważono jednak, że bariery te związane są z umiejętnościami miękkimi, inteligencją emocjonalną, umiejętnościami planowania rozwoju indywidualnego, zdolnościami negocjacyjnymi, poziomem kapitału społecznego, a także dostępem do sieci. Zadaniem projektu ELIEMENTAL jest dokładne rozpoznanie barier społeczno-kulturowych dla przedsiębiorczości przy bliskiej współpracy z grupami docelowymi (których definicja została w wyniku zebranych doświadczeń poszerzona), oraz wypracowanie skutecznych narzędzi do mentoringu i szkoleń grup docelowych. Rozwiązania te mają szansę być stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej dzięki współpracy partnerów projektu w ramach ich komercjalizacji.

http://www.eliemental.org/

TransStar Europa:

Literarisches Übersetzen und internationales Kulturmanagement
Europa aktiv mit gestalten: TransStar ist ein europäisches Literatur- und Übersetzungsprojekt mit dem Ziel, kleinere ostmittel- und südosteuropäische Sprachen und Kulturen öffentlich sichtbarer zu machen.
Wer kann mitmachen? Studierende und young professionals, die sich mit Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Kroatisch oder Ukrainisch beschäftigen und die sich in den Bereichen Literarisches Übersetzen und Internationales Kulturmanagement weiterbilden möchten.
Wie sieht das Programm aus? Über einen Zeitraum von drei Jahren finden regelmäßig Übersetzungs-Werkstätten mit professionellen Übersetzerinnen und Übersetzern statt, dazu kommen Fort- und Weiterbildungen im europäischen Kulturmanagement. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den beteiligten Ländern werden sowohl in Sprachtandems als auch sprachübergreifend arbeiten.
Wo finden die Veranstaltungen statt? Ausgerichtet werden sie von den Projektpartnern: der Eberhard Karls Universität Tübingen (Projektträger), der Karls-Universität Prag, der Universität Łódź, der Universität Zagreb, der Universität Ljubljana, der Schewtschenko-Universität Kiew sowie dem Literaturbüro Freiburg, dem Goethe-Institut Kiew, dem Collegium Bohemicum in Ustí nad Labem sowie der Villa Decius in Krakau.

Was müssen Sie einbringen? Sehr gute Deutschkenntnisse sowie mindestens gute Kenntnisse einer der beteiligten Sprachen (Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Kroatisch oder Ukrainisch). Sie müssen bereit sein, über die nächsten drei Jahre regelmäßig an den Veranstaltungen des Projekts teilzunehmen und in länderübergreifenden Teams in Präsenz- und Onlineseminaren zu arbeiten.
Was haben Sie davon? Sie können sich die Grundlagen des literarischen Übersetzens und des internationalen Kulturmanagements aneignen und durch die internationale Vernetzung den Einstieg in den europäischen Kulturtransfer finden.
Wie ist es mit der Finanzierung? Sie bekommen ein Arbeitsstipendium, das Ihre Teilnahme an den Seminaren und Veranstaltungen deckt. Ihre Reise- und Aufenthaltskosten werden bis auf einen geringen Eigenbeitrag erstattet.
Mit welchen Unterlagen können Sie sich bewerben?
- Bewerbungsformular, zu finden unter www.germanistyka.uni.lodz.pl
- Kurzer Lebenslauf
- Übersetzungsprobe (mit Originaltext) mit einem Umfang von etwa vier Normseiten
- Motivationsschreiben (nicht länger als anderthalb Seiten) mit Angabe der gewünschten Sprachkombination, in der Sie übersetzen wollen (z.B. Polnisch-Deutsch)
Bis wann können Sie sich bewerben? Bis zum 6. Januar 2013. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen in elektronischer Form (als PDF-Datei) an Dr. Elżbieta Kapral (elzbieta.kapral@uni.lodz.pl).
Ausführliche Informationen zum Projekt finden Sie unter: http://www.slavistik.uni-tuebingen.de/textabdruecke/imagetext.html
Das Projekt wird gefördert vom EU-Programm „Lifelong learning“ und den beteiligten Partnerinstitutionen.
Bewerbung um die Teilnahme am Projekt TransStar

W dniu 15 lutego 2010 roku Uniwersytet Łódzki podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców narażonych na zagrożenia naturalne w zbiornikach retencyjnych województwa łódzkiego przez modernizację sprzętu i wprowadzenie innowacyjnych metod monitoringu w Pracowni Zagrożeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 1.280.508 PLN, w tym udział środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.079.931,80 PLN.
Projekt realizowany jest w Pracowni Zagrożeń Środowiska Wydziału Chemii UŁ. Badania prowadzone będą na nowoczesnym sprzęcie, w pełni odpowiadającym obecnym wymogom technicznym i umożliwiającym monitoring środowiska zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami krajowymi i unijnymi.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ludzi narażonych na kontakt z toksynami sinicowymi w zbiornikach retencyjnych województwa łódzkiego przez wprowadzenie systemu monitoringu tych zagrożeń. W Polsce zakwity sinic w zbiornikach wody pitnej stanowią poważny problem, szczególnie dla wielkich aglomeracji. Cel będzie osiągany przez: wdrażanie nowoczesnych narzędzi i metod monitoringu stanu środowiska oraz zwiększenie dostępu do informacji na temat zagrożeń.

"Czysty biznes – budowa ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy"

Projekt "Czysty biznes", realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w partnerstwie z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz firmą Smartbox Sp. z o.o., przewiduje kompleksowe wsparcie we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż i sektorów.

Jego głównym celem jest podniesienie świadomości proekologicznej właścicieli i pracowników MMŚP. Beneficjenci poznają możliwości zwiększenia efektywności energetycznej firmy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz praktycznego zastosowania rozwiązań proekologicznych, a także korzyści ekonomiczne i wizerunkowe płynące z uwzględnienia aspektów ekologicznych w bieżącej działalności.

Wsparcie dla firm będzie realizowane w trzech etapach. W pierwszej kolejności analizie zostaną poddane potrzeby proekologiczne firmy. Ocenie będzie podlegał m.in. aktualny stan wiedzy i kompetencji w obszarze efektywności energetycznej i OZE; obecność proekologicznych rozwiązań w procesie zarządzania i budowy produktów, usług i marek oraz skuteczność dotychczas wdrożonych projektów; potrzeby i oczekiwania szkoleniowe oraz cele biznesowe związane z ekologią. Wynik analizy będzie podstawą do stworzenia precyzyjnie dopasowanego programu szkoleń i doradztwa.

W drugim etapie przedstawiciele firm wezmą udział w szkoleniach obejmujących trzy bloki tematyczne: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii (wytwarzanie i konserwacja energii, ekonomiczne rozwiązania a konserwacja ciepła, energooszczędne i ekologiczne budownictwo, prawne aspekty oraz metody finansowania OZE); Proekologiczne rozwiązania w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (ekologiczne biuro, transport i zarządzanie); Budowa ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy (zielone produkty i usługi, potencjał ekologiczny MMŚP jako źródło przewagi konkurencyjnej, strategie społecznej odpowiedzialności MMŚP oparte o ekologię, źródła finansowania zielonych marek). Każda z uczestniczących w projekcie firm będzie mogła skorzystać także z ok. 10 godzin sesji doradztwa poszkoleniowego.

W ostatnim etapie, w ramach kolejnych 10 godzin doradczych, powstaną plany wdrożenia konkretnych rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwach uczestniczących w projekcie. Więcej informacji na stronie projektu: http://www.czystybiznes.com W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Biuro projektu "Czysty Biznes"

90-217 Łódź
ul. Sterlinga 16/18,
pokój 308 Kierownik projektu: Anna Kamińska; tel - 786 867 177


 

bezpłatne szkolenia

bezpłatne szkolenia

Fundusze unijne

Kapitał ludzki

rola transporterów oporności wielokrotnej

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

projekt unijny